10 chocolade. Consumptieijs. 3 Het aantal partijen gewogen broden bedroeg 9 964; in 4 026 gevallen was er aanleiding een monster mede te nemen voor een droge-stof- bepaling. In 772 gevallen (d.i. 19,2 pCt., vorig jaar 19,5 pCt.) was de droge stof onvoldoende. Voor een te laag droge-stofgehalte werden 124 processen-verbaal doorgezonden. Bij het onderzoek van 55 monsters beschuit De waren van deze rubriek voldeden vrijwel steeds aan de gestelde eisen. Éénmaal werd een strafvervolging ingesteld wegens het verkopen van een als cacao aange duide waar, welke bij onderzoek een mengsel bleek te zijn van krijt, gips, ijzeroxyde (dode kop) en wat kleurstofcacaobestanddelen waren in het geheel niet aanwezig. werd in 22 daarvan de aanwezigheid van mine rale olie vastgesteld. Ook van deze werd, in overeenstemming met de voor brood gestelde eis, verlangd, dat dergelijke bestanddelen afwe zig waren. In de onderstaande tabel zijn de resultaten, bij het broodonderzoek verkregen, verenigd. Gebak, koek en suikerwerken. Monsters gebak en koek werden veelvuldig onderzocht. Hierbij kwam herhaaldelijk aan het licht, dat bij de bereiding platen en blikken waren gesmeerd met onverzeepbare olie (mine rale olie). Bovendien was in enkele gevallen In verband met de warme zomer was de omzet van consumptieijs buitengewoon groot. Bij hoge temperaturen dient aan de bewaring en behan deling van dit gemakkelijk te infecteren pro duct de uiterste zorg te worden besteed. In vele gevallen liet dit veel te wensen over. Onder zocht werden 413 monsters (vorig jaar 196), waarvan 180 ondeugdelijk bleken, meestal op grond van een te hoog kiemgetal. In 50 gevallen werd daarvoor proces-verbaal opgemaakt, ter wijl talrijke aanwijzingen werden verstrekt om tot verbetering te komen. Kunstmatig bereid verzoetingsmiddel werd éénmaal in consump tieijs aangetroffen. Bereiding in een niet goedgekeurd bedrijf werd in 7 gevallen geconstateerd, waarvoor steeds een strafvervolging werd ingesteld. Op het eind van het verslagjaar waren 662 hereiders van consumptieijs ingeschreven, waar van 427 gevestigd te ’s-Gravenhage, 53 te Delft, 35 te Gouda en 147 in de andere gemeenten. De resultaten van het onderzoek zijn in onder staande tabel verenigd. Eieren. Regelmatig werd nagegaan of eendeneieren in eetwarenzaken werden gebruikt, hetgeen slechts in één geval, waarvoor proces-verbaal werd opgemaakt, werd geconstateerd. Aan de aandrang van besehuitbakkers, die niet over een geheel afzonderlijk beschuitbedrijf beschik ken, om verse eendeneieren te mogen verwer ken, kon niet worden tegemoetgekomen, zodat in dergelijke bedrijven alleen gepasteuriseerde eendeneieren in blikverpakking mogen worden gebruikt. Het laat zich aanzien, dat één der bezwaren tegen deze gepasteuriseerde eenden eieren, nl. dat het effect bij de beschuitbereiding niet gelijk staat met verse eendeneieren, door een wijziging in de samenstelling zal worden ondervangen. De kwaliteit van de gedistribueerde kippen eieren werd regelmatig gecontroleerd. Cacao en VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Totaal. 1 347 421 772 4 247 149 396 413 180 2 Tabel E. Aantal partijen gewogen brood Aantal onderzochte monsters Aantal afgekeurde monsters waarvan wegens: a. te lage droge stof b. te weinig melkbestanddelen c. andere redenen Witte- brood. Bruin brood. 4 696 1 629 514 Rogge brood. 54 59 4 Andere brood soorten. 9 964 4 026 1 045 Melk- brood. 9 178 15 a. b. c. d. e. Tabel F. Consumptieijs. Aantal onderzochte monsters waarvan monsters roomijs Aantal afgekeurde monsters waarvan wegens: positieve reactie Storch te hoog kiemgetal aanwezigheid van coli-hacteriën te weinig melkvet in roomijs andere redenen 5 214 2 337 527

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 98