i 8 8 ii 1 KAPITAALSUITC.avi Lasten. s f i- - ft i I 1 5 I” I VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. Toelichting. 8 9 7 11 12 13 10 14 15 6 16 5 2 3 4 1 VIII I 16 100.000,— 77 788A 4.090,— 52.775,65 36.117,65 77 77 n 7.930,— 704,— 4.000,— 77 77 77 5, 77 32.172,— 107.237,35 •n 77 57 788B 77 1.641,53 77 55 2.735,07 280.535.0 40 I 7.013 280.535,02 84.156,— 77.143,— 9.748,07 846 7? 77 77 77 77 77 6.248,71 6.052,02 10.152,02 196,69 912 77 77 12.218,12 5 9.210,12 I 3.008,— 77 77 384.478,— 912 77 77 77 76.890.- 10 76.890,— 1.922,— 36.496,— 34.574,— 912 1.186,12 3.108,12 77 77 77 77 17.500,— 912 77 77 77 12.984,23 912 1.705,47 9.278,76 77 77 77 1.560,— 50,70 77 77 912 77 12 77 IS 149.099,76 3.727,— 89.448,— 85.721,— 2.907,06 6.634,06 77 57 77 77 77 791.670,14 i 1.126,47 912 6.258,91 77 5 1 40,98 912 77 77 77 77 77 77 7? 77 57 »7 77 77 77 77 77 In de Gemeenterekening te verdelen over: Onderwijs, kunsten en wetenschappen, niet vallende onder de 1 t.jm. 16. Dienst voor Schone Kunsten Openbare Leeszaal- en Bibliotheek: Stichtings- en uitbreidingskosten voor diverse gebouwen Idem Monumenten: Vogeltuin aan de Laan van Poot Omschrijving der kapitaalsuitgaven (per object of per groep). 77 57 57 77 77 850.194,43 76.837,16 841.120,14 49.035,70 94.994,15 8.775,65 294,53 2.598,73 Vermeerdering in het dienstjaar. 15.777,72 11,44 755,73 10.495,— 66.650,41 4.993,10 77 77 77 77 77 77 77 850.194.4 76.837.1 107.237,3 1.641,5 >4 49 101 ;;i 8 775,i 10.152,1 12.218,1 61 - Ai 16 10 77 77 77 77 77 24.725 1.226,— 11.555,— 1.065,— 21.254,— 3.842,— 68.588,— 5.000,— 2.000,— 1.560,— 2.681,— 904,— 6.052,02 77 77 77 77 77 77 77 77 154.074,— 57.460,— 2.600,— Rente en andere kosten. 25.729,28 1.115,66 2.711,77 148,69 77 77 77 77 77 77 117.628,42 6.950,— 50.454,28 2.341,66 14.266,77 1.213,69 34.440,29 3.966,87 17.987,72 1.223,61 9.222,82 755,73 7.221,88 77 77 77 77 77 40 20 77 77 77 77 324.967,18 12.000,— 77 1.440.348,— 55.000,— 11.687,72 28.080,09 Totaal der kapi- taalslasten. 3.726,59 904,— 400.000.- 12.000,- 40 20 20 77 77 2 o X M E IX E E 308.142,19 85.106,— 3.200,— 25.074,— 799,02 268,— 768.071,61 33.102 78.143,06 3.510,— 65.017,— 4.457,10 8.049,— 755,73 7.199,— 834,39 268,— 405.732,— 3.842,— 29.491,— 737,53 12.960,75 5.926,05 291,— 20.707,82 834,39 268,— 400.000,— 12.000,— 1.508.936,— 60.000,— 2.000,— 1.610,70 34.328,— 83.439.15 4.575,— 7.703,— 3.380,— 200,-, 20.056,— 161.777,— 78.340,— 2,800,— 20.056,— 77 77 VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. 1.173,82 i 22,88 1.045,59 I I 7’ I I 7.426,29 833,61 2.743.525.0 100.000,- 15.777.7 52.787,0 755,7 18.425,- Afschrijvingen en uitkeringen wegens terugontvangst van aan de bedrijven c verstrekte kapitalen (per object of per groep). 2.743.525,03 ion non 308.142,1 67.606.- 20 3.200,- 25.074.- 317.540,89 11.166,39 10.561,43 390,— i Vermindering (an ders dan door nor male jaarlijkse dekking) in het dienstjaar. ^h^^^vesteerd en overgebrachte eerste afschrijvingen van vorige dienst jaren. 49.040,42 1-950,— 77 77 77 Jeugdherberg „Ockenburgh” Aankoop v. d. buitenplaats „Ockenburgh” I Inr. kosten v. h. herenhuis „Ockenburgh” idem I Herstelkosten v. h. herenh. „Ockenburgh” Jeugdverblijven: Inrichting van kelderruimten tot jeugd verblijven I Verbetering gebouw Nieuwe Haven 27-29 Sport- en speelterreinen (niet voor rekening v.d. Haagse Stichting voor lichamelijke opvoeding) Ockenburgh, aankoop grond en inrichting Wassenaarseweg, aankoop grond en in richting Ketelstraat, aankoop grond Idem aanlegkosten Jan-Hendrikstraat, inrichting v' Diversen: Souterrain school Roemer-Visscherstraat, bouwkosten Idem, aanleg centrale verwarming B. Museum Bredius: f Aankoop gebouw Prinsegracht 6 t Aankoop costuumcollectie N.V. „Houtrust”: k Geldleningen onder hypothecair verband. Geldlening voor de aankoop van stoelen Oorspronkelijk be- drag der kapitaals uitgaven (aanschaf- fingswaarde) bij de aanvang van het I dienstjaar (per ob ject of per groep). Museum voor het onderwijs Stichtingskosten geb. Hemsterhuisstr. 2E. Koninklijk Conservatorium voor Muziek: Voorz. a. h. geb. Korte Beestenmarkt 7 Aankoop stoelen enz. I (boekwaarde) aan het, (boekwaarde) aan begin van het het einde van het dienstjaar (per ob- dienstjaar (per ob ject of per groep). ject of per groep), j Oorspronkeijk be i drag der kap.taais i uitgaven (aai schal 1=, 5 fingswaarde) aan j het einde van het dienstjaar per ob- ject of per groep) 13.186,29 124.87 13.2< 40 2.5«-1 5 10 I 10 1 4 40 20 jndar c der Verordening op het beheer van het Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage). Bijlage E (vervolg). 1 STAAT van de uit de door het Fonds verstrekte gelden gefinancierde kapitaalsuitgaven (artikel 12 juncto 8, vierde lid Aflossingsbestanddelen van annuïteiten. A. Gemeentemuseum: Stichtingskosten gebouw Stadhouders- laan 41-43 Aank. tegelcollectie. kunstvoorwerpen e.a. Verbetering van de brandbeveiliging Verbouwingskosten enz. Aanschaffing inventaris voor het paviljoen Aanschaffing meubilair 5.257,75 2.546,05 I 91 651,82 bedrag Geïnvesteerd bedrag heti (boekwaarde) aan - begin van het het einde van het ject of per groep).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 110