21 Passief. Huren en pachten. Vooruit ontvangen huur op 31 December 1950. Onderhoud. Nog verschuldigde kosten per 31 December 1950. Subsidie herbebossing. Toegekende nog niet uitgegeven voor herbebossing. Interest. Rente van beleggingen over 1950. Onkosten. Nog te betalen kosten op 31 December 1950. Interest. Op 31 December 1950 te vorderen rente. Rente Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw. Te vorderen rente over de inschrijving. Onkosten. Op 31 December 1950 vooruitbetaalde kosten. Huren en pachten. Op 31 December 1950 te vorderen huursom. Actief. Gronden „Ockenburgh" c.a. De boekwaarde, verlaagd met de ontvangen Inschrij ving in het Grootboek voor de Wederopbouw ten be drage van f 57.280,voor de onteigende en gesloopte opstallen aan de Kijkduinsestraat nos. 161, 163, 171a, b en c, bleef ongewijzigd. Ten aanzien van de in de balans vermelde oppervlak te, 129.0114 ha, zij voorts opgemerkt, dat hierbij buiten beschouwing is gebleven een oppervlakte van 47729 m2, waarvan de waarde op nihil is gesteld, aangezien laatst bedoelde percelen, als bestemd voor openbare straat, door de eigenaren van aangrenzende grond reeds be taald zijn geworden. Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw. Bedrag van de inschrijving voor de onteigende per celen van f 57.280,—. Ejfecten. Waarde op 31 December 1950 van f 10.700,nomi naal, leningen Nederland 1942 en 1943. Gemeente ’s-Gravenhage in r/c. Saldo van het door de Vennootschap te vorderen be drag in rekening-courant op 31 December 1950. Inschrijving Grootboek 1946. Van de geblokkeerde rekening is voor f 14.000,in geschreven op de 3 pCt. Grootboekschuld 1946. N. V. Maatschappij „Laan van Meerdervoort" in r/c. Saldo van het door de Vennootschap op 31 Decem ber 1950 te vorderen bedrag in rekening-courant. Balans en verlies- en winstrekening vastgesteld, gelijk in dit verslag opgenomen, door de Algemene Vergade ring van Aandeelhouders op 13 Augustus 1952. Vorenstaande balans en verlies- en winstrekening goedgekeurd door de Raad van Beheer in zijn verga dering van de 28ste Mei 1952. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal der Vennootschap be draagt f 600.000,— verdeeld in 5 aandelen, elk groot f 120.000,— en is geheel geplaatst en volgestort. Rente Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw. Ontvangen interest over de Inschrijving in het Groot boek voor de Wederopbouw. Saldo verlies. Saldo verlies over 1950 door de aandeelhouders bij te passen. Te veel gereserveerd voor belastingen. In het jaar 1949 gereserveerde, niet meer benodigde, bedragen voor belastingen. De secretaris van de Raad van Beheer, M. VAN DER FEEN. De secretaris van de Raad van Beheer, M. VAN DER FEEN. Onder dit hoofd is geboekt een ingevolge een met Delfland aangegane overeenkomst, gestorte waarborg som, bestaande uit een inschrijving op het Grootboek N.W.S. Saldo van Exploitatierekening. Verlies op de exploitatie over 1950. VERSLAG VAN DE N.V. „OCKENBURGH". de verlies- B. Verlies- 3 A. Balans. Waarborgsom. Toelichting op de balans en en winstrekening. en winstrekening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 291