43 I bibliotheek. II. VISSERIJSCHOOL. 2 De afdeling adspirant-3de stuurlieden werd het ge hele jaar druk bezocht. Behalve oud-leerlingen volgden ook vele leerlingen, die hun vooropleiding aan een an dere zeevaartschool hadden ontvangen, de cursus. Het totale aantal leerlingen bedroeg 122. De gemiddelde be zetting was 35 per maand. Van genoemd totaal moeten 47 leerlingen nog examen afleggen; 19 leerlingen be ëindigden de studie vóór het diploma was behaald; 56 leerlingen behaalden het diploma 3de stuurman grote handelsvaart. De afdeling adspirant-2de stuurlieden werd bezocht door in totaal 57 personen, die het onderwijs voor kor tere of langere tijd volgden. De gemiddelde bezetting per maand bedroeg 15. Van genoemd totaal vertrokken 8 leerlingen zonder de studie te voltooien17 leerlingen moeten het examen nog afleggen. Voor het gehele exa men slaagden 24 leerlingen; 6 slaagden voor het 1ste gedeelte (niet voldoende vaartijd om het gehele examen af te leggen) en 2 voor het 2de gedeelte van het examen. Het aantal bezoekers van de cursus adspirant-lste stuurlieden bedroeg in totaal 14. Een grotere toeloop van candidaten kan eerst over enige jaren worden ver wacht. De gemiddelde bezetting bedroeg 4. Voor beide gedeelten van het examen slaagden 6 candidaten; 2 slaagden voor het 1ste en 2 voor het 2de gedeelte, ter wijl 4 leerlingen nog examen moeten afleggen. bij de aanvang van het schooljaar 1950/1951 onder scheidenlijk 30, 19 en 4 leerlingen. Het totale aantal leerlingen van de school bedroeg op 1 Septemberdus 155. Op 31 December 1950 was de bezetting: 1 A.S. 26, 2 A.S. 21,1 B.S. 27, 2 B.S. 26, afdeling adspirant-3de stuurlieden: 47, afdeling adspirant-2de stuurlieden: 21, afdeling adspirant-lste stuurlieden 4 leerlingen; totaal 172 leerlingen. Ten behoeve van het onderwijs in het vak e.h.b.o. werden verbandmateriaal en een stel wandkaarten aan geschaft. In het natuurkundelokaal werd een bescher ming om het schakelbord geplaatst. Teneinde de span ning van het lichtnet voor de toplamp-seinsleutel te kunnen gebruiken, werd in het radiolokaal een trans formator aangebracht. De instrumentenvoorraad werd uitgebreid met een sextant en een aneroide-barometer (oorlogsschade). De zeilboot werd geschilderd door de Dienst van Ge meentewerken. Onder toezicht van de leraar in de prac- tische oefeningen werden de andere boten door de leer lingen opgeknapt. Behalve in examenvakken, werd in één klasse boven dien één uur per week les gegeven in het vak visserij- kunde. De school was geopend van 1 Januari t./m. 31 Mei 1950. Tijdens dit tijdvak werden de volgende cursussen gegeven Aan het gebouw werden de meest noodzakelijke on derhoudswerken uitgevoerd. Het houtwerk van de voorgevel werd geschilderd. Het dak werd van een nieuwe bedekking voorzien. Nieuwe plafonds werden aangebracht in de modelkamer en in twee schoollo kalen drie lokalen werden geschilderd. In de klas 1 A.S. werden de schoolbanken opgeknapt en gevernist. 2. een cursus, opleidende voor het 2de gedeelte van het examen ter verkrijging van het diploma stuurman voor de zeevisvaart en voor het aanvullingsdiploma stuurman zeevisvaart. 1. een cursus, opleidende voor het 1ste gedeelte van het examen ter verkrijging van het diploma „Stuur man voor de zeevis vaart; Tengevolge van een hem in April 1950 overkomen ongeval kon de tijdelijke leraar in de wis- en zeevaart kunde, de heer C. de Wit, zijn werk geruime tijd niet verrichten. Zijn lessen werden van 24 April t./m. 20 Mei 1950 waargenomen door dè heer H. W. R. Krauss, die een aanstelling als tijdelijk leraar in de wis- en zee vaartkunde verkreeg, en door de tijdelijke leraar Ir H. H. Hannesen. Op 23 Juli 1950 verliet de heer Dr F. C. Dominicus, die van 30 September 1941 af als leraar in de Nederlandse taal aan de school verbonden was, de dienst met pensioen. Bij de aanvang van het schooljaar 1950/1951 werd hij opgevolgd door de tijdelijke leraar, de heer J. L. E. Doornik. De tijdelijke aanstellingen van de leraren Ir H. H. Hannesen, H. J. Oosterhuis, Dr P. M. Vader, J. Vrolijk en C. de Wit en van de amanuensis L. J. Nieuwenburg werden met ingang van 1 September 1950 wederom verlengd. De tijdelijke aan stelling van de heer W. J. Pronk werd verlengd tot I November 1950, op welke datum hij een vaste aanstel ling als leraar in de practische oefeningen verkreeg. Op 31 December 1950 was het leraren-corps als volgt samengesteld: G. H. van Veen, directeur; T. Blok, J.’ L. E. Doornik, E. Gelpke, Ir H. H. Hannesen, H. Jansen, J. Karst, D. G. Magé, C. Meijer, J. de Neef, H. J. Oos terhuis, W. J. Pronk, Dr P. M. Vader, J. Vrolijk, E. J. Wasscher, C. de Wit en J. R. Zuydervelt, leraren. Niet- onderwijzend personeel: L. J. Nieuwenburg, amanuen sis; H. Strikwerda, concierge en J. de Vries, school- knecht. COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE V1SSERIJSCHOOL EN DE ZEEVAARTSCHOOL Stuurlieden-cursussen. Gebouw en inventaris. Leerkrachten Cursussen. Onderwijs. Leermiddelen en en niet-onderwijzend personeel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 550