17 1 I LASTEN 10 Artikel V. Inkomsten diverse exploitaties. Op dit artikel worden de inkomsten van de Oosten rijkse woningen verantwoord. Door de omstandigheid, dat deze woningen reeds in Juli 1949 in exploitatie wer den genomen en de inkomsten eerst thans in de reke ning worden verantwoord, werd f 6.335,meer ge boekt dan werd geraamd. Artikel IV. Inkomsten van eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd. Ten bate van dit artikel werd f 17.737,92 geboekt of f 7.132,08 minder dan werd begroot. Artikel III. Kosten van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Op dit artikel werd f 51.923,24 minder geboekt dan geraamd. Artikel IV. Kosten van eigendommen niet voor de open bare dienst bestemd. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad f 10.350,werd bij Raadsbesluit van 27 No- I BATEN Artikel I. Inkomsten terzake van de exploitatie door de Stichting „Centraal Woningbeheer" Het aanvankelijk geraamde bedrag ad f 3.179.429,07 werd bij Raadsbesluit van 27 November 1950 (bijlage no. 572) verhoogd met f 8.000,en gebracht op f3.187.429,07. Geboekt werd f3.015.463,14, zodat met een bedrag ad f 171.965,93 beneden de raming werd gebleven. Artikel II. Opbrengst van de voor rekening der Gemeente uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad f 13.755.000,werd bij Raadsbesluit van 27 November 1950 (bijlage no. 572) verhoogd met f 46.500,en gebracht op f 13.801.500,Geboekt werd f 11.763.923,37, zodat met een bedrag ad f 2.037.576.63 beneden de raming werd gebleven. Blijkens de bedrijfsrekening werd na wijziging in totaal aan Baten en Lasten geraamd f 19.775.441,06. Geboekt werd in totaal f 17.618.266,73 of f2.157.174,33 minder dan werd geraamd. Ten aanzien van de hieronder aangegeven artikelen moge het navolgende worden vermeld. Artikel IX. Uitkeringen van de Gemeente en van hare fondsen, voor zover niet onder andere artikelen ver antwoord. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad f 1145.746,99 werd bij enkele Raadsbesluiten verhoogd met f25.180,en gebracht op f 1.170.926,99. Geboekt werd f 1.193.284,01 of f 22.357,02 meer dan werd geraamd. Artikel 1. Uitgaven terzake van de exploitatie door de Stichting „Centraal Woningbeheer" Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad f 4.146.681,06 werd bij enkele Raadsbesluiten verhoogd met f22.730,en gebracht op f 4.169.411,06. Geboekt werd f 4.017.945,95, zodat met een bedrag ad f 151.465,11 beneden de raming werd gebleven. (Zie verder de toelichting bij de jaarrekening van de Stich ting „Centraal Woningbeheer”). Artikel III. Opbrengst van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad f 1.489.450,— werd bij Raadsbesluit van 27 November 1950 (bijlage no. 572) verhoogd met f 25.195,en gebracht op f 1.514.645,Geboekt werd f 1.464.011,27, zodat met een bedrag ad f 50.633,73 beneden de raming werd gebleven. Artikel II. Kosten van de voor rekening der Gemeente uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad f 13.583.500,werd bij Raadsbesluit van 27 November 1950 (bijlage no. 572) verhoogd met f 31.500,en gebracht op f 13.615.000.Geboekt werd f 11.622.315,85, zodat met een bedrag van f 1.992.684,15 beneden de raming werd gebleven. (Zie ook artikel II van de Baten.) VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. FINANCIEEL GEDEELTE. A. Algemene Dienst. Rekening ƒ1.035.881,99 ƒ1.053.004,58 122.983,58 12.976,39 14.300,— 4.319,46 6.645,— ƒ1.170.926,99 ƒ1.193.284,01 114.100,—I Begroot voor 1950 Geboekt in 1950 I. Gewone Dienst. van de Gemeentelijke Woningdienst over het jaar 1950. a. Nadelig saldo van de Stich- ting„CentraalWoningbeheer” in verband met de exploitatie der woningen b. Kosten van woningen niet Volkshuisvesting in beheer bij de Stichting „Centraal Wo ningbeheer" c. Kosten van eigendommen niet voor de openbare dienst be stemd, verhoogd met indirecte kosten d. Nadelig saldo van de exploi tatie der Oostenrijkse wonin gen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 203