I r t 11 L 1 7 23 8 Door 10 bedrijven binnen het keuringsgebied wordt gesteriliseerde melk bereid. Onderzocht werden 354 monsters, waarvan niet minder dan 76 niet steriel bleken te zijn, Het heeft er de schijn van, dat in vele gevallen getracht wordt, door bij een lagere tempera tuur te steriliseren, een te sterk afwijkende kleur, die de omzet van het product vermindert, te vermijden, ten nadele van de houdbaarheid. Voor steriele melk, die niet voldeed aan de gestelde eisen, werden 23 pro- cessen-verbaal opgemaakt. Modelmelk wordt in één bedrijf bereid. Onderzocht werden 75 monsters, waarvan 8 niet voldeden aan de gestelde eisen. 130 124 27 67 2 7 Het onderzoek van specerijen gaf weinig aanleiding tot aanmerkingen. Dé monsters gemalen nootmuskaat waren niet steeds deugdelijk, wegens het vertonen van ven, geconstateerd, waarvoor drie strafvervolgingen werden ingesteld. De frequentie van het voorkomen van colibacteriën nam duidelijk af. Werd in 1949 in 9,4 pCt. der genomen monsters coli aangetroffen, in het afgelopen jaar was dit percentage gedaald tot 3,6 pCt. Voor een belangrijk deel zal deze verlaging moeten worden toegeschreven aan meer zorg, die in vele bedrijven wordt gegeven aan de reiniging van apparatuur en flessen. Tegen een standaardisatiebedrijf, dat voor de koe ling der gepasteuriseerde melk gebruik maakte van sterk geïnfecteerd kanaalwater, werd proces-verbaal opgemaakt. Er wordt scherp op toegezien, dat gepasteuriseerde melk in flessen slechts wordt bereid en verpakt door bedrijven, waaraan een desbetreffende vergunning is verstrekt. Bij 4 melkslijters werd een overtreding ge constateerd, waarna de aangetroffen voorraad in beslag is genomen en proces-verbaal werd opgemaakt. In tabel D wordt een overzicht gegeven van de bij het onderzoek van gepasteuriseerde melk opgedane ervaringen. Van melkproducten (karnemelk, room, slagroom, yoghurt, papsoorten, chocolademelk en vla) werden 1 027 monsters onderzocht, waarvan niet minder dan 189 ondeugdelijk bleken te zijn; in 79 gevallen voldeden de aanduidingen niet aan de voorschriften. Talrijke waarschuwingen werden verzonden; 15 strafvervol gingen waren er het gevolg van. Ingevolge een wijziging van het Melkbesluit moeten melkproducten, die in originele verpakking aan de af nemer worden geleverd, voorzien zijn van de aandui ding gepasteuriseerd of gesteriliseerd; zij diene te vol doen aan de eisen, die aan gepasteuriseerde of gesterili seerde producten worden gesteld. Hygiënisch is deze maatregel belangrijk, doordat nu de mogelijkheid is geschapen op te treden tegen melkproducten, die door de bereider in bacteriologisch opzicht onvoldoende toestand worden afgeleverd, terwijl de gebruiker ze vóór de consumptie niet of nauwelijks meer verhit. De vele aan melkproducten geconstateerde af wijkingen waren vrijwel alle van bacteriologische aard. In talrijke monsters yoghurt werden micro-organis- men van de coli-aërogenesgroep aangetroffen, hetgeen op een onvoldoende voorbehandeling van de voor de yoghurtbereiding gebruikte melk wijst. Een partij Bul gaarse yoghurt bleek in sterke mate schimmel te be vatten. Een grote partij melkyoghurt werd vernietigd wegens aanwezigheid van vuil. Een groot aantal monsters room en slagroom werd onderzocht, waarbij het vetgehalte steeds aan de ge stelde eisen bleek te voldoen, dit dikwijls in tegen stelling tot de bacteriologische gesteldheid, waarop talrijke aanmerkingen waren te maken. Colibacteriën werden veelvuldig aangetroffenook werd dikwijls een te hoog kiemgetal vastgesteld. De steriliteit van gesteriliseerde slagroom was vol doende. Gesteriliseerde havermoutpap bleek dikwijls niet steriel te zijn; van het gepasteuriseerde product was het kiemgetal meermalen te hoog. Karnemelksepap voldeed vrijwel steeds aan de ge stelde eisen. In enkele partijen melkpoeder, bestemd voor de be reiding van melkbrood, bleek het melkvet vervangen te zijn door een ander vet. Gecondenseerde melk voldeed in het algemeen aan de gestelde eisen. Bij alle genoemde melkproducten moest een groot aantal aanduidingskwesties zowel bij capsules als bij etiketten worden geregeld. Waar zachte drang niet tot het gewenste resultaat leidde, werden onvoldoende aan geduide partijen in beslag genomen, totdat aan de geldende voorschriften was voldaan. 1. Aantal onderzochte monsters 2. Aantal afgekeurde monsters waarvan wegens a. aanwezigheid van colibacteriën b. te hoog kiemgehalte c. te hoog vriespunt d. vetgehalte niet gelegen tussen de vast gestelde grenzen e. vuil phosphatase aanwezig g. aanwezigheid van colibacteriën en te hoog kiemgehalte h. andere redenen Aantal overtredingen, waarvoor proces-ver baal werd opgemaakt fox- i het onderzoek der monsters gepas- Gesteriliseerde melk. Modelmelk. 14 Specerijen en zout. Melkproducten. I'; t Tabel D. Overzicht van teuriseerde melk. -■ 1 r. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 114