i 8 8 f tl A M) f f I” 5 1 a E|. Bijlage E (vervolg). VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. KAPITAALSUITGAVE! <1 1 .STEN. Toelichting. 9 8 7 11 12 13 14 5 15 16 4 3 2 1 IV I 38.992, 7.798,— 12.296,— 4.498,— 5 399,62 8.197,62 2.130,— 25.308,13 21.658,13 703,89 4.196,99 4.558,— 168,27 1.440,27 46,81 215,08 162B i 3.935,12 162C 21.835,— 79.388,7 79.388,77 40 1.985,— 23.820,— 774,15 5» 162D 22.383,8 22.383,81 5 13.063,81 13.063,81 424,57 13.488,38 s» bouwen Waldeck-Pyrmontkade 3-4. 10.635,— 9.052,98 162F 40.147,1 4d 40.147,71 1.004,— 8.976,— 7.972,— 1.295,72 291,72 162G 40.147; 40.147,71 40 1.004,— 8.976 7.972,— 291,72 1.295,72 120.130,— 10 587,— S.. 4 84.812,50 2.120,— 80.560,— 78.440,— 2.618,20 4.738,20 >5 J» 204 27.000,— 229.745,55 11 000; 11.000,— 11.000,— >5 7.750; 5 3.891,44 3.858,56 3.858,56 7.750,— 125,40 125,40 5, 99 15.000,— 15.000,— 15.000,— 487,50 487,50 99 99 99 f 4.751.368) 15.000,— 369.949,94 4.396.418,74 199.279,67 7.275,— 2.698.261,66 f 2.846.656,93 87.693,50 286.973,17 gi 35. 99 99 99 99 99 99 S» 99 99 99 99 J, 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 In de Gemeenterekening te verdelen over: Omschrijving der kapitaalsuitgaven (per object of per groep). 99 99 99 99 99 99 99 Vermeerdering in het dienstjaar. 2.411,60 2.023,83 I 99 99 99 99 99 Tf 99 99 99 561.407,- 115.584,8 13.853,8 133.825.6 45.128,0 252 <4 4n 34.700,- 13 3* 53.530J 11.467,1 40 10 40 20 40 20 10 99 Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het einde van het dienstjaar (per ob ject of per groep). 99 99 99 99 ff »S 99 Rente en andere kosten. 20.525,10 13.432.11 3.256,50 14.163,24 492,96 499,42 1.503.35 4.109,50 936,60 8.591,80 1.878,17 315,09 972,56 1.265,65 389,12 37,86 99 99 99 99 Totaal der kapitaals- lasten. 99 99 99 99 36.207,34 21.553,35 37.723,94 10.425,50 32.166,60 1.727,12 10.255,84 22.625,80 7.657,17 1.700,09 37.670,24 1.138,48 4.499,42 7.807,35 Aflossingsbestanddelen van annuïteiten; eerste annuï teiten verschuldigd in 1952. C. Zwembaden Kosten van stichting, uitbreiding enz. Vernieuwing der installaties Diverse voorzieningen Oorspronkelijk be drag der kapitaals uitgaven aanschaf, fingswaardc; aan het einde van het dienstjaar (per ob ject of per groep). 6.316,— 31.230,— 264.363,— 57.790,— 9.695,— 99 99 15.682,24 8.121,24 34.467,44 615.859,19 405.174,47 92.732,56 I 4.225,— 4.935,89 0- 28.560,— 41.023,82 1.272,— 2 o S ii B 130.000,— 151.873,55 S3 521 190 000,- 53.530,20 2.415,— 3.346,— 2.270,07 631.541,43 413.295,71 100.200,— 126.446,— 28.818,40 4.225,— 4.935,89 838.803,67 520.000,— 163.000,— 130.000,— 151.873,55 435.792,— 15.168,— 15.366,85 46.257,— 29.925,— 38.942,95 130.000,— 381.619,10 412.285,— 14.536,— 23.612,41 48.678 E - 940.298,0 15.805,9 35.612,3 63.062,- 3.928,5 35.703.1 45.581,8 2.120.2 26.579,— 40.608,— 40 25 10 10 10 10 10 5 i Oorspronkelijk be- i drag der kapitaals- i uitgaven (aanschaf- fingswaarde) bij de I aanvang van het dienstjaar (per ob- ject of per groep). Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het begin van het dienstjaar (per ob ject of per groep). 162E Stichtings- en uitbreidingskosten der ge bouwen Waldeck-Pyrmontkade 3-4. Extra afschrijvingen, eerste afschrijvingen, en overgebrachte eerste afschrijvingen van vorige dienst jaren. 11.973 1.165,— Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst: B. Geneeskundige Dienst: Stichtings- en uitbreidingskosten der ge bouwen Waldeck-Pyrmontkade 3-4 Bouw garage en rijwielbergpl. Zuiderpark C. Gezondheidsdienst (Afd. Kinderbe scherming) Stichtingskosten gebouw Surinamestraat 25I D. Gezondheidsdienst (Afd. Schooltand- verzorging). Voorzieningen aan de gebouwen Galvanis- i straat 40 en Gaslaan 80I Vermindering (an ders dan door nor male jaarlijkse dekking )in het dienstjaar. 252.689,47 i 32.288,40 Afschrijvingen en uitkeringen wegens terugontvangst van aan de bedrij ven verstrekte kapitalen (per object of per groep). 2.023,Oio 99 99 99 L798’55 Openluchtscholen Aankoop, stichting enz. van gebouwen Diverse voorzieningen (1950) idem (1951) Villa „Duinrose”, Tapijtweg 10 (Haags Sanatorium) 4.318,56 i 3.535,72 2.759,15 STAAT van de uit de door het Fonds verstrekte gelden gefinancierde kapitaalsuitgaven (artikel 12 juncto 8, vierde lid 3nder c - 13,52 12.245,56 8.725,— 3.928,55 10.394,97 45.581,82 38.992,44 940.298,01 i 15.792,44 23.366,81 54.337,— 23.507,— i 645,52 4.000,— i 6.304,— 3.493,10 14.034 5.779,— 1.385,— 250.329,— 52.011,— 8.310,— der Verordening op het beheer van het Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage). StrciciL ‘t\J CI1 vJdoluctll OU E. Gezondheidsdienst (Afd. Volksgezond heid). Stichtings- en uitbreidingskosten der ge- i bouwen Waldeck-Pyrmontkade 3-4. Diverse vernieuwingen F. Geestelijke Volksgezondheid (Afd. i Psychiatrie). Stichtings- en uitbreidingskosten der ge bouwen Waldeck-Pyrmontkade 3-4. G. Geestelijke Volksgezondheid (Afd. Nazorg b.l.o.). 133.825,64 41.192,95 I Volksgezondheid. Bad- en zweminrichtingen: A. Volkszeebaden Diverse voorzieningen B. Volksbadinrichtingen Kosten van stichting, uitbreiding enz. Parallelweg 75-76, inrichting Voorzieningen aan verwarmingsinstallaties j Diverse voorzieningen (1949/50) idem (1951) P. v. Troostw.str./Spionkopstr., verbouw Hemsterhuisstraat 156, vernieuwingen Parallelweg 75, voorzieningen 99 99 99 I 99 1.436,83 Aflossingsbestanddelen ,van annuïteiten. Afschrijving door de Stich ting te betalen aflossing. 1.338,— 10.217,98 j 10 Geldleningen, verstrekt aan Vereniging „Afdeling van het Nederlandse Roode Kruis ’s-Gravenhage” Vereniging Juliana-Kinderziekenhuis Stichting „Haags Sanatorium” Eerste Ned. Ver. voor kleuterzorg „Naar het Strand” Vereniging „Kraamverzorging” Vereniging ,,’s-Gravenhaagse Wijkver pleging” ’s-Gravenhaagse Vereniging tot bescher ming van zuigelingen en kleuters ’s-Gravenhaagse Vereniging tot bestrijding der tuberculose (renteloos voorschot) 2.120,27 561.407,— 115.584,84 13.853,86

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 103