24 5. Motorwalsen. De kleine motor-voetpadenwals werd gerevideerd. b. Onderhoud. In de hiernavolgende Gemeente- en openbare school gebouwen werden ketels van centrale-verwarmings- installaties vernieuwd: G emeen tegebouwen Hulpsecretarie Loosduinen; Gebouw „Mercurius” Noordeinde 43; Gemeentearchief Rijs wij kseplein 38; Politiebureau Laan Copes van Cattenburch 13; Badhuis Paets-van-Troostwij kstraat Badhuis scholencomplex Spionkopstraat; Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg Gouwe- straat Voormalig schoolgebouw Roggeveenstraat 2. (Vereniging ..Dr Schroeder van der Kolk”). Openbare schoolgebouwen. Abeelstraat 30/Cederstraat 29; De-la-Reyweg 212/Scheepersstraat 188; Julianastraat 42 (Loosduinen); Scheveningselaan 117 (Kijkduin); Viljoenstraat/Delagoastraat Westduinweg 127; Vermeerstraat 56 Nieuwe Schoolstraat 22b; Maerlant-lyceum, Johannes-Bildersstraat 11. 2. Bruggen. Van de brug op het terrein van de algemene groente en fruitmarkt, zomede van die aan het Calandplein en aan het Slachthuisplein werd de mechanische aandrij- vingsinstallatie verbeterd, terwijl in de bedrijfskelders van elk van beide laatstgenoemde bruggen een kleine automatische pomp werd aangebracht voor het afvoe ren van hemelwater. Ten behoeve van de bruggen Leeghwaterplein en Calandplein werden hoofd- en beveiligingsschakelaars aangebracht. 4. Diverse gebouwen. In het gebouw van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg aan de Gouwestraat werden ten be hoeve van de schoolkindervoeding twee nieuwe kook- ketels geplaatst en werd de keukeninstallatie aanmer kelijk verbeterd. Eveneens werd de keukeninstallatie verbeterd in het Gemeentelijk Verzorgingshuis aan de Morsestraat. In het schoolzwembad aan de Escamplaan werd een haarfilter van speciale constructie vernieuwd. 3. Gemalen. De oude vacuumpompen van het Hoofdrioolgemaal aan de Morsestraat werden vervangen door een nieuwe „Sihi”-pomp. Ter voorkoming van beschadiging bij het eventueel optreden van lekkages werd de automatische schakel- apparatuur in het gemaal aan de Badhuiskade boven het grondwaterrioolpeil aangebracht. In het Zeefgebouw aan de rioolmond te Schevenin- gen werd een luchtverwarmingsinstallatie aangebracht. Ten behoeve van de Operatieve Afdeling en het Zus terhuis werd een brandleiding aangebracht. Een begin werd gemaakt met het aanbrengen van een centrale-verwarmings- en van een warmwatervoorzie- ningsinstallatie in de ziekenpaviljoens aan de Stevin- straat. In de garage van het Gemeentelijk Electriciteits-Be- drijf aan de Bautersemstraat werd een centrale-verwar- mingsinstallatie aangebracht; met het aanbrengen van een dergelijke installatie ten behoeve van het gebouw no. Ill (nieuw kantoorgebouw) werd in het verslagjaar een aanvang gemaakt. Een plan werd voltooid voor verwarming van het di- rectiegebouw van het Gemeentelijk Electriciteits-Be- drijf en een plan ten behoeve van het bouwen van een ketelhuis voor het G.E.B. De centrale-verwarmingsinstallatie ten behoeve van de werkplaatsen van de Duinwaterleiding aan de Zuid- Binnensingel kwam gereed. Eveneens kwam een dergelijke installatie gereed voor de garages van de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst aan de Waldeck-Pyrmontkade. De verwarmingsinstallatie in het verbouwde gedeelte van het gebouw van de Plaatselijke Telefoondienst aan de De-Perponcherstraat werd uitgebreid. De centrale-verwarmingsinstallaties van de hierna volgende gebouwen werden eveneens uitgebreid: a. de badhuizen: Paets-van-Troostwijkstraat, Parallel weg en Spionkopstraat; b. het Gemeentelijk Verzorgingshuis aan de Morse straat; c. de schoolgebouwenVan-der-Parrastraat, Vermeer straat en Spionkopstraat. In de badhuizen Paets-van-Troostwijkstraat en Spion kopstraat werd de warmwatervoorzieningsinstallatie verbeterd en in het badhuis aan de Parallelweg werd deze uitgebreid. Een gasverwarmingsinstallatie werd aangebracht in het schoolgebouw aan de Paets-van-Troostwijkstraat, zomede in het pand Lamgroen 18 ten behoeve van de op de tweede verdieping ingerichte tekenzaal van de af deling Nieuwbouw en Verbouwingen van de Dienst. Plannen kwamen in bewerking voor het aanbrengen van een centrale-verwarmingsinstallatie c.a. in het te bouwen nieuwe telefoongebouw voor de Plaatselijke Telefoondienst te ’s-Gravenhage aan de De-Constant- Rebecquestraat, voor het in uitvoering zijnde kantoor gebouw van de Duinwaterleiding aan de Zuid-Binnen- singel en voor de te bouwen schoolgebouwen in de Moerwijk. Met het aanbrengen van een centrale-verwarmings- en warmwatervoorzieningsinstallatie in het Stadhuis op het Alexanderveld werd een aanvang gemaakt. VERSLAG GEMEENTEWERKEN 12 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 313