I 37 f 7.427,50 5.160,75 Specificatie der ontvangsten BIJLAGE. Geachte Collega, 28 Het totaalbedrag der ontvangsten over 1950 is f 359.795,55, van welk bedrag f 130,50 is verantwoord op volgno. 5 van 1951Ontvangsten van vorige dienst jaren. Van deze uitgaven is een bedrag groot f 5.496,30 ver antwoord op volgno. 4 (a) van 1951: Uitgaven van vorige dienstjaren. Voor verpleging van patiënten, lijdende aan besmet- telijke ziekten, is uitgegeven netto f 10.317,78. schappij tot bevordering der Geneeskunst, werd ook van het Bestuur dezer afdeling de instemming met dit onderzoek ontvangen. Het onderzoek zal plaatsvinden onder leiding van de artsen Van Dijk en Ter Braak. De patiënten zullen voor dit onderzoek opgeroepen moeten worden. Om dit te doen slagen is de medewerking nodig van de (behan delende) artsen. Het ligt in de bedoeling, dat, indien het onderzoek uitwijst, dat er nog bepaalde maatregelen genomen kunnen worden, die een verdere revalidatie der oud-poliomyelitis-lijders mogelijk zouden kunnen maken, deze ter kennis te brengen van de betreffende arts(en), met wie ook overlegd zal worden, op welke wijze naar het oordeel der Commissie nog het meeste ef fect voor de patiënten bereikt zal kunnen worden. De ondergetekenden vertrouwen er op, dat de van wege de Commissie gevraagde medewerking van de artsen zal kunnen worden verkregen. Mochten er be zwaren zijn of mochten er bepaalde wensen bestaan, zo zal een en ander gaarne van U worden vernomen. Zonder nader bericht zal worden aangenomen, dat U met het streven van de Commissie voor de Gebrek- kigenzorg sympathiseert en Uw medewerking aan het De bedoeling is om, zoals in de aanhef reeds is ver meld, naar dit voorbeeld geleidelijk aan het onderzoek over de hele provincie Zuid-Holland uit te breiden en zodoende tot een meer efficiënte hulp aan de polio- myelitis-patiënten te kunnen komen. Met collegiale groeten, Voor de Subcommissie v/d Gebrekkigen Zorg: J. W. G. ter Braak, P. van Dijk, J. A. Putto. Dames en Heren Geneeskundigen in ’s-GRAVENHAGE. Voor verlening van eerste geneeskun dige hulp en ziekenvervoer aan personen, die onder de Ongevallenwet vallen, is ont vangen van de Rijksverzekeringsbank Bijdragen van de ouders in de kosten der schooltandverzorging Subsidie van de Provincie Zuid-Hol- land voor bijdrage in de kosten van de Psychiatrische Dienst De directeur van Geneeskundige en Gezondheidsdienst, J. A. PUTTO. Voor de Afd. ’s-Gravenhage v/d Kon. Ned. Mij. tot bevordering der Geneeskunst: Dr J. Goedbloed, Dr J. J. Wuite. A. in ’t Veld, Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid voor Zuid-Holland. 29.383,85 de Gemeentelijke Zoals U bekend is, bestaat er in de Provincie een Provinciale Commissie voor de Volksgezondheid. Eén der subcommissies is de Commissie voor de Gebrek- kigenzorg, waarin zitting hebben: Dr J. W. G. ter Braak, neuroloog, ’s-Gravenhage, Dr P. van Dijk, or- thop. chirurg, ’s-Gravenhage, R. H. M. Geerdes, arts, Schiedam (Wit-Gele-Kruis Zuid-Holland); J. A. Putto, arts, Directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te ’s-Gravenhage; J. T. Radema cher, arts, Spijkenisse (Groene Kruis Zuid-Holland); Prof. G. G. J. Rademaker, Hoogleraar in de Neurolo gie te Leiden; Dr B. G. Ziedses des Plantes, neuroloog, Rotterdam; A. in ’t Veld, Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid voor Zuid-Holland. Laatstgenoemde heeft sedert tal van jaren van de artsen c.q. Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdiensten in Zuid-Holland de gegevens omtrent de poliomyelitis-patiënten verkregen met een summiere in druk van de bestaande toestand. In verband met voor stellen t.a.v. nadere voorzieningen ten behoeve van de gebrekkigenzorg komt het de Commissie zeer gewenst voor, dat, te beginnen met ’s-Gravenhage, een meer- slagen van dit onderzoek zult willen geven, nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toestand, waarin de bekende oud-poliomyelitis patiënten ver keren. Hiervoor is een uitgebreid onderzoek noodza kelijk. Na bespreking met de Voorzitter van de Afd. ’s-Gravenhage van de Koninklijke Nederlandse Maat- ’s-Gravenhage, 15 Mei 1950. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 492