37 18 korte ervaring met deze kleinere groepen opgedaan, zou kunnen wijzen op een verbetering ten aanzien van het verzuim der leerkrachten. Tot de grote vacantie waren er onder het personeel zeer veel verzuimen, evenals ver leden jaar, daarna zeer weinig. Dat dit alleen door de kleinere groepen komt, is niet aan te nemen. Het onderwijs in heilgymnastiek heeft evenals ver leden jaar gunstige gevolgen voor de leerlingen; de asthma valt minder op. Als gevolg van het instellen van een vijfde groep, zal in de naaste toekomst een lokaal moeten worden bijge bouwd. Een ontwerp daarvoor is reeds gereed. Verheugend mag worden genoemd, dat het personeel zich meer en meer oriënteert in de moderne richting ten aanzien van het onderwijs. Het leerplan werd gewijzigd en bij dit onderwijs aangepast. Ten slotte mag worden vermeld, dat aan de school 4 uur per dag een werkster is toegevoegd, een feit dat de algemene hygiëne merkbaar ten goede is gekomen. De schoolknecht was tot nu toe overbelast. Nu wil het ongeluk, dat er nog meer kinderen zijn met dezelfde klachten en afwijkingen, doch die minder gemakkelijk te helpen zijn. Het gevolg is dan ook geweest, dat er een grote vraag naar plaatsing is ont staan voor kinderen, die algemene en nerveuze klachten hebben, onverschillig hoe deze klachten zijn ontstaan. Daarbij zijn dus kinderen, die goed zullen genezen, maar daarbij zijn ook kinderen, die niet in de eerste plaats lichamelijk zwak zijn, maar primair geestelijk ge stoord, hetzij het zenuwgestel aangeboren afwijkingen vertoont, die aanpassingsmoeilijkheden opleveren, het zij een normaal, doch eventueel sensitief of zwak of licht minderwaardig zenuwstelsel door milieufactoren gezins- en schoolconflicten in de knoop raakt. Lichamelijke zwakte kan de psyche merkbaar be schadigen en psychische stoornissen kunnen duidelijke lichamelijke zwaktetoestanden te voorschijn roepen. Ook kunnen kinderen met psychische storingen min of meer onbewust lichamelijke zwakte voorwenden. Er is nu eenmaal een nauwe samenhang van en wissel werking tussen de lichamelijke en geestelijke mens. Er zijn dus kinderen die alleen maar lichamelijk zwak zijn en niet of zo goed als niet geestelijk gestoord en er zijn kinderen, die geestelijk gestoord zijn en daar lichamelijk geen of zo goed als geen nadeel van onder vinden. Er zijn ook kinderen, die primair lichamelijk zwak zijn en secundaire geestelijke stoornissen vertonen en kinderen, die primair geestelijk gestoord zijn en secun dair daaraan lichamelijke moeilijkheden krijgen. Indien men deze rubrieken niet scherp onderscheidt en daarvoor is dikwijls een diepgaand onderzoek, soms zelfs voortgezette observatie nodig, krijgt men op de buitenschool naast kinderen, die goed genezen ook kin deren, die niet goed genezen willen. Tot overmaat van ramp kan een kind, dat primair geestelijk gestoord of minderwaardig is, ten offer vallen aan een chronische ziekte (soms ook aan een acute ziek te met hetzelfde gevolg) en lichamelijk zwak worden (niet secundair). Ten slotte zijn er kinderen, die noch lichamelijk noch geestelijk gestoord rijn, maar een nerveuze constitutie hebben en op een ongeschikt milieu reageren met ver schijnselen, die de ouders voor nervositeit (lees: zenuw zwakte) houden. Er ontstaan dan conflicten, die het kind in een minder goede stemming brengen en tot klachten aanleiding geven die evenwel niets te betekenen hebben, omdat zij als een geheel begrijpelijke en min of meer normale reactie op een ongeschikt milieu zijn te beschouwen. Al deze kinderen worden voor keuring aangeboden. Het is niet altijd dadelijk duidelijk tot welke groep het kind behoort. Wel is het zeker dat thans de groep van het lichamelijk zwakke kind zonder geestelijke of milieu stoornis, die genezing belet of bemoeilijkt, bijna schuil gaat onder de andere groepen. Vaak is het ook wel duidelijk dat een kind bepaalde moeilijkheden oplevert, waarvoor de buitenschool niet in de eerste plaats bedoeld is, zonder dat de plaatsing kan worden geweigerd, omdat er geen andere manier is Dr J. C. Streng bracht een rapport uit, bestemd voor de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, waarbij hij zijn aandacht van het eerste begin af heeft toegespitst op de efficientie-factor. Het is hem daarbij gebleken, dat de buitenschool voor ziekelijke kinderen steeds zeer goede resultaten boekt bij kinderen, die lijden aan lichamelijke zwakte, zij het ten gevolge van een doorge maakte ziekte (vooral bij tuberculose is de consolidatie practisch 100 pCt.), zij het ten gevolge van ongunstige materiële omstandigheden. Ook kan de buitenschool goede resultaten boeken bij kinderen, die in onvoldoen de algemene toestand verkeren ten gevolge van een on voldoende voedselopneming, die reeds jarenlang heeft bestaan en door opvoedingsfouten is veroorzaakt, wan neer het tenminste lukt de ouders tot betere inzichten te brengen en het kind zelf niet al te moeilijk is. Al deze kinderen hebben algemene klachten, voor namelijk over te snelle vermoeidheid. Zij zijn abnor maal prikkelbaar en voelen zich niet gelukkig. De buitenschool voor ziekelijke kinderen heeft ook succes, hoewel niet altijd voor 100 pCt. zeker, bij kin deren met nerveuze klachten, indien die klachten ver oorzaakt worden door zenuwzwakte op organische bo dem, welke zenuwzwakte dan dus in de grond een li chamelijke zwakte is. Ook deze kinderen vertonen dezelfde afwijkingen en hebben dezelfde soort klachten. Het resultaat, dat bij bovengenoemde groepen van kinderen wordt behaald, indien zij, hetgeen door steeds doelbewust is nagestreefd, goed zijn uitgezocht, is zo opmerkelijk, dat het aan ouders en huisartsen (die van alle keuringen een doorslag ontvangen) niet ontgaat, zelfs niet aan het onderwijzend personeel, dat heel in het algemeen nog al eens pas voor een buitenschool voelt, als een leerling niet gemak kelijk te handhaven is. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Samenvatting van de ervaringen van de leider van de afdeling Kinderbescherming, opgedaan bij hel werk op de buitenscholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 482