7 2 G E L D N E M E R. 3 Jan. 1939 (Bjjl. 61138) 11. f f 16.632,42 13.243,33 f 383,65 33/4 1969 65.000, 4.223.285,67 1.276.000,— 1982 31/j 12. 367.700.— 1968 31/, 13. 3V, 100.000, 100.000,— 14. 2.141.102,09 1.703.004,50 50396,09 1970 8 Jan. 1939 (Bui. 672'. 31/, 15. H 1) Het bedrag der aflossing over 1947 ad f. 2000,— is eerst in 1949 ontvangen. n n n Doe], waarvoor de lening is verstrekt. Rente percen tage. Raadsbesluit en No. der By lage. n n 27 Mei 1946 (ByI. 132). 2 Dec. 1946 (ByL 399). 33/< 33/4 33/4 1.080,20 1.011,58 424,21 750,10 702.38 294,61 1969 1959 1959 N.V. Gemend be drijf H.T.M. Jaar, waar in de lening geheel zal Z(jn afge- lost. 48,84 45,72 19,13 Restant der schuld na de aflos sing over 1947. 400.000,— 31 Dec. 1947 is verstrekt f. 367.700,-) B. en W. van 3 Nov. 1945 (Bijl. 418). 6 Jan. 1941 (Bijl. 434») 29 Juli 1946 (Byl. 196). N.V. Exploitatie- Maatschappij Scheveningen. Verbouwen en mrich- j ten van schoolge bouwen tot werkin richtingen a. Sirtemastraat b. Roggeveenstraat i Witte de ithstraat c. Roggeveenstraat 2 d. W. de Withstr. 119 Overneming koppel- verbinding tussen electriciteitsfabrie- ken van ’s-Graven- hage en Rotterdam. s - Gra venhaagscbe Ver. „Dr. Schroeder van der Kolk”. Stichting „Haags noodsanatorium”. Oorspron kelijk bedrag der lening. Bedrag der aflossing in 1947. Aanleg centrale ver warm ingsinstallatie in enige hotels. Eerste inrichting uit- i breiding van sanato- riumruimte (De Lig- hallen). De Gemeente heeft een lening opgeno men by het Pens.- fonds der H.T.M. en die doorgegeven aan I de N V. N.V. Electriciteits- bedrijf Zuid-Hol land.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 86