I 1 de Jeugd, 53 s A secretariaat: Lijnbaan 32. Aan de componisten van 2 inzendingen op de in 1949, in samenwerking met de Jan-Campertstichting, uitgeschreven Opera-prijsvraag, nl. aan de heren Rudolf Escher en Jan Mul, werden prijzen toege kend van 1.250,Tevens werd hun de gelegen heid geboden hun werk af te maken en vóór 1 Ja nuari 1952 in te zenden, waarna mogelijk een der inzendingen zal worden bekroond met nogmaals een bedrag van 1.250, Opdrachten werden verstrekt aan de heren Sem Dresden, voor een compositie voor kamermuziek, en voorts aan de heren Sem Dresden, Herman Strate- gier en Geza Frid voor een werk voor het Residentie orkest. Van de Gemeente werd ook dit jaar een subsidie ontvangen van 5.000, September 1949 t./m. 31 Augustus 1950 bedroeg 2.739,25. Gedurende het seizoen 1 September 1949 tot en met 31 Augustus 1950 was de artistieke en zakelijke leiding van het toneelgezelschap der Stichting, De Haagse Comedie, opgedragen aan de heer Cees Laseur. Sinds 1 September 1950 is de heer Paul Steenber gen als zakelijk en artistiek leider toegevoegd. In totaal werden 450 voorstellingen gegeven, waarvan 231 in de Koninklijke Schouwburg. De laatst vermelde voorstellingen werden door 119 936 per sonen bezocht, met een gemiddelde van 519 per voor stelling. Op uitnodiging van de Bataafse-Petroleum- Maatschappij werd van 14 tot 29 Juni 1950 door een deel van het gezelschap een tournée gemaakt naar Curasao. Met veel succes werden daar voorstellingen gegeven. De totale netto-recette in het speelseizoen bedroeg 421.134,90. Voor het seizoen 19491950 werd aan Rijk en Gemeente elk een subsidie van 80.433,gevraagd. De Gemeente is bereid voor dit bedrag in het tekort bij te dragen, terwijl de Minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen niet bereid is hoger te gaan dan een bedrag van 79.107,in verband met het feit, dat hij niet accoord kon gaan met de grootte van de salarisverhoging van enige acteurs en actrices. secretariaat Lijnbaan 32. Het gemeentelijk subsidie voor de stichting werd in 1950 verhoogd tot 3.500,waardoor het moge lijk werd jaarlijks een Jacob-Marisprijs, groot 1.000,en 2 materiaalprijzen van elk 300, uit te loven voor de schilderkunst benevens, om het andere jaar afwisselend, prijzen van gelijke grootte voor grafiek en beeldhouwkunst. In de loop van het verslagjaar werd de Jacob- Marisprijs voor de grafische- en tekenkunst 1950 en secretariaat Lijnbaan 32. Het gemeentelijk subsidie voor dit jaar bedroeg 5.000,—. De Constantijn-Huygens-prijs, groot 2.000, meesterprijs ter bekroning van een geheel litterair oeuvre, werd voor 1950 uitgereikt aan Prof. Dr F. C. Gerretson (Geerten Gossaert), dichter en prozaïst. Het bestuur besloot de Vijverbergprijs 1949 niet toe te kennen, maar reikte aan Michel van der Plas de Jan-Campertprijs 1949, groot 500,uit voor zijn dichtbundel „Going my way”. In het verslagjaar werd nog geen besluit genomen ten aanzien van de prijzen voor 1950. De Stichting steunde de uitgave van de verzamelde werken van Menno ter Braak (uitgave G. A. van Oor schot, Amsterdam) met 1.500, Aan de dichteres Vasalis en de dichter H. Prenen werden prijzen van 250,toegekend voor hun ontwerplibretto onderscheidenlijk voor de opera „De kleine Zeemeermin” van Rudolf Escher en de opera „De Varkenshoeder” van Jan Mul, als gevolg van de door de Jan-Campert-stichting en de Johan-Wage naarstichting uitgeschreven opera-prijsvraag. secretariaat: Lijnbaan 32. De Commissie voor Jeugdconcerten organiseerde in 1950 10 concerten, gegeven door het Residentie-Or- kest in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Ongeveer 17 000 bezoekers woonden deze bij. Feike Asma gaf een orgelconcert in de Lutherse Kerk. Ook dit jaar verleende de Commissie weer haar bemiddeling aan de Koninklijke Nederlandse Toon kunstenaarsvereniging voor het geven van 14 school- concerten en één zaalconcert, welke bezocht werden door ongeveer 1 800 leerlingen. De Commissie tot voorbereiding van Schoolopvoe- ringen voor leerlingen van het v.h.m.o. en (m.)u.l.o organiseerde voorstellingen van het Birmingham Re pertory Theatre, het Rotterdams Toneel, de Haagse Comedie, The Old Vic, het Poppentheater van Guido van Deth, de Toneelgroep voor de Jeugd „Puck” en de balletgroep van Sonia Gaskell. Deze voorstellingen werden gegeven in de Koninklijke Schouwburg en de Kleine Comedie en bijgewoond door 8 514 leerlingen. De Commissie voor de concerten en voorstellingen voor de lagere-schooljeugd organiseerde 2 series voor stellingen van het Onderwijs-Toneel De Gong. Deze trokken een record-aantal jeugdige bezoekers: onder scheidenlijk 8 004 en 12 871. Tenslotte gaf de voordrachtskunstenaar Jac. van Elsacker in de Kon. Schouwburg 2 demonstraties van het voordragen van gedichten onder de titel: „Mid dag van ernst en vrolijkheid, met een praatje over voordragen”; 1 059 leerlingen bezochten deze de monstraties. Het exploitatie-overschot over het tijdvak van 1 „Johan-Wagenaarstichting”, „Jacob-Marisstichting”, „Jan-Campertstichting", Haagse Kunststichting voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 61