2 VERSLAG van het boetenfonds. 2 Lasten over het jaar 1947. f f n r> n r> f 2.530,01 f 2.530,01 Schulden op 31 December 1947 Schulden. f Kapitaal op 31 December 1947 43 059,67 4.018,54 3.402,— f 43.578,41 f 43.578,41 Toelichting I. 63,— f 549,44 f Bijgedragen door: Plantsoenen Openbaar Slachthuis Gasbedrijf Electriciteits-Bedrijf Gemeentewerken Reinigingsdienst Duinwaterleiding Ziekenhuizen n rt n Baten. Bijdragen van de bedrijven en diensten (zie toelichting I) Rente van beleggingen Depositorente Niet-opgenomen uitkering (incl. daarop verschuldigde loonbelasting) Nadelig saldo 39,44 1.107,33 Lasten. Uitkeringen Onkosten Restitutie bijdragen voormalig Ondersteu ningsfonds voor ambtenaren en werklieden Nadelig koersverschil op effecten Loonbelasting (zie toelichting II) Vereveningsheffing De Gemeenteontvanger, P. VAN WIJK. 549,44 645,78 188,02 7,19 3,60 243.56 7,69 2,25 0,75 1,75 63,- 188,02 f 11,95 59,21 90,55 349,45 13,93 10,75 0,75 12,85 392,— 119,05 7,69 2.267,- 0,97 Bezittingen. Depót bij de Gemeenteontvanger Effecten Rente van beleggingen Bijdragen van de bedrijven en diensten, nog te ontvangen Gemeente 's-Gravenhage, depositorente Aandeel in de 3% pCt. geldverstrekking 1929 gemeente ’s-Gravenhage Aandeel in de 3% pCt. geldverstrekking 1931 gemeente ’s-Gravenhage f 24 844.59 10.963,01 99,25 waarvan nog te vorderen; f 11,95 0,75 7,65 37,90 Staat van Bezittingen en Rekening van Baten en Toelichting 11. De loonbelasting komt voor rekening van het Fonds ingevolge besluit van Burgemeester en Wethouders, d.d. 4 Januari 1946, corr.no. 154385. afd. S.Z. Te betalen uitkeringen Af te dragen loonbelasting Vereveningsheffing nog te betalen Kapitaal op 31 December 1946 f 44.167,— Nadelig saldo ove<r 1947 1.107.33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 80