i 6 gen, A. E. Donia, I. M. Hoste, D. J. E. Timmers, Dr R. Lagas, Dr Ir J. P. Mazure, leden. 39. Gemeentelijke centrale schoolsportcommissie: Mr J. Velders, voorzitter; W. Boer, algemeen secre taris; W. Petri, secretaris voor technische zaken; L. L. van Roon, penningmeester; Dr D. G. G. van Ringe- lestein, J. Mulder, mej. M. Tenhaeff, D. E. Nieborg en A. E. Donia, leden. 40. Commissie van advies inzake het beheer van het Gemeentelijke leermiddelenmagazijn: het hoofd der afdeling Onderwijs of diens plaatsvervanger, voorzitter; H. L. Kooper, secretaris; H. A. F. Könings, Dr D. G. G. van Ringelestein, D. E. Nie borg en de directeur van de Gemeentelijke Accoun tantsdienst of zijn plaatsvervanger, leden. 41. Commissiën tot wering van schoolverzuim: zie het verslag omtrent het lager onderwijs. 42. Commissie van advies voor het Museum voor het onderwijs: Prof. Ir J. Klopper, voorzitter; Mr J. Velders, secretaris; mevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichers-Van Voorst Vader, Mr F. A. Janssen van Raay, W. Steinbuch, A. M. Polderman, Dr J. N. v. d. Ende, leden. 43. Commissie van toezicht en advies voor de Gemeentelijke school- en kindertuinen: Dr Mr A. Bu- riks, voorzitter; D. E. Nieborg, plv. voorzitter; mevr. Mr D.A.F. Dutrieux-Stahlie, secretaresse; S. G. A. Doorenbos, Ir J. M. Riemens, N. L. J. Vroomans en mevr. A. C. Klooster, leden. 44. Ouderraad openbaar onderwijs: zie het ver slag omtrent het lager onderwijs. 45. Commissie voor de verdeling van schoolruim te: E. H. Bos, voorzitter; J. H. Wimmers, secretaris; D. E. Nieborg, Dr D. G. G. van Ringelestein, leden. 46. Commissie voor het gezamenlijk zingen door leerlingen van openbare en bijzondere scholen: Dr D. G. G. van Ringelestein, voorzitter; mej. T. Lan- geraap, wnd voorzitter; F. C. de Joode, secretaris; J. W. Bertels, Dr M. van Crevel, H. F. Feenstra, G. Francois, R. A. van Pelt, A. van Raamsdonk, J. IJdens, F. S. Dieleman, J. Smit, leden. 47. Commissie „Haagse Jeugd Actie”: Ds D. Veldkamp, voorzitter; J. N. Verkleij, wnd voorzit ter; Ds J. C. J. Kuiper, Ds G. van Leeuwen, Mr W. Nieuwhoff, J. C. Palm, mej. J. M. Smelik, Mr J. Velders, mej. Mr M. H. Walhain, leden; A. B. Thape, secretaris; D. Breeuwer, adj. secretaris. 48. Commissie voor de Scholenbouw: Mr J. Vel ders, hoofd van de afdeling Onderwijs der Gemeente secretarie, voorzitter; Ir M. Valkenburg, Ir J. P. van der Ploeg, Ir H. van Doominck, Ir A. S. L. Rondel, Ir J. E. Willemsen, Ir F. van der Sluijs en P. S. Duin- ker, leden; mevr. Mr D. A. F. DutrieuxStahlie, secretaresse. 49. Commissie van advies omtrent aan nieuw te bouwen scholen te stellen detail-eisen: (Ingesteld in 1950). P. S. Duinker, voorzitter; mevr. E. van den Bosch-De Jongh, Dr J. C. Streng, Ir H. van Door- ninck, G. C. L. J. Renardel de Lavalette, leden. 28. College van curatoren der Gemeentelijke lycea: zie het verslag omtrent het openbaar en bijzon der voorbereidend hoger, middelbaar en handels onderwijs. 29. Plaatselijke Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs: zie het verslag omtrent het openbaar en bijzonder voorbereidend hoger, middel baar en handelsonderwijs. 30. Commissie van toezicht op de schoolboden: W. Boer, voorzitter; mej. A. C. de Lint, secretaresse; mej. A. M. Postema, C. Boetes, A. Schilstra, W. Hal- bertsma, C. G. A. Leyenzapf, mej. H. H. Sollewijn Gelpke, leden. 31. Commissie van toezicht op het schoolzwem- onderricht: W. Boer, voorzitter; B. Verwaal, secreta ris; D. E. Nieborg, C. J. Driesscher, H. J. Wechge- laer, P. S. Duinker, mej. L. L. Marselis, A. Sijbesma, leden. 32. Commissie van advies inzake het verlenen van bijdragen uit de Gemeentekas aan bijzondere kleu terscholen: mej. T. Langeraap, voorzitster; C. de Neef, secretaris; Mr J. Vollaers, F. D. Zwagers, A. Sijbesma, leden. 33. Commissie van advies inzake de bevordering, door de school, van een veilig verkeer: W. Boer, voorzitter; A. W. F. Sprink, secretaris; W. Mullens, P. P. Paul, Dr J. van Ijzeren, mej. I. G. van Anrae, J. H. Kiijzing, F. A. Beijlsmit, J. Hommes, J. P. Blom en C. Niermeier Jr, A. Th. van der Wart en Dr J. W. B. van der Stigchel, leden. 34. Commissie van advies voor eerste aanschaf fing van leermiddelen ten behoeve van de scholen voor bijzonder lager onderwijs: Dr D. G. G. van Ringelestein, voorzitter; D. van Raalten, secretaris; P. S. Duinker, A. Verduyn en H. J. Osse, leden. 35. Commissie voor de jeugdconcerten voor leer lingen van het uitgebreid lager, middelbaar en voor bereidend hoger onderwijs: Dr H. Ph. Baudet, voor zitter; J. P. A. Koelink, secretaris; J. P. Doedens, G. A. Mossel en Dr M. van Crevel, leden. 36. Commissie tot voorbereiding van schoolop- voeringen voor leerlingen van het uitgebreid lager, middelbaar, voorbereidend hoger en kweekschool- onderwijs: A. Bartels, Dr J. van Gelder en J. A. H. Mettrop, leden. 37. Commissiën voor de toelatingsexamens voor de Gemeentelijke inrichtingen voor voorbereidend hoger en voor middelbaar onderwijs: voor de eerste klassen van de lycea en de hogere burgerscholen: Dr J. N. van den Ende, voorzitter; voor de tweede en hogere klassen van de hogere burgerscholen: Dr D. H. Prins, voorzitter; voor de gemeentelijke handelsdag- school met 4-jarige cursus: A. van der Wijden, voor zitter. 38. Commissie voor het Paedagogisch Centrum: Mr J. Velders, voorzitter; de voorzitter van de Ge meentelijke inspectie voor het onderwijs, wnd. voor zitter; Mr G. J. van Herden, secretaris; E. Steenber-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 14