9 i September 1952. i doorgehaald op verzoek 2 Rente en provisie. Aan rente was over 1951 verschuldigd ƒ3.285,23; wegens provisie aan daarvoor in aanmerking komende instellingen voor door haar bemiddeling tot stand ge komen inschrijvingen 464, In dit Grootboek heeft de inschrijving plaats van be paalde, reeds in omloop zijnde, obligatiën der gemeente ’s-Gravenhage, na inlevering daarvan. Het aantal hoofden van rekening bedroeg op 31 De cember 1951 37. De kosten van de Grootboeken bedroegen over 1951 5.261,02, waaronder ƒ3.000,voor een aan de Ge meente uitgekeerde vergoeding voor het beheer der Gemeente en beschikbaarstelling van personeel. De directeur, F. BEKINK. 698.000,— 1.000,— 500,— 607.000,— Over 1951 was verschuldigd aan rente ƒ26.361,25, aan aflossingen 122.000, 1 t./m. H 101 210.300,— 7.200,— 46.700, — 29.700, — 66.100,— 63.700, — 488.000,— 911.700,—, Als directeur bleef optreden de administrateur, hoofd van de afdeling Financiën der Gemeentesecretarie, F. Bekink, en als plaatsvervangend directeur de refe rendaris B ter Gemeentesecretarie G. J. Spierenburg. Het totaal der inschrijvingen is als volgt samengesteld 32 inschrijvingen van 1 t./m. 10 obligatiën; 2 11 100 obligatiën; 3 101 1000 obligatiën. Deze inschrijvingen zijn gedaan door: 25 particulieren tot een bedrag van 12 instellingen tot een bedrag van waarvan door 292 particulieren tot een bedrag van 436.700, door 8 instellingen tot een bedrag van 475.000, Het aantal inschrijvers bedroeg op 31 December 1951 derhalve 300. Van 1 November t./m. 31 December 1951 werden de volgende bedragen ingeschreven tegen 2% pCt. 2% pCt. 3 pCt. 3>/4 pCt. 3>/2 pCt. 33/4 pCt. 4 pCt doorgehaald wegens uitloting zodat op 31 December 1951 was inge schreven bestaande uit 691 obligatiën van en 14 obligatiën van uitmakende 2,51 pCt. van de in obligatiën uitstaande Gemeenteschuld op die datum. Op 1 Januari 1951 waren ingeschreven: 1 059 obligatiën van 1.000,ƒ1.059.000, 19 obligatiën van 500,9.500, In totaal 1.068.500, In 1951 werd ingeschreven3.000, 1.071.500,— 251.500,— 820.000,— 122.000,— GROOTBOEKEN DER S-GRAVENHAAGSE GEMEENTESCHULD. Grootboek B. Hoofden van rekening. Uitgaven. 91.000,— Rente en aflossing. Directie. Samenstelling der inschrijvingen. Inschrijvingen. Inschrijvingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 114