8 7 7 7 7 5 VERSLAG LE_NINGFONDS. 22.631,71 149.657,55 566.907,17 693.933,01 J» 201.815,60 871.751,67 Zg. vrij kapitaal der Gemeente. 418.488,35 4.895.919,68 2.493.505,94 ’s-Gravenhage, Mei 1951. 9. Van de algemene dienst ter belegging ontvangen gelden. A. Belegde waarborgsommen, e.d. 13. Onkosten. De in 1951 betaalde onkosten over 1950 hebben ƒ255,58 bedragen. 99 102.519,41 1.827,59 73.471,66 5, 99 Vermindering in 1950. Vermindering in 1950. 48.101,15 4.056,90 99 99 99 54.418,26 1.827,59 69.414,76 4. t./m. 8. Leningen Voor de specificatie wordt verwezen naar de hierachter opgenomen bijlage A. 2. Te betalen rente. Betreft in 1950 betaalde rente, verschuldigd per 2 Januari 1951. Stand per 1 Jan. 1950. 99 99 Stand per 31 Dec. 1950. Vermeerdering in 1950. Vermeerdering in 1950. Stand per 31 Dec. 1950. Stand per 1 Jan. 1950. De directeur, F. BEKINK. 2.512.280*47 I 2.930.768,82 3.221,50 695.789,28 99 99 99 99 99 99 12. Rente van opgenomen leningen. De per 31 December 1950 over 1950 nog te betalen rente bedraagt volgens de bijbehorende staten I, 11, en lil van bijlage A voor: a. obligatieleningen b. onderhandse leningen (ƒ1.673.700,98+/435.614,47) c. onderhandse annuïteitsleningen 50.281,95 4-2.166,67) 1. Door besturen van bijzondere scholen gestorte waar borgsommen a. gewoon lager onderwijs b. idem (reserve voor betaling van waarborgsommen, waarvoor grondwaarde is aanvaard) c. voortgezet gewoon lager onderwijs d. uitgebreid lager onderwijs 2. Gestorte afkoopsommen voor het schoonhouden en onderhouden van graftekens en van beplantingen op graven 3.221,50 25.853,21 j I 5.314.408,03 99 99 99 143.841,05 847.603,11 6.900.447,20 12.787.811,04 143.841,05 847.603,11 9.412.727,67 15.718.579,86 1. Opbrengst van verkochte gemeente-eigendommen 2. Opbrengst van verkochte effecten en inschrijvingen in de openbare schuldregisters 3. Gestorte afkoopsommen van grondrenten e.d 4. Diversen Totaal der per 31 December 1950 in het Leningfonds belegde gelden: waarborgsommen enz vrij kapitaal der Gemeente BALANS. 1. Aan de algemene dienst verstrekte kapitalen. Zie het overzicht, opgenomen onder de Algemene Toelichting. Een specificatie van de objecten of groepen van gelijksoortige objecten waarvoor de kapitalen zijn verstrekt is hierachter opgenomen (bijlage B). 331.741,87 2.109.315,45 52.448,62 695.789,28 15.718.579,86 16.414.369,14

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 88