I 19 inspecteurs ambtenaren 3 de kl., 1 surnumerair, 25 adjudanten, 108 brigadiers, 941 (hoofd)agenten, 1 adjunct-commies, 1 administratief ambtenaar B, 8 te lefonisten, 1 werkman en 1 arbeidscontractant. Afdeling Justitiële Politie. 2 commissarissen hoofdambtenaren 3de kl., 6 hoofd inspecteurs ambtenaren 1 ste kl., 3 hoofdinspecteurs ambtenaren 2 de kl., 6 inspecteurs ambtenaren 2 de kl., 5 inspecteurs ambtenaren 3 de kl., 14 adjudanten, 29 brigadiers, 149 (hoofd)agenten, 2 administratieve ambtenaren B, 1 schrijver, 1 technisch hoofdambte naar A, 1 technisch ambtenaar B, 5 portiers B en 1 portier A. Met de bediening van de surveillancejeeps en de „station-waggon” waren 165 man belast. Surveillance. Afdeling Uitvoerende Dienst. Gedurende het verslagjaar werd de dienst verricht met 16 surveillancejeeps in de vier districten van de Uitvoerende Dienst. Bij de Stafbrigade waren van 1 Januari tot en met 8 December 1950 1 „station- waggon” en 2 surveillancejeeps ingedeeld. Van 9 De cember tot en met 31 December 1950 waren bij de brigade 1 „station-waggon” en 3 surveillancejeeps in gedeeld. Voor de Commissaris van Politie, Chef van de Af deling Uitvoerende Dienst, de Inspecteurs van het bureau Bijzondere Opdrachten, alsmede voor de Dis- trichtschefs waren in totaal 4 solomotoren beschik baar. In totaal werden door de jeqgigenten 13 195 pro- cessen-verbaal opgemaakt. De jeeps werden uitsluitend gebruikt voor surveil- lancedoeleinden, voor het verlenen van assistenties en het uitvoeren van dienstopdrachten. Dienstgebouwen. Op 31 December 1950 had de Politie de volgende percelen in gebruik. Laan Copes van Cattenburch nos. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 31, 33, 35 b, 37, 41, 47, 49 en 51 (nummering van de laatste zes panden over- komstig de in 1950 plaats gehad hebbende wijziging); Alexanderplein nos. 3, 10, 12, 13, 14, 15, 15 a, 15 b, 16, 17, 19, 20 en 21 en 2 garages aan de Bor- neostraat; Buitenhof nos. 19 en 23; Van-der-Vennestraat no. 85; Willem-III-straat no. 6 (L.); Archimedesstraat no. 1; Laan van Poot no. 161; Duinstraat nos. 23 en 23 a; Gevers-Deynootweg no. 103; De-Mildestraat no. 1; Bezuidenhoutseweg no. 33; Huygenspark no. 60; Posthuis Kijkduin; Posthuis Zuiderpark en gym nastieklokaal Teylerstraat. Voorts waren in gebruik: schietterrein in de duinen aan de Laan van Poot; sportterrein Zuiderpark, Post huis Hollandse Spoor, Posthuis Staatsspoor, terrein aan de Leidsestraatweg voor het rijdend Posthuis; een weide aan de Benoordenhoutseweg voor de paarden van de Bereden Politie. Afdeling Verkeerspolitie. Op 31 December 1950 telde de afdeling 141 per soneelsleden (1 Januari 1950: 143). Op 1 Januari 1951 waren bij de afdeling in ge bruik 3 stationcars, 5 motoren met zijspan, 23 solo motoren en 4 jeeps. Tot de werkzaamheden behoorden het handhaven van en het uitoefenen van controle op de Motor- en Rijwielwet, de Wegenverkeersregeling, de Wet Auto vervoer Personen met de nog van kracht zijnde Uit voeringsbesluiten en Vervoersvoorschriften, de Rij tijdenwet, het Rijtijdenbesluit, alsmede de Algemene Politieverordening voor ’s-Gravenhage, meer in het bijzonder de hoofdstukken I, II en XV. De afdeling Verkeerspolitie behandelde boven dien de verkeersongevallen, de controle op auto- en rijwielbewakers, de regeling van het verkeer, de rij en parkeerregeling bij bijzondere gebeurtenissen en de verhoren van personen naar aanleiding van proces- sen-verbaal, opgemaakt in andere gemeenten. In het verslagjaar maakte het personeel der Ver keerspolitie 9 834 processen-verbaal op, waarvan 6 365 door het surveillerende personeel. Terzake van aanrijdingen binnen de Gemeente werden 1 247 processen-verbaal opgemaakt. Voorts werden 915 processen-verbaal van verhoor behandeld in verband met aanrijdingen buiten de Gemeente, terwijl 547 processen-verbaal van verhoor werden opgemaakt terzake van overtredingen hier ter stede gepleegd en geconstateerd door personeel van de Uit voerende Dienst en de Verkeerspolitie (392 proces sen-verbaal door personeel van de Verkeerspolitie en 155 door personeel van de Uitvoerende Dienst). Voorts werden 62 processen-verbaal opgemaakt wegens overtreding van de Wet Autovervoer Perso nen en het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen, 631 processen-verbaal wegens overtreding van de Rij tijdenwet en het Rijtijdenbesluit, 38 administratieve processen-verbaal en 14 processen-verbaal terzake van misdrijf. In 1 149 gevallen werden bestuurders van motor rijtuigen in de gelegenheid gesteld de bij controle ge bleken gebreken te herstellen of papieren te tonen. Tegen 166 personen, die niet aan de oproeping ge volg gaven, werd alsnog proces-verbaal opgemaakt. In 455 gevallen had technische controle van voer tuigen plaats. Voor deze controle werden 206 motor rijtuigen naar het bureau der Verkeerspolitie gebracht. Hieronder waren er 11die in zodanige slechte toe stand verkeerden, dat zij voor het verkeer levens gevaarlijk waren te achten. Gedurende het verslagjaar vonden 9 203 ver keersongevallen plaats, waarbij 46 personen werden gedood. In 1 168 gevallen werd uitgerukt voor ernstige verkeersongevallen. I l) Zie ook bladzijde 28.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 27