_J 1 20 1 GEMEENTEBELASTINGEN VAN ’S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. BIJLAGE 10 Belasting op vermakelijkheden. (Zie de staten I en II). 1949. 1951. 1949. 1949. 1950. 1951. to Het verslag geeft een overzicht van de volgende Ge meentebelastingen 9? 99 belasting op vermakelijkheden; hondenbelasting; straatbelasting; rechten voor het gebruik of genot van openbare Ge meentegrond; vergunnings- en verlofsrecht; schoolgelden verpleeggelden Gemeentelijke openlucht- en buiten scholen; opcenten grondbelasting; opcenten personele belasting; ondernemingsbelasting. De belasting wordt geheven krachtens de Verordening no. 17 van 1932. Bij Raadsbesluit van 19 December 1949, Bijl. 610, is in de verordening de mogelijkheid opgenomen om ge deeltelijke restitutie der belasting te verkrijgen, indien de ondernemer naast een variétéprogramma muziek ten gehore laat brengen door een orkest, waarvan het aantal leden niet minder bedraagt dan 1/100ste gedeelte van het naar beneden tot een veelvoud van honderd afgeronde aantal zitplaatsen. De Raad heeft in zijn vergadering van 16 April 1951, Bijl. 198, deze restitutiebepaling verruimd. Van 1 Juli 1951 af wordt de restitutie verleend, wanneer het aantal variété-artisten en musici te zamen ten minste één per 100 zitplaatsen bedraagt. De wijziging is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 Juni 1951, no. 23. 35 30 25 toneelvoorstellingen opera en operette ballet concerten bioscoopvoorstellingen revue sport tentoonstellingen overige vermakelijkheden toneelvoorstellingen opera en operette ballet concerten bioscoopvoorstellingen revue sport tentoonstellingen toneelvoorstellingen opera en operette ballet concerten bioscoopvoorstellingen revue sport tentoonstellingen overige vermakelijkheden 99 99 Staat I bevat een overzicht van de opbrengst en van het voor toegangsbewijzen bestede bedrag over de jaren 1949, 1950 en 1951. De zuivere opbrengst dezer belasting bedroeg over 1951 ƒ2.705.420,— tegen ƒ2.594.129,— over 1950, zodat de opbrengst over 1951 rond 111.000,of ruim 4,1 pCt. meer bedroeg dan die over 1950. inwoner; 99 9 99 9 99 9 99 pCt. 2,6 0,8 0,3 3,2 71,7 2,0 6,2 1,0 12,2 pCt. 5,4 1,8 0,9 4,2 61,- 5,8 5,1 1,9 13,9 pCt. 5,5 2,2 1,2 5,1 59,3 5,2 5,2 1,1 15,2 pCt. 2,4 0,8 0,3 2,8 70,5 2,3 6,3 2,8 11,8 ƒ2,34 „2,37 I „4,57 1,62 I 0,81 „2,67 0,81 „0,65 i pCt. 6,0 1,2 1,2 5,7 61,6 5,1 5,6 0,8 12,8 ƒ2,33 „2,48 3,14 1,55 0,91 2,70 0,86 0,72 ƒ2,10 2,59 4,80 1,57 0,82 2,60 0,83 1,12 1950. I Van het totale aan toegangsbewijzen bestede bedrag werd uitgegeven voor Het aantal afgegeven toegangsbewijzen bedroeg, in percenten van het totaal, voor De belasting op vermakelijkheden, die tegen betaling toegankelijk zijn, heeft in het verslagjaar bedragen 35 pCt. van vermakelijkheden, die geheel of gedeeltelijk uit een bioscoopvoorstelling bestonden, be houdens die, waar uitsluitend films werden ver toond welke door de in artikel 15 der Bioscoop wet bedoelde Centrale Commissie zijn goedge keurd als betreffende onderwerpen van weten schap, nijverheid, landbouw en handel. Voor laatstgenoemde voorstellingen werd 20 pCt. geheven; van bals en danspartijen; van kermisvermakelijkheden; van toneel-, cabaret-, variétévoorstellingen en andere vermakelijkheden, welke gevolgd wer den door een bal of een danspartij van de overige vermakelijkheden. terwijl het gemiddeld bestede bedrag per toegangsbe wijs bedroeg voor Uit staat II blijkt het aantal van Gemeentewege uit gereikte of afgestempelde toegangsbewijzen. Dit be droeg in 1946 14 840 782 of gemiddeld 31,1 per 1947 13 812 766 1948 14 048 595 1949 11 274 818 1950 11 174 227 1951 10 737 865 26.3 25,9 20.4 20,0 18,7 1950. 1951. pCt. 2,5 0,5 0,2 3,4 72,9 1,8 6,7 1,2 10,8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 115