1 KEURINGSDIENST VAN WAREN VOOR HET GEBIED 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. De heffing, bedoeld in artikel 13 Warenwet, werd geheven van omstreeks 9 000 bedrijven, tot een bruto-bedrag van ca. f 40.500, Het gehele gebouw werd in de loop van het jaar aan de buitenzijde geverfd, terwijl de be strating van de binnenplaats werd vernieuwd. De inventaris werd door onderhoud en aan vulling op peil gehouden en voldoet op bevredi gende wijze aan de te stellen eisen. Het keuringsgebied ’s-Gravenhage omvat 31 gemeenten, waarvan het aantal inwoners op Januari 1947 833 282 bedroeg. Op 31 December telde de Dienst 34 personeels leden. Aan de Dienst waren verbonden: 1 direc teur, 1 adjunct-direeteur, 1 scheikundige, 6 keurmeesters B, 9 keurmeesters A, 5 analysten A, 2 laboratoriumbedienden, 1 administratief ambtenaar C, 1 boekhouder A, 1 schrijver 1ste klasse, 1 schrijver 2de klasse> 2 typisten-kan- toorbedienden, 2 werkvrouwen voor het schoon houden van het gebouw en 1 werkvrouw, die, in verband met langdurige ziekte van een labora- toriumbediende, belast is met het spoelen van glaswerk. In de in 1944 ontstane vacature van viskeur- meester werd, in verband met de geringe aan voer van vis en visproducten, eerst met ingang van 1 Januari 1946 voorzien door de aanstelling van J. de Korte in de rang van keurmeester A, zodat thans wederom 2 keurmeesters met de keuring van vis zijn belast. Ter vervanging van de in 1946 wegens licha melijke ongeschiktheid eervol ontslagen keur meester B, A. H. Wilshaus, en de in 1946 over leden keurmeester B, A. D. Verdoold, werden met ingang van 1 October 1947 aangesteld J. van Liere en D. Visser, beiden in de rang van keurmeester A. Laatstgenoemde diende om ge zondheidsredenen reeds op 1 November d.a.v. zijn ontslag in. Als volontair-analysten waren 2 dames bij de Dienst werkzaam, waarvan er één het diploma van analyst, ingesteld door de Nederlandsche Chemische Vereniging, behaalde. Het aantal ziektedagen van het personeel bedroeg 765. In het jaar 1947 zijn de volgende besluiten afgekondigd: K.B. van 11 Januari 1947, S.H. 16, tot her nieuwde bekendmaking van het Melkbesluit; K.B. van 17 Januari 1947, no. 9, tot gebruik van bijzondere aanduiding „Gehoferiseerd-Osano- Product ziektekiemvrij” voor room en vloeibare melkproducten onder voorwaarden; K.B. van 27 Januari 1947, S.H. 32, tot her nieuwde bekendmaking van de tekst van het Koffie- en Theebesluit; K.B. van 1 Februari 1947, S.H. 42, tot wijziging van het Meelbesluit; K.B. van 1 Februari 1947, S.H. 43, tot wijziging van het Broodbesluit; K.B. van 14 April 1947, S.H. 119, tot wijziging van het Vlees- en Vleeswarenbesluit; K.B. van 13 Juni 1947, S.H. 178, tot wijziging van het Suiker- en Stroopbesluit; K.B. van 24 Juni 1947, S.H. 185, tot wijziging van het Koffie- en Theebesluit; K.B. van 25 Juni 1947, no. 12 tot intrekking van de besluiten van de secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken van 10 Decem ber 1942 en van 17 Februari 1944 en tot wijziging van het besluit van 24 Januari 1936, no. 28 (wijziging in de indeling der Keuringsge- bieden) K.B. van 10 Juli 1947, S.H. 236, tot nadere wijziging van het Meelbesluit; K.B. van 11 Juli 1947- S.H. 237, tot nadere wijziging van het Specerijenbesluit; K.B. van 22 Augustus 1947, S.H. 314, houdende wijziging van het Kaasbesluit; K.B. van 18 September 1947, no. 8 tot gebruik van de aanduiding „Vruchtencocktail” onder voorwaarden K.B. van 25 September 1947, S.H. 331, tot wijzi ging van het Consumptieijsbesluit K.B. van 8 November 1947, S.H. 365, tot vast stelling van het Aroma-, Jus en Soepbesluit 1947; K.B. van 25 November 1947, S.H. 392, tot nadere wijziging van het Jam-limonadebesluit. BIJLAGE 10 Personeel. het recht, bedoeld Gebouw en inventaris. Keuringsgebied en heffingen van in art. 13 Warenwet. Uitvoeringsbesluiten Warenwet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 96