9 61.500,— I 1 GROOTBOEKEN DER 'S-GRAVENHAAGSE GEMEENTESCHULD. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. Grootboek A (oud). In dit Grootboek werden de kapitalen afgerond op bedragen van 500,-ingeschreven tot 31 De cember van het vijfde jaar, volgende op dat, waarin de inschrijving plaats had. Inschrijving is slechts mogelijk geweest tot en met 31 October 1951. Inschrijvingen. Op 1 Januari 1951 beliepen de inschrijvingen een to taal bedrag van nominaal In 1951 werd ingeschreven Rente en provisie. Aan rente was over 1951 verschuldigd 50.941,82; provisie aan daarvoor in aanmerking komende instel lingen voor door haar bemiddeling tot stand gekomen inschrijvingen werd in 1951 niet betaald. waarvan: door 32 particulieren tot een bedrag van 143.500, door 16 instellingen tot een bedrag van 1.845.500, Het aantal inschrijvers bedroeg op 31 December 1951 48. Grootboek A. Dit Grootboek dient tot inschrijving van bepaalde aan de Gemeente geleende kapitalen. Met ingang van 1 November 1951 is de Verordening op de Grootboeken gewijzigd, waardoor onderscheid moet worden gemaakt tussen de vóór 1 November 1951 en de op of na die datum ingeschreven kapitalen. Deze onderscheiding wordt hierna aangegeven met „Groot boek A (oud)” en „Grootboek A (nieuw)”. Rentevoet en koers. Voor rente en koers, waartegen inschrijvingen kon den worden gedaan, golden in 1951van 1 Januari t./m. 8 April: rente 2(4 pCt., koers 100pCt.; van9 Aprilt./m. 19 Augustus: rente 3 pCt., koers 100 pCt., en van 22 Augustus t./m. 31 October: rente 3% pCt., koers 100 pCt. Op 31 December 1951 was inge schreven: a 2% pCt. a 2(4 pCt. 3 pCt. a 3% pCt. Grootboek A (nieuw). In dit Grootboek worden kapitalen afgerond op 20 100,-ingeschreven voor een door de inschrijvers zelf te bepalen tijdvak met een minimum van 2 jaar. Deze mogelijkheid is geopend krachtens Raadsbe sluit van 22 October 1951, ten einde op deze wijze de inschrijving op de zg. burgerzinlening ten behoeve van de financiering van de woningbouw mogelijk te maken. De inschrijving van kapitalen is voor de belanghebben den zeer aantrekkelijk gemaakt (geen kosten, tussen tijdse terugbetaling zonder verrekening van rente in sommige gevallen mogelijk) en daaraan is op ruime schaal, o.a. door middel van advertenties in dagbladen, bioscopen en trams, bekendheid gegeven. De reclamekosten ad ƒ7.031,35 voor inschrijving van kapitalen in het Grootboek A zijn ten laste van het Ge meentelijk Financierings- en Beleggingsfonds gebracht, in welk Fonds ook de bedragen der inschrijvingen zijn gestort. ƒ2.049.000,— 1.500,— 2.050’500,— 30.500,— 3 4 5 6 10 15 Rentevoet en koers. Bij een koers van 100 pCt. bedroeg van 1 November 1951 af de rente bij een looptijd van: 2 jaar, doch korter dan 3 jaar 23/8 pCt. 2% pCt. 3 pCt. 3% pCt. 3i/2 pCt. 3% pCt. 4 pCt.») Verlenging en aflossing. Van de op 31 December 1951 aflosbare inschrijvingen tot een bedrag van in totaal 61.500,is afgelost ƒ31.000,en in Grootboek A (nieuw) ingeschreven ƒ30.500,—. Van de ingeschreven kapitalen zijn aflosbaar op 31 December 1952 1953 1954 1955 1956 59.000,— 1.928.500,— 500,— 1.000,— - 1.989.000,— 59.000,— 1.586.000,— 172.000,— 170.500,— en 1.500,—. Op 31 December 1951 werd afge- lost31.000,— overgeschreven naar Grootboek A (nieuw) 4 BIJLAGE langer, verhoogd tot 41/pCt. 99 99 99 99 99 9? 9» 99 99 99 99 99 99 99 of langer 1) Ingaande 1 Maart 1952 is de rente, bij een looptijd van 20 jaren of 99 99 99 99 6 9, 10 99 1 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 113