9 f 4.872.000,— f 2.289.000,— f en wegens uitloting f 3.544.000,— tot een bedrag tot een van van 1 GROOTBOEKEN DER 'S-GRAVENHAAGSE GEMEENTESCHULD. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. Dit Grootboek dient tot inschrijving van be paalde aan de Gemeente geleende kapitalen. Rentevoet en koers. Voor rente en koers, waartegen inschrijvingen konden worden gedaan, golden in 1947 de vol gende percentages: rente 2’4 pCt., koers 100 pCt. f 2.264.000,— 500,— 25.000,— Op 31 December 1947 werd af gelost 1.328.000, f 3.123.000,— 268.500,— 32.000,— 61.500,— en 59.000,— 62.000,— 1.485.500,— 1.996.000,— 500,— f 293.500,— 1.877.000,— Hoofden van rekening. Het aantal hoofden van rekening bedroeg op 31 December 1947 85. Rente en provisie. Aan rente werd over 1947 uitgekeerd f 143.842,83; provisie aan daarvoor in aanmer king komende instellingen voor door haar bemiddeling tot stand gekomen inschrijvingen werd in 1947 niet betaald. waarvan: door 52 particulieren f 270.500,—; door 24 instellingen f 3.273.500,—. Het aantal inschrijvers bedroeg op 31 Decem ber 1947 76. Inschrijvingen. Op 1 Januari 1947 waren ingeschreven: 2 264 obligatiën van f 1.000, 50 In totaal In 1947 werd op verzoek door gehaald Inschrijvingen. Op 1 Januari 1947 beliepen de inschrijvingen een totaal bedrag van nominaal f 4.871.500, In 1947 werd ingeschreven 500, In dit Grootboek heeft de inschrijving plaats van bepaalde, reeds in omloop zijnde obligatiën der gemeente ’s-Gravenhage, na inlevering daarvan. Verlenging en aflossing. Van de op 31 December 1947 aflosbare in schrijvingen tot een bedrag van in totaal f 1.386.500,is afgelost f 1.328.000,en ver lengd a 21/-» pCt. tot 31 December 1952 f 58.500, Van de ingeschreven kapitalen zijn aflosbaar op 31 December 1948 1949 1950 1951 1952 8.000,— f 2.281.000,— 115.500,— f 2.165.500,— 5.000,— Samenstelling der inschrijvingen. Het totaal der inschrijvingen is als volgt samengesteld. 69 inschrijvingen van 1 t./m. 10 obligatiën; 12 11 100 4 101 1000 Deze inschrijvingen zijn gedaan door: 71 particulieren tot een bedrag van 14 instellingen bjjgeschreven werd zodat op 31 December 1947 was ingeschrevenf 2.170.500, bestaande uit 2151 obligatiën van f 1.000, en 39 obligatiën van 500, uitmakende 3,4 pCt. van de in obligatiën uit staande Gemeenteschuld op die datum. bedrag van Op 31 December 1947 was inge schreven: a 2’/4 pOt. a 27/« pCt. a 3 pCt. a 3]/s pOt. BIJLAGE GROOTBOEK A. GROOTBOEK B.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 87