o J a. Opruimingswerken. b. Herstelwerken. 1 Als gevolg van een in 1950 door het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting ingesteld onder zoek naar de juistheid der over de jaren 1945 tot en met 1949 door de Dienst ingezonden declaraties, is de in zending van de declaraties over 1950 in afwachting van het terzake door het Ministerie uit te brengen rapport en de daaruit eventueel voortvloeiende maatregelen voorlopig opgeschort. Laatstbedoelde omstandigheid hield tevens verband met een reeds eerder door het Ministerie gedane mede deling, dat in afwachting van de resultaten van dit on derzoek geen voorschotten op de bij het Rijk ingezon den declaraties zouden worden verstrekt. De staat op blz. 16 geeft een overzicht van de door de Dienst gedurende 1950 bij het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting ingezonden voorschotaanvragen, als mede van de op deze aanvragen in dat jaar toegekende voorschotten. Herstel van particuliere woningen, gevorderd op grond van de Woonruimtewet 1947. Dit woningherstel beperkte zich in 1950 tot een enkel geval, waarbij de eigenaar onmachtig of onwillig was om tot herstel over te gaan, waarna de Gemeente op grond van de Woonruimtewet 1947 overging tot vordering van de betreffende woning in het belang van de leniging van de woningnood. De staat op blz. 16 geeft een overzicht van de in 1950 door de Gemeente ingezonden declaraties en de op deze declaraties in dat jaar en later van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting ontvangen ver goedingen. Voor zover mogelijk zijn voor de uitgaven der in het afgelopen jaar ingevolge de van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting ontvangen goed- keuringsbonnen uitgevoerde herstelwerken rente loze voorschotten gevraagd aan het Ministerie van Financiën, terwijl dit jaar wederom belangrijke be dragen, wegens door het Grootboek voor de Wederop bouw ten laste van de Gemeente gebrachte kosten voor onteigenings- en rentevergoedingen, in de aan laatst genoemd Ministerie gezonden voorschotaanvragen zijn opgenomen. Hoewel de Wet Financiering Wederop bouw Publiekrechtelijke Lichamen in Juni 1950 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal is aangenomen, heeft het Ministerie van Financiën daar afkondiging van voornoemde Wet nog steeds niet heeft plaats ge had een grote mate van voorzichtigheid betracht bij de toekenning van renteloze voorschotten op de door de Gemeente ingezonden voorschotaanvragen. Wel is in 1950 een aanvang gemaakt met de toekenning van voorschotten op de reeds uitgevoerde herstelwerken en aanschaffing van beschadigde en verloren gegane roe rende goederen. Ter verkrijging van aanvullende bouwvoorschotten voor door de Gemeente uitgevoerde herstelwerken aan woningwetwoningen (Rijksvoorschot en Rijks- steunwoningen), werden uitvoerige gegevens aan het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting ge zonden. Aan het einde van het verslagjaar waren alle Minis teriële beschikkingen met betrekking tot deze bouw voorschotten ontvangen tot een totaalbedrag van f 1.557.715,27. Voorts heeft ook het Ministerie van Fi nanciën, in afwachting van de uitvoering van de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Licha men, op bij dit Departement ingezonden gegevens in zake door de Gemeente tot een bedrag van f 557.481,77 gedane uitgaven ten behoeve van het herstel van de oor logsschade aan Gemeentesteunwoningen, een renteloos voorschot verstrekt van f 250.000, Ten einde de huizen, die in verband met de aanleg van de tankgrachtzone op last van de bezettende macht ont ruimd moesten worden en volgens later genomen be slissingen niet in aanmerking kwamen om te worden gesloopt, voor algeheel verval te behoeden, heeft Ge meentewerken, op verzoek van het Ministerie van Fi nanciën, afdeling Bezettingsschade, reeds voor de be- vrijding voorzieningen getroffen en de schade hersteld aan 622 woningen. Na aftrek van de reeds gerestitueerde en op andere wijze verrekende herstelkosten had de Gemeente ter zake van dit herstel nog een vordering van f 36.899,28, welk bedrag in 1950 door het Ministerie van Wederop bouw en Volkshuisvesting is voldaan. dienst wederopbouw en stadsontwikkeling. 14 X 6. Financiële afwikkeling der door de Gemeente herstelde oorlogsschade aan particuliere wo ningen. 5. Inzending van declaraties en voorschotaan vragen inzake door de Gemeente uitgevoerde opruimings- en herstelwerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 275