1. 2. 3. (26 gevallen); (56 (27 8 In 219 gevallen zijn verzoeken om inlichtingen ontvangen van het Ministerie van Oorlog, ver band houdende met de bij de wet van 4 Augus tus 1947, Stbl. H 292, tot stand gekomen wijzi gingen van de militaire pensioenwetten. De af doening van deze verzoeken heeft bijna geheel in 1948 plaats gevonden. De berichtgevingen ten aanzien van personeel, behorende tot de Koninklijke Marine en het Kon. Nederl. Ind. Leger zijn onderscheidenlijk van wege de Ministeries van Marine en Overzeese Gebiedsdelen verzorgd. (25 (46 7 1 De Secretaris, W. F. WIJTHOFF. De Burgemeester, F. M. A. SCHOKKING. Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wet houders. In 104 gevallen zijn aan de Minister van Oor log inlichtingen verstrekt, betreffende verzoe ken om vergoeding van reiskosten voor het be zoeken van de graven van gesneuvelde militai ren of verzetsslachtoffers. Voor verschillende overheidsinstanties zijn voorts 1709 onderzoeken ingesteld, betrekking hebbende op: de opsporing van de verblijfplaats van mili tairen, oud-militairen en wachtgelders; de woonplaats van verwanten en de plaats van begraven van overleden leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten; de registratie van gerepatrieerde krijgsge vangenen enz.; het recht op doorbetaling van de militaire bezoldiging tijdens verlof in afwachting van ontslag wegens lichaamsgebreken; de financiële omstandigheden van: gepasporteerd marinepersoneel, o.a. in verband met de toekenning van een Kerst gratificatie; b nog dienende of ontslagen militairen, in verband met afbetaling van schulden; zakenverloven, verzoeken om groot verlof, ontslag, vrijstelling van uitzending naar of terugkeer uit Indonesië; verzoeken tot het aangaan van een verbinte nis als vrijwilliger op de voet van gewoon dienstplichtige enz. Ter uitvoering van de circulaire van de Mi nister van Oorlog van 5 November 1946, Afd. A IV, bur. 4, nr. 108, is op telegrafisch verzoek van de Adjudant-Generaal te Batavia in 196 geval len medewerking verleend ten einde verwanten van in Nederlandsch-Indië verblijvende tot de Koninklijke Landmacht behorende militairen mededeling te doen omtrent hun ziekte, verwon ding, vermissing of overlijden. Deze telegram men hadden betrekking op: lichtgewonden ernstig gewonden en ernstige zieken levensgevaarlijk gewonden en zieken verbetering van de ziektetoestand vermissing terugkeer na vermissing gesneuvelden of aan hun ver wonding overledenen door andere oorzaken over ledenen 4. 5. a 6. 7. 65 Vergoeding reiskosten grafbezoek. en overleden militairen in Neder- IV. DIVERSEN. Zieke, gewonde landsch-lndië.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 75