1 33 I I 1 I VERSLAG OVER HET JAAR 1950. Vakstudie. 1 In vaste dienst Voorlichting van het personeel. Voor het Bureau van belang zijnde beschouwingen en artikelen op het gebied van de sociale verzekering en in het bijzonder van de werkloosheidszorg, werden in het tweemaal per maand uitkomende „Voorlichtings blad”, dat regelmatig verscheen, opgenomen. De zich langzaam uitbreidende bibliotheek mocht zich in de belangstelling van het personeel verheugen. II. DE VERDELING VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET BUREAU OVER DE AFDELINGEN. De taakverdeling over de onderafdelingen bleef zowel bij de afdeling Werklozenzorg als bij de afdeling Perso neelsvoorziening ongewijzigd. Een overzicht van de werkzaamheden is gegeven op blz. 2 van het jaarverslag 1949. Wel is op 1 Juni 1950 aan de onderafdeling So ciale uitvoering der overbruggings- en sociale bijstands- regeling een nieuw onderdeel Bijzondere Sociale Zorg toegevoegd, hetwelk speciale aandacht besteedt aan de maatschappelijke omstandigheden van de werkloze werknemers. Voor een nadere omschrijving van de aan dit onderdeel ter uitvoering opgedragen taak moge worden verwezen naar het vermelde onder „Algemeen”, blz. 7. d. Huisvesting. Zowel de huisvesting in de gebouwen Waldeck-Pyr- montkade 120, Beijersstraat 113 en Badhuiskade 25, als de onderbrenging van de afdelingen in deze panden, bleven ongewijzigd, zodat volstaan kan worden met een verwijzing naar het vermelde in het jaarverslag over 1949. Ten behoeve van de uitbetaling van de uitkeringen aan de te Scheveningen woonachtige werklozen werd gedurende het gehele jaar van een deel van het gebouw Doornstraat van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen gebruik gemaakt. b. Afdelingen. In de bestaande indeling werden gedurende het ver slagjaar geen wijzigingen aangebracht. Voor gegevens daaromtrent wordt verwezen naar het jaarverslag over 1949. GEMEENTELIJK BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING TE 'S-GRAVENHAGE. Zoals in vorige jaren kon ook dit jaar aan de hiervoor in aanmerking komende ambtenaren van de Onder- zoekingsdienst van het Bureau, die deelnamen aan de cursus Maatschappelijk Werker, overeenkomstig een desbetreffend besluit van Burgemeester en Wethouders, 50 pCt. tegemoetkoming in de studiekosten worden ver strekt. De animo voor deze opleiding was groot en velen ook van de pas in dienst gekomenen maakten van deze gelegenheid gebruik om hun theoretische kennis, welke voor de practijk zo belangrijk is, uit te breiden. I Aan het begin en het einde van het verslagjaar was de samenstelling onderscheidenlijk als volgt. c. Personeel. De toeneming der werkzaamheden van het Bureau, welke voornamelijk een gevolg was van de zich ook in 1950 voortzettende stijging der werkloosheid, noopte tot een personeelsuitbreiding met 32 personen. 1. ORGANISATIE VAN HET BUREAU. Werkzaamheden. Aan het Bureau was gedurende het verslagjaar de uitvoering opgedragen van: 1de overbruggings- c.q. sociale-bijstandsregeling voor valide en bonafide werklozen 2. de regeling van sociaal-economische hulpverlening aan zelfstandigen; 3. de voorschriften voor de tewerkstelling in werkver ruiming of werkverschaffing; 4. de verordening op de Personeelsreserve en de Ge meentelij ke wachtgeldverordening 5. de voorschriften met betrekking tot de Gemeente lijke personeelsvoorziening; de administratie van de Commissie Zedelijk Gedrag. BIJLAGE 31 Dec. 1950. M. V. 1 1 1 1 3 3 Totaal 115 146 16 17 Ambtenaren In tijdelijke dienst Op arbeidsovereenkomst Bij het Bureau geplaatste wacht gelders Van andere diensten gedeta cheerde ambtenaren Bij andere diensten gedeta cheerde ambtenaren In militaire dienst Met buitengewoon verlof Werklieden In vaste dienst In tijdelijke dienst Op arbeidsovereenkomst 76 17 6 6 1 3 3 1 8 4 1 80 47 2 3 3 2 6 1 6 7 1 t I 1 Januari 1950. M. V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 405