i I lg>- 27 BJ fe- r t*' te- ft. i 8 Deze werd niet gehouden, omdat 5 December op een marktdag viel. Als gevolg van de in de maand December heersende vorst en de gevallen sneeuw was de aanvoer van kerst bomen niet zo groot als in vorige jaren, in tegenstelling met die van hulst. De hulst werd op de dag vóór Kerstmis tegen zeer lage prijzen gretig door het publiek gekocht. Het kramenmateriaal voldeed niet steeds aan de eisen. Vooral de dekzeilen bleken niet voldoende be scherming tegen regenwater te geven. Door de exploi tant der kramen is inmiddels voor een groot deel hierin voorzien. De toeloop der marktkooplieden nam ge durende het afgelopen jaar gestadig toe. Werden in 1948 en 1949 onderscheidenlijk 32 306 en 37 373 kramen ge plaatst, in 1950 was het aantal 40 224. Als gevolg hier van waren nog niet voldoende kramen voor verhuur beschikbaar. Daar het benodigde kramenmateriaal niet in vol doende mate aanwezig was, kon aan aanvragen om een standplaats met kraam niet altijd terstond worden vol daan. In het verslagjaar werden 63 413 standplaatsen verleend. met het verhuren van marktkramen alsmede van ach ter- en zijzeilen voor de kramen. In 1950 zijn 240 nieuwe vergunningen aan belang hebbenden uitgegeven, terwijl 72 vergunningen inge volge artikel 32, eerste lid onder d, der marktverorde- ning werden ingetrokken. Door overlijden vervielen 2 vergunningen. Het totale aantal verleende vergunningen bedroeg ultimo December 785. De heren G. J. Post en M. C. W. Post hebben zich wederom belast met het verhuren van bergwagens voor het vervoer van marktgoederen op het terrein der alge mene markt. Ingevolge artikel 26 der Marktverordening werd de Decembermarkt weer gehouden op de dagen, niet be stemd voor het houden van de algemene markt, met uitzondering van de Zondagen en de Kerstdagen. Het publiek toonde slechts weinig belangstelling. Het aan tal op die dagen verleende standplaatsen bedroeg 114 tegen 99 in 1949 en 491 in 1948. Burgemeester en Wethouders verleenden bij besluit van 21 Juli 1950, naast de van Gemeentewege geëxploi teerde rijwielstalling, aan de heer H. Gerrese onder bepaalde voorwaarden vergunning voor het innemen van een standplaats op de algemene markt om deze te gebruiken voor rijwielstalling. De aan de Gemeente af te dragen vergoeding hiervoor bedroeg 1 cent per rijwiel. Door deze vergunning is in belangrijke mate tege moet gekomen aan de gelegenheid tot het stallen van rijwielen door de marktbezoekers. Het aantal bij de Gemeentelijke rijwielstalling in be waring genomen rijwielen bedroeg 306 801 tegen 266 305 onderscheidenlijk 285 708 in de jaren 1949 en 1948. Bij de particuliere stalling werden 26 500 stuks geplaatst. In totaal derhalve 333 301 stuks. Buiten deze twee rijwielstallingen werden nog ge regeld in groten getale rijwielen geplaatst, o.a. in de toe gangen tot het marktterrein, welke zich bevinden tussen de kopgebouwen en het terrein der spoorwegen. Met de Hoofdcommissaris van Politie zal overleg worden ge pleegd om aan deze zeer wanordelijke toestand een einde te maken. i Van de hallen op het terrein der algemene markt aan de Herman-Costerstraat, welke bestemd zijn voor de verkoop van vis, werd geen gebruik gemaakt. Bedoelde hallen werden in gebruik gegeven aan marktkooplieden voor de verkoop van bloemen, gebakken vis, soep, cro- quetten enz., alsmede voor opslag van marktproducten. Voor deze markt, welke volgens artikel 25 der Markt- - te lg Deze markt werd, gelijk in vorige jaren, dagelijks ge houden. De aanwezige standplaatsen voor de verkoop van in hoofdzaak boeken, waren vrijwel regelmatig bezet. In het verslagjaar werden 2 851 standplaatsen bezet tegen 2 853 in 1949. Het aantal uitgereikte ver gunningen voor bedoelde verkoop bedroeg 12. Deze markt, welke op een bepaalde plaats op de Grote Markt wordt gehouden, ondervond weinig be langstelling. In totaal werd 153 maal een standplaats verleend. Met de afdeling ’s-Gravenhage van de Centrale Ver eniging voor de Markt-, Straat- en Rivierhandel werd evenals vorige jaren regelmatig overleg gepleegd inzake verschillende marktaangelegenheden VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Decembermarkt. St.-Nicolaasmarkt. Verkoop van kerstbomen. Kramenmateriaal. Standplaatsen. Marktvergunningen. bergwagens. Rijwielstalling. Zeevismarkt. Markt voor motorrijtuigen. Verhuren van Boekenmarkt op de Grote Markt. Riviervismarkt. Overleg met de organisatie van marktkooplieden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 353