I i !l: 8 8 I I - 7 i f f vin I f f f w L f vin f f f f f f f f f f f f f f I XI f K VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. kapitaalsuitgav lasten. Toelichting. 9 8 7 6 12 11 13 15. 14 16 5 3 4 2 1 VIII 6 I 7.170,14 7.170,14 520 55 132.614,93 97.823,62 3.179,27 55 55 4,41 55 55 195.840,84 221.274,58 30.713,75 251.988,33 VIII 7 I 317.134,— 77 55 77 36.168,' 77 1.714.036.1 562 65.313,37 77 77 38.980,57 21.269,45 3.045,04 77 4.710,- 15.416.187,82 625.663,21 7.299.788,21 6.857.305,04 21.269,45 237.243,12 862.906,33 i 7A 18.096. 18.096,— 5 16.136,— 1.960,— 16.136,— I VIII 9 632 77 321.267. 321.267,— 8.032,— 208.832,— 200.800,— 6.787,04 14.819,04 77 77 77 77 77 77 13.518,36 f 2.590259, 2.576.741,59 13.518,36 1.202.953,21 1.130.835,— 39.095,98 124.732,55 I 10 10 654 2.006,61 1.670,— 334,75 2.341,36 406.933,62 f 33.497,24 1.670,— 162.808,45 129.982,57 5.291,27 38.788,51 77 77 77 77 77 77 77 77 49.246,51 209.159,49 135,72 945.038,30 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7» 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 55 77 77 46.685,— 1.696,— 8.235,— 3.981,— 239,— 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 55 Omschrijving der kapitaalsuitgaven (per object of per groep). 159.254: }0 10 Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. Stichting, uitbreiding, verbouw enz. van scholen Kosten van stichting, uitbreiding enz. Uitbreiding van scholen Van-Ravensteinstraat 303, inrichting De-Gheynstraat 51, voorzieningen Sedert 1943 géén afschrijving i.v.m. inschrijving in het Grootboek v. d. Weder opbouw. 12.685.623,67 155.759,52 1.714.036,60 528.987,23 257.530,52 1.945.355,66 33.958,44 9.156,80 159.254,29 36.168,75 327.641,70 2.340,96 26.486,09 50.464,87 68.547,92 4.380,84 9.830,55 15.057,29 38.541,16 9.155,80 1.349,72 739,73 8.733,44 Vermeerdering in het dienstjaar. 36.910,52 17.352,74 307,88 55.414,49 204,55 Vermindering (an ders dan door nor male jaarlijkse dek king) in het dienstjaar. 1.945.355, 33.958. 9.156, 132.614,9 36.910,! 17.352.1 9.463, 1.349,1 65.313. 68.547.! 4.380.1 38.980,: 65.245,1 15.261,1 38.541, 44.536.: 739, 8 733, 13.518. 10 10 5 5 5 5 4 97.823,62 36.910,52 17.352,74 307,88 135,72 339,73 7.130,48 13.518,36 85.636,57 Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het begin van het dienstjaar (per ob ject of per groep). 68.547,92 4.380,84 5.457,29 38.541,16 339,73 7.130,48 141.636,— 759.567,— 28.832,— Rente en andere kosten. 176.414,29 2.656,97 23.851,75 3.678,32 4.603,17 26.203,19 992,16 267,64 36.209,09 14.852,34 2.458,27 852,02 2.227,81 142,38 4.452,34 43,58 325,28 470,07 177,36 1.252,59 11,04 231,74 Totaal der kapitaals- 1 asten. 493.548,29 2.656,97 101.002,89 36.910,52 17.352,74 307,88 140,13 79.341,75 9.762,28 4.603,17 72.888,19 2.688,16 8.502,64 12.642,34 543,58 10.333,96 15.268,63 350,77 7.362,22 13.518,36 6.439,27 1.091,02 ee CL. 2.060,56 139.209.14 122.078,9 2.060,! 139.209.1 10 5 5 5 5 5 5 79.060,09 41.298,34 3.263,37 70.775,73 4.523,22 38.980,57 s 2 c 678.410,— 107.095,— 2.060,56 132.039,— 40 20 20 20 31.100,— 5.661,84 38.541,16 44.536,51 8.190,— 500,— 10.008,68 14.798,56 55 55 55 141.636,— 806.252,— 30.528,— 8.235,— 136.995,— 1.340,96 10.008,68 14.463,81 75.639,— 26.216,— 55 y> 55 55 55.490,— 6.083,96 733.900,— 113.178,96 128.805,— 1.177,57 55 55 31.100,— 5.839,20 39.793,75 44.536,51 55 55 55 n 1.114.126,— 456.995 55 55 55” 55 55 55 55 55 1.071.275,— 430.549,— 62.050,— 55 55 55 55 55 5.110.998,— I 81.753,— 71.658,— 25.977,— 55 ’5 55 Oorspronkelijk be drag der kapitaals uitgaven (aanschaf fingswaarde) bij de aanvang van het dienstjaar (per ob- I ject of per groep). Oorspronkelijk bt drag der kapitaal uitgaven (aanscha fings waarde) aar het einde an he dienstjaar (per ol ject of per groep) en uitkeringen wegens terugontvangst van aan de bedrijven verstrekte kapitalen (per object of per groep). Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. Stichting, uitbreiding, verbouw enz. van scholen Willem-Lodewijklaan 5, stichting Kosten van stichting, uitbreiding enz. Idem Idem Afkoop v. d. gebruiksvergoeding art. 205 der L.O.Wet 1920 Meubilair, leermiddelen enz. Voorz. aan meubilair en stoffering Aank. van meubilair, leermiddelen enz. idem (1951) VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS 55 2) 55 In de Gemeenterekening te verdelen over: f 12.685.62V ;il 155.759.! w Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het einde van het dienstjaar (per ob ject of per groep). 40 5 28.987,: jo 20 15 10 10 32".641- 4347, 2( .486, 54-799, 409 274, f 5.428.132,— 81.753,— 55 55 2.484.638,09 919.604,56 f 42.851,— 26.446 3.263,37 68.547,92 4.380,84 38.980,57 1) Sedert 1943 geen afschrijving i.v.m. inschrijving in het Grootboek v. d. Weder opbouw. 2) Inschrijving Grootboek v.d. Wederopbouw. Afschrij ven totdat boekwaarde ge lijk is aan de inschrijving ad ƒ67.200,—. 3) Inschrijving Grootboek v.d. Wederopbouw ƒ21.200, (opstal.) Afschrijving al leen op grond (boekw. 1-1-’51 ƒ5.016,—). I 2.219.438,6 1 in mo o - I 55 55 f 2.68O.478J Extra afschrijvingen, eerste afschrijvingen, en overgebrachte eerste afschrijvingen i van vorige dienst jaren. I 4.710,— i f 15.620.637.: i Bijzonder voortgezet gew. lager onderwijs. Meubilair, leermiddelen enz. i 592 Aank. v. meubilair en leermiddelen (1951) 257.530, io 10 f j 2.219.438,68 122.078,96 Afschrijvingei ti STAAT van de uit de door het Fonds verstrekte gelden gefinancierde kapitaalsuitgaven (artikel 12 juncto 8, vierde lid inC|er c Jer Verordening op het beheer van het Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage). Bijlage E (vervolg). Bijzonder gewoon lager onderwijs. Stichting, uitbreiding, verbouw enz. van scholen: Kosten van stichting, uitbreiding enz. R.J. Schimmelpennincklaan 38-40, sticht. Banaanstraat 15a en Amberboomstraat 24, stichting 2e Schuytstraat 332, aankoop i Afkoop v. d. gebruiksvergoeding art. 205 I der L.O. Wet 1920 i Kosten van stichting uitbreiding enz. I Idem (1951) Idem Idem Idem (1951) Meubilair, leermiddelen enz Vervangen van leesboekjes Voorzieningen aan meubilair en stoffering Aankoop van meubilair en leermiddelen idem (1951) Openbaar voorbereidend lager onderwijs. Stichting, uitbreiding, verbouw enz. van scholen Kosten van stichting, uitbreiding enz. Idem Van der Wijckstraat, uitbreiding Voorthuizenstraat 245, bouw paviljoen Meubilair, leermiddelen enz. Eerste inrichting van scholen Idem (1951) Voorthuizenstraat 245, inrichting Voorzieningen aan meubilair en stoffering Vervangen van ruiten in schoolgebouwen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 108