9 3 Openbaar middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs. Het schoolgeld is geregeld in de Verordening No. 6 van 1943. Algemeen. Staat VI geeft een overzicht van de stand der schoolgeldheffing over de schoolgeldjaren 1945/ 1946 en 1946/1947. In het algemeen is de maatstaf voor het ver schuldigde schoolgeld het totaal bedrag, dat de schoolgeldpliehtige verschuldigd is wegens in komstenbelasting over het bij de aanvang van het schoolgeldjaar laatst verlopen kalenderjaar en wegens vermogensbelasting over het bij de aanvang van het schoolgeldjaar lopende belas tingjaar. Voor het opleggen van de schoolgeldaanslagen is de Gemeente dus afhankelijk van de gegevens van de Rjjksbelastingadministratie. Ten gevol ge van de achterstand bij deze administratie worden de nodige gegevens eerst laat ont vangen. Openbaar en bijzonder gewoon, voortgezet ge woon en uitgebreid lager onderwijs. Van het schoolgeldjaar 1945/M6 af gelden de tarieven van het „Tijdelijk Besluit schoolgeld lager onderwijs 11145”, met dien verstande, dat voor het gewoon en het voortgezet gewoon lager onderwijs het vermenigvuldigingseijfer 2 geldt (zie het Raadsbesluit van 11 Februari 1946, Bijl. No. 19). Voor het uitgebreid lager onderwijs geldt het vermenigvuldigingseijfer 1. Krachtens de bij Besluit van de Burgemeester van 23 September 1943 (B.V. No. 568) vastge- stelde verordening zijn geheven 190 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting op de gebouw de eigendommen en 110 opcenten voor de onge bouwde eigendommen. De opbrengst heeft over 1947 bedragen onderscheidenlijk f 3.947.975,en f 23.213,—. Tot 1 Juni 1947 was de Gemeente voor de heffing der personele belasting ingedeeld in de tweede klasse, behoudens een gedeelte van Loos- duinen, dat in de vierde klasse was geplaatst. De Raad besloot in zijn vergadering van 13 Januari 1947, Bijl. 17, het gedeelte van Loos- duinen te plaatsen in de derde klasse. Dit be sluit is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 September 1947, No. 51. Het belastingjaar loopt van 1 Juni tot 1 Juni. Voor het belastingjaar 1946/1947 zijn geheven 73229 Gemeenteopcenten (Verordening No. 1 van 1945) met een opbrengst van f 2.628.543, De Gemeente stelt een vermenigvuldigings- cijfer vast, waarmede het aan haar toegewezen grondbedrag wordt vermenigvuldigd. Van 1942 af geldt voor de Gemeente het vermenigvuldi- giugscijfer 2,4. Van de opbrengst komt het deel, dat berekend wordt naar het vermenigvuldigingseijfer 1, ten bate van het Gemeentefonds. Het overige, dat is dus de opbrengst berekend naar het verme- nigvuldigingscijfer 1,4, komt rechtstreeks ten bate van de Gemeente. Over 1947 is rechtstreeks in de Gemeentekas gevloeid een bedrag van f 3.576.000,—. De directeur der Gemeentebelastingen, KLEIJN MOLEKAMP. ’s-Gravenhage, 12 Juli 1949. Ingevolge de bepalingen van de Drankwet (Stbl. 1931, No. 476) moet de helft van de zuivere opbrengst van het hotelvergunningsrecht en van het verlofsrecht aan het Rijk worden afge dragen. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. Het schoolgeld is geregeld in de Verordening No. 9 van 1944; evenals de andere schoolgelden wordt het ingevorderd door de Gemeenteont vanger op een aan elke schoolgeldpliehtige toe te zenden aanslagbiljet. De zuivere opbrengst van het vergunnings- eu verlofsrecht heeft bedragen: VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. in 1946. ill 1947. f 30.538,— 1939/40 1946/47 1947/48 School Doorniksestraat School Leyweg Schoolgelden. 1946/1947. 4.838,20 5.884,50 10.722,70 Verpleeggelden Gemeentelijke openlucht- en buitenscholen. Het verpleeggeld is geregeld in de Verorde ning No. 7 van 1943. De opbrengst heeft bedragen: V erpleegge: d jaa r 1945/1946. f 3.712,— 6.034.20 Totaal f 9.746,20 Opcenten grondbelasting. Opcenten personele belasting. Ondernemingsbelasting. vergunnings recht 103.717,50 92.265,— f 80.442,50 f 104.271,25 hotelvergun- ningsrecht 846,25 617,50:., verlofsrecht. 903,75 12.231.25 1945'46 I 846,25 617,50’., 686,87 11.306,25/,, 11.206,25 11.818,75 Vergunnings- en verlofsrecht. voor het innemen van openbare Gemeentegrond met motor rijtuigen vóórof in de omgeving van liet woonhuis, kantoor enz. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 91