1. 2. 3. 4. 3 sen, technisch-hoofdambtenaar bij Gemeentewerken, F. C. van Ingen Schenau, commies B bij de Duin waterleiding, mej. E. H. M. C. Visée, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onder wijs, J. L. Stofberg, hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs, mej. C. J. van der Gugten, onderwijzeres in handwerken bij het open baar lager onderwijs, mej. E. M. Neervoort, lerares bij het Gemeentelijk avondnijverheidsonderwijs, mej. W. J. C. Verbeek Wolthuys, onderwijzeres in hand werken bij het openbaar lager onderwijs, mej. H. P. van Egmond, onderwijzeres aan een openbare school voor voorbereidend lager onderwijs, J. E. Stahlie, onderwijzeres in tekenen bij het openbaar lager on derwijs, C. J. Hoogeveen, onderwijzer in lichamelijke oefening bij het openbaar lager onderwijs, R. E. J. Zieck, onderwijzer bij het openbaar (meer) uitgebreid lager onderwijs, mej. H. Snel, onderwijzeres aan een openbare school voor voorbereidend onderwijs, mej. A. de Vries, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs, mevr. E. Leeuwen- burgh-Kalisvaart, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs, mej. P. H. de Gunst, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs en J. Walda, hoofd van een openbare school voor gewoon lager onderwijs. De vaste commissiën uit de Raad waren op 31 De cember 1951 de volgende. Raadsberoepscommissie: Dr B. van den Tempel (voorzitter), mej. Mr J. J. Th. ten Broecke Hoek stra en Mr J. A. M. Borghols (leden), Mr J. J. Hangelbroek, H. J. Mollen en H. Swart (plaatsvervangende leden); Commissie voor de Verordeningen, tegen wier overtreding straj is bedreigd: de Burgemeester (voorzitter), Jhr Mr J. M. M. van Asch van Wijck, P. den Duik Hzn., mej. Mr L. W. van Lindonk, H. J. Mollen, Mr G. L. Mens Fiers Smeding en Dr Mr J. A. M. van Staaij (leden); Commissie voor de Gemeentefinanciën: Wethou der Th. M. Dresmé (voorzitter). D. Buys, D. W. Dettmeijer, F. F. de Haan, Mr H. Schürmann en A. van Velsen (leden); Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen: Wethouder Ir L. J. M. Feber (voorzitter, voor zover het betreft de werkzaam heden inzake de wederopbouw), Wethouder Drs C. A. A. van Luttervelt (voorzitter, voor zover het betreft de werkzaamheden inzake de Dienst der Gemeentewerken, Gemeenteplantsoenen en het Bouw- en Woningtoezicht), Jhr Mr J. M. M. van Asch van Wijck, mevr. N. C. Bouma-Van Strieland, P. den Duik Hzn., G. W. Hijlkema, K. J. Nieukerke en Dr Mr J. A. M. van Staaij (leden); De grote gouden medaille werd in 1951 toegekend aan H. L. Kooper, directeur van de Gemeentelijke Credietbank; de gouden medaille aan W. Boer, Ge meentelijk Inspecteur voor het Onderwijs belast met de lichamelijke opvoeding, F. Kruuk, administrateur D bij de Gemeentelijke Reinigingsdienst en R. de Raat, referendaris A bij het Gemeentelijk Gasbedrijf. De grote zilveren medaille werd toegekend aan R. A. van Pelt, onderwijzer en zangpaedagoóg, C. M. van der Poel, directeur van de Visserij-avondschool en onder wijzer (m.)u.l.o., mej. S. M. Treur, hoofdinspectrice bij de Stichting Centraal Badbeheer, P. Klinkenberg, leraar bij het Gemeentelijk middelbaar en voorbe reidend hoger onderwijs, G. Quast, leraar bij het Gemeentelijk middelbaar en voorbereidend hoger on derwijs, M. K. Valken, leraar bij het Gemeentelijk middelbaar onderwijs, H. van Wamelen, leraar bij het Gemeentelijk middelbaar onderwijs, mej. J. M. H. Voigt, lerares bij het Gemeentelijk middelbaar onderwijs, Dr J. Teixeira de Mattos, leraar bij het Gemeentelijk voorbereidend hoger onderwijs, W. F. Braun, bureauchef bij de afdeling Registratuur ter Gemeentesecretarie, J. H. A. Schoever, hoofdcommies ter Gemeentesecretarie, J. Beek, technisch-hoofdamb tenaar B bij Gemeentewerken, M. de Bruijn, adjunct- administrateur E bij de Gemeentelijke Woningdienst, mej. Ir J. C. C. Postma, lerares bij het Gemeentelijk middelbaar onderwijs, C. A. Mossel, leraar bij het Gemeentelijk middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, J. Scholten, technisch hoofdopzichter- afdelingschef bij Gemeenteplantsoenen, Dr Ir N. J. A. Taverne, leraar bij het Gemeentelijk middelbaar onderwijs en J. M. Leyh, administrateur C ten kantore van de Gemeenteontvanger; de zilveren medaille aan mej. F. Schrale, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs, mej. H. van Baarsel, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs, P. C. Kramer, onderwijzer aan een openbare school voor gewoon lager onder wijs, J.Verburg, onderwijzer aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs, G. Burger, onderwijzer in tekenen bij het openbaar lager onderwijs, W. Janssen, onderwijzer in lichamelijke oefening bij het openbaar lager onderwijs, mej. J. C. Ham, hoofd van een openbare school voor voorbereidend onderwijs, M. A. van Dien, onderwijzer aan een openbare school voor buitengewoon lager onderwijs, mej. J. M. van Wely, onderwijzeres aan een openbare school voor voorbereidend onderwijs, J. F. den Duik, boekhou der C bij de Duinwaterleiding, W. J. Kerkum, tech- nisch-hoofdopzichter bij de Duinwaterleiding, mej. J. H. van Nes, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs, A. J. van der Horst, onderwijzer handels-u.l.o.-school, mej. W. F. Bolten, onderwijzeres aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs, mej. A. M. Becht, onderwijzeres bij het voortgezet lager onderwijs, W. J. Molier, com mies B bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, J. G. Willem- Toegekende medailles. Vaste Commissiën uit de Raad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 11