b 63 In 87 gevallen is een zg. demobilisatie-uit- kering verstrekt, tot een totaal bedrag van f 19.832,65, -waarvan f 15.866,12 ten laste van het Ministerie van Oorlog, f 3.431,53 voor rekening van het Ministerie van Marine en f 535,ten laste van het Ministerie van Overzeese Gebieds- Naast de met betrekking tot de kostwinners vergoeding in het verslag over 1946 reeds ver melde brieven en beschikkingen, moest ook rekening worden gehouden met de gemeenschap pelijke rondzendbrief van de Ministers van Oor log en Marine van 4 Augustus 1947, afd. A. III, S. 2, bur. 3, nr. 1201. Hierin is bepaald, dat, in gaande 29 Juni 1947: het gederfde bedrag moet woorden berekend over het inkomen, met inbegrip van loonbe lasting en verplichte premiën, doch na aftrek van de kinderbijslag, welke de dienstplich tige zou genieten, indien hij niet in militaire dienst zou verblijven. Het aldus berekende gederfde moet vervolgens worden vermeer derd met de kinderbijslag, waarna het ver goedingsbedrag op de normale wijze wordt vastgesteld; de in de (gewijzigde) vergoedingsvoorschrif- ten vastgestelde inkomstengrens moet voor taan worden verhoogd met f 2,50 voor elk tot het gezin behorend kind beneden 18 jaar, met uitzondering van de niet ten laste van het gezin komende kinderen, die elders verblijf houden. In 1947 zijn 1 028 aanvragen om toekenning van kostwinnersvergoeding behandeld. Het aan tal gevallen, waarin ten laste van het Ministerie van Oorlog vergoeding werd uitgekeerd, steeg gedurende het verslagjaar regelmatig. De voor geschoten vergoedingsbedragen wijzigden zich uiteraard in gelijke mate. Daarentegen bleven de voor rekening van het Ministerie van Marine komende posten vrijwel constant. Hieronder volgt een per kwartaal ingedeeld overzicht. In slechts twee gevallen is de Burgemeester verzocht dienstplichtigen, die in gebreke waren gebleven te voldoen aan een hun opgelegde ver plichting tot dienstvervulling, te doen opsporen en aanhouden. Ten aanzien van de oorlogsvrijwilligers werd bij beschikking van de Minister van Oorlog van 27 November 1946, afd. A. 1, Bur. 2, nr. 435 be paald, dat zij, die ook over 1947 voor de toelage voor ongehuwde kostwinners, genoemd in de „Voorlopige Bezoldigingsregeling der Konink lijke Landmacht”, vastgesteld bij Kon. Besluit van 4 December 1945, nr. 25, in aanmerking wensten te komen en die in Nederland bij enig onderdeel der Koninklijke Landmacht waren ingcdeeld, vóór 31 December 1946 door tussen komst van hun commandanten een nieuw ver zoek tot de Minister van Oorlog moesten richten (zie verslag over 1946). De commandanten moes ten als voorheen de verzoekschriften doorzenden aan de burgemeester, die, met bijvoeging van een staat van inlichtingen, voor indiening bij de Minister van Oorlog moesten zorgdragen. In verband hiermede werden in het verslagjaar 1 018 staten van inlichtingen opgemaakt en ver zonden. Op verzoek van de Minister van Oorlog is aan 2 992 personen een kennisgeving verzonden, be treffende de mogelijkheid tot: a het aanvragen van vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens broederdienst, op grond van de omstandigheid, dat reeds' 3 wettige broeders of half broeders een voor broederdienst geldige dienst hebben vol bracht; b het indienen van een verzoek om bestemming tot buitengewoon dienstplichtige, op grond van de omstandigheid, dat: 1. reeds 2 wettige broeders of halfbroeders dienen of hebben gediend; 2. een wettige broeder of halfbroeder óf als militair óf als lid van een verzetsorgani satie is gedood of overleden. Naar aanleiding hiervan hebben om de hier boven onder a genoemde reden 52 personen een verzoek om vrijstelling ingediend, terwijl 63 en 33 personen onderscheidenlijk om de onder b 1 of b 2 genoemde redenen hebben verzocht tot buitengewoon dienstplichtige te worden be stemd. a r Totaal 987 186 935 186 808 193 n 217-289,10 65.278,80 180.026,59 73.139,— Totaal uitgpkeenl 151.239,98 62.303,91 Demobilisatie-uitkering. 1ste kwartaal: ten laste van Oorlog ten laste van Marine 3de kwartaal: ten Jaste van Oorlog ten laste van Marine 7de kwartaal: ten laste van Oorlog ten laste van Marine tde kwartaal: ten laste van Oorlog ten laste van Marino 220 055,68 61.601,05 f 1.030.934,11 II. VERGOEDINGEN VAN VERSCHILLENDE AARD. Kostwinnersvergoeding. Aantal posten 628 189 Opsporing en aanhouding dienstplichtigen. Toelage voor ongehuwde kostwinners (oorlogs vrijwilligers).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 73