401 P LAGER NIJVERHEIDSONDERWIJS. Aantal leerlingen en scholen. Op 31 December 1950 bedroeg het totaal aantal leerlingen van de openbare en van de gesubsidieerde lagere (dag)nijverheidsscholen 7 361, waarvan 3 962 jongens en 3 399 meisjes. Deze leerlingen waren ge- geplaatst op 19 scholen. OPENBAAR LAGER NIJVERHEIDSONDERWIJS. Gemeentelijke Visserijschool te Scheveningen. Er worden voorbereidingen getroffen tot uitbrei ding van het onderwijs aan de Gemeentelijke Visserij school te Scheveningen. Het is de bedoeling aan deze school een twee-jarige dagcursus te verbinden, waar leerplichtige jongens, die de lagere school hebben doorlopen en voornemens zijn het vissersberoep te kiezen, de voor hun toekomstige betrekking gewenste vooropleiding genieten en de nodige vakkennis kun nen verwerven. De Visserijschool telde op 31 December 1950 61 mannelijke leerlingen. VOORTGEZET GEWOON LAGER ONDERWIJS. Aantal leerlingen en scholen. Op 31 December 1950 bedroeg het totaal aantal leerlingen van de openbare en gesubsidieerde bijzon dere scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs 836, waarvan 381 jongens en 455 meisjes. Deze leerlingen waren geplaatst op 9 scholen. OPENBAAR VOORTGEZET GEWOON LAGER ONDERWIJS. Leerplan. Het voortgezet gewoon lager onderwijs werd ge geven overeenkomstig het op 21 Februari 1942 vast gestelde leerplan. Aantal leerlingen en scholen. Op 31 December 1950 bedroeg het totaal aantal leerlingen van de openbare scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs 351, waarvan 178 jongens en 173 meisjes. Het aantal openbare scholen voor voortgezet ge woon lager onderwijs bedroeg op die datum 3. BIJZONDER VOORTGEZET GEWOON LAGER ONDERWIJS. Aantal leerlingen en scholen. Op 31 December 1950 bedroeg het totaal aantal leerlingen van de gesubsidieerde bijzondere (uitslui tend R.K.) scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs 485, waarvan 203 jongens en 282 meisjes. Het aantal scholen voor gesubsidieerd bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs bedroeg 6. VERVOLGONDERWIJS. In 1950 werd van Gemeentewege geen vervolg onderwijs, als bedoeld in artikel 3, 3e lid der Lager- Onderwijswet 1920, gegeven. In 1950 werd aan één bijzondere school vervolg onderwijs gegeven, zoals bedoeld in artikel 3, 3de lid, van de Lager-Onderwijswet 1920. Op 31 December 1950 telde deze niet-gesubsi- dieerde school, welke gevestigd is in het gebouw Koningstraat 3, 19 mannelijke en 25 vrouwelijke leerlingen, in totaal 44 leerlingen. UITGEBREID LAGER ONDERWIJS. Aantal leerlingen en scholen Op 31 December 1950 bedroeg het totaal aantal leerlingen van de openbare en gesubsidieerde bijzon dere scholen voor (meer) uitgebreid lager onderwijs 8 736, waarvan 4 061 jongens en 4 675 meisjes. Deze leerlingen waren geplaatst op in totaal 53 scholen. OPENBAAR UITGEBREID LAGER ONDERWIJS. Leerplan. Het (meer) uitgebreid lager onderwijs werd gegeven overeenkomstig het op 3 Juni 1946 vastgestelde leer plan. Het handels-u.l.o. werd gegeven overeenkomstig het op 21 Juni 1944 vastgestelde leerplan. Aantal scholen. Bij raadsbesluit van 8 Mei 1950 werd besloten tot stichting van de openbare Dalton-school voor (meer) uitgebreid lager onderwijs „Zuiderpark”. Deze school, welke op 6 September 1950 werd geopend, is voor lopig gevestigd in het schoolgebouw Spionkopstraat 9. Bij raadsbesluit van 21 Augustus 1950 werd be sloten tot de samenvoeging van de openbare scholen voor handels uitgebreid lager onderwijs Spionkop straat 9 en Vermeerstraat 56. Deze samenvoeging vond plaats op 15 September 1950. Het onderwijs van de samengevoegde scholen wordt gegeven in het gebouw Vermeerstraat 56. Als gevolg van de bovengenoemde veranderingen bedroeg op 31 December 1950 het aantal openbare scholen voor (meer) uitgebreid lager onderwijs 13 en het aantal openbare scholen voor handels uitgebreid lager onderwijs 1. Aantal leerlingen en scholen. Op 31 December 1950 bedroeg het totaal aantal leerlingen van de openbare scholen voor uitgebreid lager onderwijs 2 887, waarvan 1411 jongens en 1 476 meisjes. Deze leerlingen waren geplaatst op in totaal 14 scholen. BIJZONDER UITGEBREID LAGER ONDERWIJS. Aantal leerlingen en scholen. Op 31 December 1950 bedroeg het totaal aantal leerlingen van de bijzondere gesubsidieerde scholen voor (meer) uitgebreid lager onderwijs 5 849, waarvan 2 650 jongens en 3 199 meisjes. Deze leerlingen waren geplaatst op in totaal 39 scholen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 527