H handeling genomen en 1 160 adviezen gegeven. Ingevolge het, op grond van de Rijtijdenwet 1936 uitgevaardigde, Rijtijdenbesluit zijn 3 641 werkboek jes voor chauffeurs afgegeven. Ingevolge de Huisarbeidswet 1933 werden 170 loonboekjes uitgereikt. Afdeling ’s-Gravenhage van de Katholieke Arbeider s- Beweging. Deze afdeling telde op 31 December 1950 in totaal 9 924 leden. Verdere gegevens werden niet voor het Gemeente verslag ontvangen. Bureau ’s-Gravenhage der Stichting R.K. Bureau voor Beroepskeuze. In ’s-Gravenhage werden vanwege dit Bureau in totaal 648 candidaten psychotechnisch onderzocht, te weten 526 jongens en 122 meisjes. Meestal werden verscheidene beroepen geadviseerd, waarin ontwikke ling mogelijk zou zijn. Wanneer het advies luidde: h.b.s., (m)ulo of gym nasium werden wel meestal enige beroepen genoemd, doch tevens werd geadviseerd tegen de tijd van het eindexamen terug te komen voor een definitief be- roepskeuze-advies. Meer dan 500 leden telden de volgende organi saties: ambtenaren 5 379; fabrieksarbeiders 1 053; bouwarbeiders 3 004; typografen 2 140; hotelperso neel 1 353; handels- en kantoorbedienden 1 792; metaalbewerkers 4 855; meubelmakers 893; spoor- en tramwegpersoneel 2 735; transportarbeiders 4009; werkers in de voedings- en genotmiddelenbedrijven 1 558. In 1950 werd het Bureau voor Arbeidszaken be- Gegevens omtrent de werklozenzorg, de werkver schaffing en de werkverruiming worden aangetroffen in de verslagen van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening en van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Het aantal in 1950 ingevolge de Arbeidswet aan jeugdige personen en gehuwde vrouwen uitgereikte arbeidskaarten bedraagt 6 295. Haagse Bestuurdersbond (Plaatselijke centrale van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen). Op 31 December 1950 waren 22 organisaties met in totaal 30 607 leden aangesloten. Het aantal 30 000 werd bereikt in November 1950, vrijwel op hetzelfde moment, dat het N.V.V. het 400 000ste lid inschreef. Hierdoor werd het vooroorlogse ledencijfer van de H.B.B. met ruim 7 000 overschreden. gehandhaafd, die behoorlijke prestaties leverden. Werkelijk goede vakarbeiders in verscheidene beroe pen werden daarentegen nog steeds gevraagd. Het laagste aantal werklozen werd bereikt in Juli met 6 973 ingeschrevenen (vorig jaar in Juni: 4 490). Aan het einde van het jaar was het aantal manne lijke werkzoekenden toegenomen tot 8 741 (vorig jaar: 7 204). De vraag naar mannelijke arbeidskrachten bedroeg op het einde van 1950 in totaal 759 (vorig jaar: zocht door 4 029 leden; er werden 889 zaken in be- 1 121). Het betrof weer grotendeels vaklieden en jeugdige krachten. In 1950 werden in totaal 40 201 (vorig jaar: 38 542) mannen ingeschreven. Hiervan werden er 17 364 (vorig jaar: 18 151) of 43 (vorig jaar: 47 geplaatst. Tegenover dit aanbod stond een vraag naar in totaal 23 992 (vorig jaar: 21 066) mannelijke krachten, waarvan in 13 176 (vorig jaar: 15 083) gevallen of 55 (vorig jaar: 71 werd voldaan door plaatsing van ingeschrevenen. In de overige gevallen werd de aanvrage afgevoerd, omdat de werkgever zelf arbeidskrachten vond of de aan vrage intro k. Het aantal ingeschreven vrouwelijke werkzoeken den nam geleidelijk toe en bedroeg einde December 1 278 (vorig jaar: 741). Ingeschreven werden in 1950 in totaal 13 586 (vorig jaar: 12 460) werkzoe kende vrouwen, waarvan er 7 769 (vorig jaar: 7 198) of 57 (vorig jaar: 58 werden geplaatst. Het aantal aanvragen om vrouwelijke krachten be droeg in 1950 totaal 15 550 (vorig jaar: 14 593), waaraan in 7 884 (vorig jaar: 7 316) gevallen of 50 (vorig jaar: 50 kon worden voldaan door plaatsing van ingeschrevenen. Het verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Be roepskeuze, Grote Markt 8, bevat gegevens ten aan zien van de bij beroepskeuze en keuze van studie richting verstrekte voorlichting. Haagse Christelijke Besturenbond. Bij deze bond waren op 31 December 1950 29 organisaties aangesloten met in totaal 7 914 leden. Meer dan 500 leden telden de organisaties: bouw vakarbeiders 873; fabrieks- en transportarbeiders 936; handels- en kantoorbedienden 635; metaal bewerkers 535; overheidspersoneel 2 171; politie ambtenaren 552; bakkers 526. De belangstelling voor de zittingen op de Woens dagavonden van het Bureau Arbeidsrecht nam nog steeds toe. De adviezen die moesten werden gege ven, bestreken practisch elk terrein van de arbeids verhouding. 31 Rijtijdenwet. Huisarbeidswet. Werkloosheidsvoorzieningen. Arbeidswet. Vakorganisaties. b Voorlichting bij beroepskeuze.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 39