e. g- 2 Het Gemeentebestuur heeft in 1951 officieel ont vangen: Groepen gedemobiliseerde uit Indonesië terugge keerde militairen (5, 23 Januari, 22 Februari, 28 Maart en 18 Mei); de leden van de Nederlandse Skal- club (27 Januari); vertegenwoordigers van de Haagse en de landelijke pers(29 Januari);de leden van de sub commissie voor de Volkshuisvesting van de Raad van Europa (16 Februari); de leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (20 Februari); een groep Franse studenten van de Sorbonne: „Les Theo- philiens” (7 Maart); een aantal Amerikaanse dames (Pilot International Club) (19 Maart); de deelnemers aan de Contactvergadering van Burgemeesters (29 Maart); de deelnemers aan het congres van de Inter nationale Bond van Bloemkwekers (29 Maart); de genodigden bij de oprichtingsvergadering van de Ver eniging Nederland India-Pakistan (7 April); een ge zelschap uit Namen (3 April); het Bestuur van de Provinciale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer voor Zuid-Holland (12 April); Gentse Balsemienen (14 April); Burgemeester en Wethouders van Luxem burg (12, 13, 14 en 15 April); een aantal Libanese journalisten (20 April); een aantal radioreporters uit de 16 Marshall landen (24 April); de deelnemers aan de Europese Visserijconferentie (25 April); de Burge meester van Kopenhagen (26 April); een aantal Euro pese Reinigingsdirecteuren (28 April); de deelnemers aan de vergadering van de Conseil International de la Chasse (8 Mei); de deelnemers aan de algemene ver gadering van de Vereniging van Christelijke Onder wijzers (15 Mei); een gezelschap uit Syrië en Egypte (16 Mei); de Permanent Way Institution (22 Mei); de deelnemers aan hetWereldPetroleumCongres(30Mei); een aantal journalisten en radioreporters uit Noord Frankrijk (31 Mei); de deelnemers aan de algemene vergadering van de Vereniging van ambtenaren van de Burgerlijke Stand (2 Juni); de deelnemers aan het Internationaal Actuarissencongres (11 Juni); een aan tal Finse turners (13 Juni); de deelnemers aan de algemene vergadering van de Nederlandse Bond van Makelaars in Onroerende Goederen (14 Juni); een aantal genodigden ter gelegenheid van de opening van het Holland-Festival (14 Juni); de leden van de Ver eniging De Jonge Balie bij de Hoge Raad (16 Juni); de leden van de Nederlandse Vereniging van Archi varissen (16 Juni); Sportdelegaties ter gelegenheid van de Haagse Sportweek (22 Juni); de deelneemsters aan het Internationale Congres van Vrouwen in be drijf en beroep (26 Juni); de United States Airforce- Band (27 Juni); de leden en genodigden van het con gres van de Nationale Woningraad (30 Juni); een aantal Europese Octrooigemachtigden (2 Juli); de Kring van Burgemeesters in Zuid-Holland (3 Juli); een aantal genodigden bij de buitengewone Raadsver gadering ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Gemeentewet (5 Juli); de deelnemers aan het Internationaal Congres van Kunstcritici (9 Juli); een aantal toehoorders en docenten van de Academie voor Internationaal Recht (24 Juli); de deelnemers aan het Internationaal Concours van Blaasinstrumentmakers (26 Juli);een aantal genodigden ter gelegenheid van de inhuldiging van de „bloemenkoningin” (30 Juli); een groep scholieren uit Southampton (30 Juli); de deel nemers aan de Zomercursus van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (31 Juli); delegaties van de Koninklijke Militaire Kapel, de Belgische Gidsen en het Luxemburgs Garde-Muziekkorps (3 Augustus); een delegatie uit Kopenhagen (20 Augus tus); de deelnemers aan het congres van de Neder landse Bond van Postzegelverzamelaars (24 Augus tus); de deelnemers aan het Wetenschappelijk Film- congres (17 September); een aantal burgemeesters uit Noord-Holland en Utrecht (18 September); het Gemeentebestuur van IJsselmuiden (18 September); de deelnemers aan het congres van de Vereniging van Hogere Politieambtenaren en de Fédération Inter nationale Amicale des Fonctionnaires Superieurs de Police (26 September); een aantal Antwerpse journa listen (6 October); een groep Korea-Vrijwilligers (18 October); de deelnemers aan de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (18 October); de American Society of Travel Agents (20 October); de deelnemers aan de Conferentie voor Unificatie van koopcontracten (9 November); „St. Nicolaas” en ge volg (17 November); een aantal genodigden bij de uitreiking van prijzen door de Jacob-Marisstichting (28 November);een aantal genodigden ter gelegenheid van de sluiting van het cultureel accoord Italië-Neder- land (4 December); de Burgemeester van Oslo (12 en 13 December); een aantal genodigden bij de uitreiking van prijzen door de Jan-Campertstichting. d. de Wethouder van Sociale Zaken, C. H. P. W. van den Oever: de personeelsaangelegenheden (be halve die van de Politie, de Brandweer en het Onderwijs), de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, de openbare gezondheid, de sociale verzekering en de sociale zorg. de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, J. van Zwijndregt: het onderwijs, de Haagse Stich ting voor Lichamelijke Opvoeding en alle kunst zaken, zomede de sociale kunstopdrachten, voor zover de artistieke zijde betreft. de Wethouder van Economische Zaken, Mr Jvan Aartsen: de economische zaken, w.o. het Gemeen telijk Gasbedrijf, het Gemeentelijk Electriciteits- Bedrijf, de Duinwaterleiding, het Openbaar Slacht huis, de Gemeentelijke Reinigingsdienst, het Haven- en Marktwezen, de Gemeentelijke Cre- dietbank, de N.V. Gemengd Bedrijf „Haagse Tramweg-Maatschappij” en de Stichting „Centraal Badbeheer”. de Wethouder van Openbare Werken, Drs C. A. A. van Luttervelt: de technische diensten, zoals het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, de Gemeentewerken en de Gemeenteplantsoenen. Officiële ontvangsten door het Gemeentebestuur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 10