10 ALGEMEEN OVERZICHT. 2 Azijn. Het azijnzuurgehalte van de meegebrachte monsters azijn was, behoudens enkele geringe afwijkingen, voldoende. Geconstateerd werd, dat nog niet alle fabri kanten de verpakkingen van een hoeveelheids- aanduiding hadden voorzien. Citroenazijn met een kunstmatige kleurstof werd in beslag genomen. Een tweetal monsters azij nessence had de vereiste sterkte, doch ook hier voldeed de aan duiding niet aan de voorschriften. zoek op het laboratorium bleken 2 760 monsters ondeugdelijk te zijn, d.i. 8,8 pCt. (in 1946 7,4 pCt.). Het aantal overtredingen is sterk gestegen. Deze stijging komt geheel op rekening van bovengenoemde overtredingen van het Brood- besluit. Terzake van 724 geconstateerde over tredingen werden 601 processen-verbaal opge maakt (vorig jaar 473). Surrogaten werden slechts sporadisch meer in de handel aangetroffen. Ook vervangings middelen voor limonade zijn vrijwel geheel ver dwenen. Wegens de nog steeds zeer precaire vetpositie was het de Regering niet mogelijk de voorziening van spijsvetten te verbeteren, waardoor de bevolking verlangend blijft uitzien naar een mogelijkheid, zich van een bonvrjje spijsolie te voorzien. Hierop speculerend, brach ten enige minder scrupuleuze lieden parrafine- olie in de handel, met de opzet de bepalingen der Wet te ontduiken, door het artikel als een pharmaceutisch product aan te prijzen. De kan tonrechter te ’s-Gravenhage achtte echter de bepalingen der Warenwet van toepassing en legde als straf een maand principale hechte nis op. Zeer streng werd opgetreden tegen bakkers, die voor het smeren van hun broodblikken paraffineolie of vaseline gebruikten. De door het Rijksbureau voor Margarine, Vetten en Oliën voor dit doel beschikbaar gestelde hoe veelheid spijsolie is bü een goede werkwijze juist voldoende gebleken. In bedrijven, waar naast brood ook koek en gebak zonder bon ver krijgbaar zijn (waarvoor door de overheid geen spijsolie kan worden toegewezen), werd bij her haling de aanwezigheid van minerale olie in brood geconstateerd. Nog af gezien van het voor de volksgezondheid ongewenste gebruik van deze stoffen, moet hierin, ten opzichte van bedrijven, die zich niet aan deze praktijk schul dig maakten, een element van oneerlijke con currentie worden gezien. In sommige gevallen moest zelfs worden aangenomen, dat de toege wezen slaolie tegen hoge prijzen in de zwarte handel verdween en aan de klanten brood wérd geleverd gebakken met paraffineolie. Ook talrijke partijen gebak werden aangetroffen, waarin een vrij hoog percentage minerale olie of vaseline was verwerkt. In al deze gevallen werd een strafvervolging ingesteld. De doel treffendheid van het toezicht op deze overtre dingen werd ten zeerste gebaat door een wijzi ging van artikel 10 van de Smeeroliebeschikking 1940, no. 1, waardoor zonder toestemming van de directeur van het Rijksbureau voor Aardolie producten het afleveren van minerale olie e.d. aan bedrijven, welke in hoofd- of nevenbedrijf levensmiddelen vervaardigen of verhandelen, wordt verboden. Het toezicht op de vulling, gebruikt voor kussens en beddegoed, werd hervat; uit de be vindingen daarbij bleek de noodzakelijkheid ervan. In tabel A wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de Dienst. Bij het onder- BEVINDINGEN OPGEDAAN BIJ HET ONDER ZOEK VAN VERSCHILLENDE WAREN. Alcoholhoudende dranken. Monsters jenever en brandewijn werden regel matig onderzocht. Daarbij werd vastgehouden aan de eis, dat deugdelijke producten ten minste 35 vol. pCt. alcohol dienen te bevatten. Her haaldelijk werden te lage gehalten geconsta teerd; in 17 gevallen werd proces verbaal opge maakt. Eveneens werd een strafvervolging ingeeteld tegen een caféhouder wegens verkoop van methylalcohol bevattende jenever. Nader onder zoek bracht aan het licht, dat de betrokken caféhouder de jenever vermengde met water en met methylalcoholhoudende, schoon gedenatu reerde spiritus, ontvreemd bij een melkinrich ting, waar zij gebruikt werd bij het melkonder zoel^ Op grond van het Wijnbesluit werd proces verbaal opgemaakt tegen een fabrikant van een als Vino Vermouth aangeduide waar, aangezien hierin benzoëzuur werd aangetroffen. De onderzochte monsters bier voldeden aan de eisen. Brood en beschuit. Talrijke monsters brood werden onderzocht op aanwezigheid van andere stoffen dan de normale grondstoffen. In 396 partijen brood werd in de korst minerale olie aangetroffen, terzake waarvan 137 processen-verbaal werden opgemaakt. Zoveel mogelijk werd in deze ge vallen ook de paraffineolie, in het bedrijf aan wezig, in beslag genomen. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 97