9 STAAT IV. 5 STAAT V. VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. Factor. 2'/ï f 2.548,25 f 3.081.006,50 f 19.502,95 3.103.057,70 f 75 444 1938 2'/< 1.087,94 15.802,99 2.721.463,41 2.738.354,34 1939 76 034 n n S'/2 13.324,90 2.490,— 3.069.548,43 3.085.363,33 76 657 1940 n n n 23/4 2.358,33 3.402.838,55 3.416.918,03 11.721,15 76 727 1941 n r> 2% 3.085.46 10.790,66 3.416.398,63 3.430.274,75 76 758 1942 n n n 23/4 869,58 3.318.955,82 6.135,91 3.311.950,33 74 279 1943 n n 23/4 3.315.147,62 10.453,36 1.039,69 3.303.654,57 1944 74 121 n n 23/4 161.464,81 621,28 3.303.820,82 3.141.734,73 73 758 1945 n 23/4 285,66 21.342,62 3.152.548,90 3.130.920,62 70214 1946 n n 23/4 8.577,32 586,13 3.175.671,38 3.166.507,93 70 416 1947 n n Belastbare opbrengst. KLASSEN. Aantal Bedrag. Bedrag. percelen. le klasse Beneden f 100,— f 44 f 75,81 5 178 f 14.685,36 100,—tot 5 491 25 5 516 f 200,— 120,53 37.559,48 2e n n n n 300,— 6 995 93.328,83 16 157,53 7 011 3e 93.486,36 n 410.453,85 500,— 17 430 17 445 4e 15 257,31 410.711,16 n 22 847 I 800,— 932.754,11 22 867 5e 20 606,73 933.360,84 n 6e 800 - 8 055 521.203.60 8 057 1.200,— 521.297,97 2 94,37 n n r> 1.200,— 2 085 212.710,60 7e 1.600,— 2 087 2 154,76 212.865.36 n 8e 1.600,— 2.000,— 812 115.832,91 813 100,85 1 115.933,76 n r> 119.197,84 2.000,— 2.800,— 600 118.605,16 9e 604 4 592,68 n n 10e 2.800,— 4.000,— 305 88.963,44 305 88.963,44 n lie 4.000,- 239 6.000.— 114.074,91 3 971,18 242 115.046,09 n 12e 6.000,— 8.000,— 62.712,03 93 91 1.087,06 2 63.799,09 n T) 18e 8.000,en daarboven 447.085,35 191 191 447.085,35 f 3.173.992,10 Totaal 70 275 f 3.169.773,29 f 4.218.81 134 70 409 Straatbelasting (belastingjaren 1938 t./m. 1947). Belasting jaren. Aantal belastbare percelen. Ontheffing na reclame. Oninbare posten. Zuiver bedrag der belasting. 14.609,55 37.438,95 Totaal aantal per celen. Totaal bedrag der belasting. Normale belasting. (Art. 6, Je lid, der verordening.) 3/4 belasting (voor één voorziening). (Art. 6, 3e lid, der verordening.) Bedrag der kohieren. I l i) De bedragen over de laatste jaren zullen nog wijziging ondergaan ten gevolge van nog te verlenen ontheffingen en verhoging van het bedrag der oninbare posten. 500,— 200,- I) In Staat IV komt het totaal aantal percelen, dat ten kohiere is gebracht voor, alsmede het totaal bedrag aan straatbelasting. In de kohieren kan een perceel met het straatbelastingbedrag meer dan éénmaal voorkomen door een ten onrechte opgelegde aanslag of door verkoop in de loop van het belastingjaar. In staat V komen de percelen met de straatbelastingbedragen niet meer dan éénmaal voor. Hierdoor verschilt het totaal aantal percelen en het totaal belastingbedrag met staat IV. Straatbelasting (belastingjaar 1947). Rangschikking van de belastbare percelen in groepen naar de kadastrale huurwaarde met opbrengst der belasting voor iedere groep naar de toestand op 1 Januari 1947. 300,- Aantal percelen. I 5 134

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 93