i I 1' I l II'. i 8 I VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. I Bedrag. OMSCHRIJVING. Paragraaf. Hoofdstuk. XV 291.970.635,65 I si Si SS Si Si I II III IV V VI vil VIII IX XI XIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 2 2A 4 5 6 7 7A 9 10 11 12 13 14 15 16 SS Si SS SS SS SS SS SS SS SS 24.053.100,— 10.527.747,46 821.709,08 2.698.261,66 SS 66.673.445,63 29.403.005,41 4.977.749,80 4.475.719,— 135,36 954.855,44 402.649,80 945.038,30 7.299.788,21 1.202.953,21 162.808,45 459.249.62 78.455,55 2.026.655,65 31.487,28 305.058,— 5.593.526,32 538.561,17 13.097.332,95 12.832.731,04 12.312.400,— SS STAAT van de op 1 Januari 1951 door het Fonds aan de Gemeente verstrekte en nog niet terug ontvangen gelden. Bijlage D. Reinigingsdienst Gemeentewerken Gemeenteplantsoenen Dienst v.d. Wederopbouw en de Stadsontwikkeling Gemeentelijke Woningdienst Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf Gemeentelijke Hypotheekbank Noodhypothekenfonds Rijskhypothekenfonds Gemeenteziekenhuizen Keuringsdienst van Waren Koninklijke Schouwburg Dienst voor Schoolkinderzorg Gemeenteapotheek Overige inkomsten en uitgaven Vroegere diensten Algemeen beheer Openbare veiligheid Volksgezondheid Volkshuisvesting Openbare werken Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd Openbaar gewoon lager onderwijs Openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs Openbaar uitgebreid lager onderwijs Openbaar buitengewoon lager onderwijs Openbaar voorbereidend lager onderwijs Bijzonder gewoon lager onderwijs Bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs Bijzonder uitgebreid lager onderwijs Bijzonder buitengewoon lager onderwijs Bijzonder voorbereidend lager onderwijs Lager onderwijs, niet vallende onder de 1 t./m. 11 Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Nijverheidsonderwijs Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, niet vallende onder de 1 t./m. 15 Maatschappelijke steun en voorzorg Handel en Nijverheid Gasbedrijf Electriciteits-Bedrijf Duinwaterleiding Openbaar Slachthuis Gemeentelijke Credietbank De hiervóór vermelde bedragen stemmen overeen met die, welke in Bijlage E, kolom 13, worden aangeduid als „geïnvesteerd bedrag boekwaarde) aan het begin van het dienstjaar”. Zij geven dus per hoofdstuk (paragraaf) aan het saldo der nog niet afgeschreven kapitaalsuitgaven van vorige dienstjaren. 7.176.096,92 2.156.409,25 3.465.416^24 873.744,05 412.778,63 29.007,33 209.475,13 59.821.829,39 2.970.030,— 429.805,— 3.164.444,— 5.012.064,65 202.503,24 923.602,72 105.688,98 3.143.315*73

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 101