i i I II 26 In 1950 werden geen woningen onbewoonbaar verklaard. 264,08; 5.117,16; 33.405,49; 1.357,91; 89.908,56. I 42.959,81; 33.898,99; 63.986,30 Voor de Gemeentewoningen wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Woningdienst, dat van de pienst van de Wederopbouw en de Stads ontwikkeling en naar het verslag van de Stichting „Centraal Woningbeheer”; voor de verenigingswo ningen naar het verslag van de Gemeentelijke Wo ningdienst en de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling Gegevens betreffende N.V. Maatschappij tot Ex ploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Be lang” en de N.V. Bouwgrondmaatschappij „Ocken burgh”, waarin de Gemeente belangen heeft, zijn ver vat in de verslagen van die vennootschappen. Aan het verslag van enige woningbouwverenigingen is het volgende ontleend. Onveranderd bleef ook in 1950 het aantal wonin gen der Vereniging gehandhaafd op 700. Het aantal mutaties bedroeg 45. Het gemiddeld aantal woon- jaren der 700 huurders bedroeg 11,92 (vorig jaar 11,61). De geleidelijke stijging van dit gemiddelde duurt nog steeds voort. Dit houdt verband met de heersende woningnood. De bouwplannen moesten blijven rusten, daar de Gemeente geen terreinen ter beschikking kon stellen. De exploitatie-ontvangsten bedroegen 196.272,33, de uitgaven 139.933,97. Van het voordelig saldo ad 56.338,36 werd een bedrag van 28.305,36 op de kostende prijs der woningen afgeschreven, 26.894,64 werd toege voegd aan de reserve voor vervanging woningen en het restant, groot 1.138,36, werd bestemd voor het fonds voor bijzondere doeleinden. Ongewijzigd bleef ook het huizenbezit van déze vereniging, dat op 31 December 978 bedroeg, waar onder begrepen 11 winkelhuizen. Op 16 Augustus 1950 werd de sinds 1947 in feite bestaande fusie met de Woningbouwvereniging „Openbaar Belang” en met de Woningvereniging „Die Haghe” rechtens geconsolideerd ten overstaan van notaris Mr B. Gro tenboer. Het aantal mutaties in 1950 bedroeg 82. Voor verbetering en splitsing van de oude woning voorraad stelde de Raad bij zijn besluit van 12 Juni 1950 (bijlage no. 249) 11.600,beschikbaar. Woningbouw. In 1950 hechtte de Raad zijn goedkeuring o.a. aan de volgende belangrijke woningbouwplannen: De verlies- en winstrekening der verenigingsadmi- nistratie gaf een verliessaldo van 276,28. De eerste stap tot uitvoering van een bouwplan voor ruim 400 woningen in Morgenstond werd ge daan door een bouwkundige te belasten met het ont werpen van de eerste schetstekeningen. De drie woningcomplexen leverden over het boek jaar 1 December 194930 November 1950 exploi tatieverliezen op van onderscheidenlijk: le complex 2e complex 3e complex (Openbaar Belang) Complex no. 4 (Die Haghe) leverde een winstsaldo op van 1.214,67. De verlies- en winstrekening der verenigingsadmi- nistratie wees een batig saldo aan over het boekjaar van 3.692,95; hiervan werd 395,95 naar nieuwe rekening overgebracht. administratie: Hertzogstraat 184. De woningvoorraad werd in het verslagjaar uitge breid met 69 nieuwe woningen. In voorbereiding wa ren aan het eind van 1950: in Morgenstond II: 478 woningen; in Moerwijk IV: 241; in Morgenstond V: 158; in Morgenstond VI; 329 woningen. Aanbesteed werden ten slotte 96 woningen „Strokenbouw” in Moerwijk IV. De verlies- en winstrekeningen van de diverse complexen toonden de volgende resultaten: Complex I: saldo winst Complex II: saldo verlies Complex III: saldo verlies Complex IV: saldo verlies Complex V: saldo verlies I Raadsbesluit: Ligging v/d. complexen: Aantal woningen: 99 16.623.000,— 21.218.600,— 1365 c.a. 2032 c.a. Onbewoonbaarverklaring. d.d. 27-3-1950 d.d. 21-8-1950 121 397 Moerwijk II en IV, Scheveningen en Loosduinen Morgenstond II, Moerwijk II, IV en V en Zee- zwaluwstraat Bijlage: No: Beschikbaar gesteld crediet aï, - ‘v" :•-?</ Gemeente- en Verenigingswoningen. N.V. Mij. „Stedelijk Belang”, N.V. Mij. „Ockenburgh”. Vereniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse, Jan van Nassaustraat 44. Vereniging voor Volkshuisvesting „Nutswoningen”, Mijtensstraat 52. Woningverbetering en -splitsing. R.K. Woningbouw-Vereniging „Verbetering zij ons Streven”,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 34