het recht, bedoeld 1 Uitvoeringsbesluiten Warenwet. In het jaar 1951 zijn de volgende besluiten en be schikkingen afgekondigd. K.B. van 10 Januari 1951, no. 8, tot uitvoering van art. 13 lid 2 en 3 en art. 33 van de Warenwet (Besluit Warenwetrecht); K.B. van 24 Januari 1951, no. 25, houdende het ver lenen van toestemming voor het gebruik van de aan duiding „Ton Grog” Ministeriële beschikking van 6 Februari 1951, afdeling Volksgezondheid, no. 5 184, tot aanwijzing van gemeen ten waar slechts met gejodeerd zout bereid brood aan wezig mag zijn of vervoerd mag worden; K.B. van 3 April 1951, no. 91, bepalende het tijdstip waarop de Wet op de economische delicten (S. 1950, no. K 258) in werking treedt; K.B. van 12 Mei 1951, no. 24, houdende intrekking van het K.B. van 14 Mei 1927, no. 27, betreffende het verlenen van toestemming de naam „Koffiearoma” te bezigen voor een product bestaande uit een mengsel van koffie-extract en carameloplossing; K.B. van 16 Mei 1951, no. 19, houdende de toestem ming tot het gebruik van de aanduiding „Imperial Tonic Water” van „The Crystal Spring Company” Ministeriële beschikking van 23 Juli 1951, afdeling Volksgezondheid I, no. 13 398 tot aanwijzing van ge meenten waar in broodbakkerijen slechts gejodeerd zout aanwezig mag zijn; Ministeriële beschikking van 6 Augustus 1951, afde ling Volksgezondheid I, no. 13 383, betreffende toela ting van grondstoffen voor de bereiding van koffie- surrogaat; Ministeriële beschikking van 13 Augustus 1951, afde ling Volksgezondheid I, no. 13 892, houdende toestem ming voor het aanwezig hebben van aluminium als drooghoudingsmiddel in koffiestroop; Ministeriële beschikking van 3 September 1951, afde ling Volksgezondheid I,no. 15314, houdende wijziging van de Ministerieële beschikking van 13 Augustus 1951, afdeling Volksgezondheid I, no. 13 892; Ministeriële beschikking van 2 October 1951, afdeling Volksgezondheid I,no. 14998, tot vaststelling van be palingen en voorwaarden ten aanzien van het pasteuri seren van eendeneieren K.B. van 19 October 1951, no. 27, houdende toestem ming tot het gebruik van de aanduiding „Hero Tonic Quinine”; Ministeriële beschikking van 26 October 1951, afde ling Volksgezondheid I, no. 17 386, betreffende art. 8bis van het Broodbesluit (S. 1925, no. 478); Ministeriële beschikking van 31 October 1951, afde ling Volksgezondheid I, no. 17 685, betreffende certifi caat van oorsprong voor uit België ingevoerde vaste melkproducten K.B. van 6 December 1951, no. 35, betreffende de aan duiding van „Riedel - tonic - quinine water, R.H.W.”. KEURINGSDIENST VAN WAREN VOOR HET GEBIED 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. Gebouw en inventaris. Het gebouw wordt behoorlijk onderhouden en be vindt zich in goede staat. Door regelmatige aanvulling werd de aanwezige voorraad glaswerk, alsmede de instrumenten en uten- siliën, op peil gehouden. Personeel. Op 31 December 1951 telde de Dienst 35 personeels leden. Aan de Dienst waren verbonden: 1 directeur, 1 adjunct-directeur, 1 scheikundige A, 1 wetenschappe lijk assistent B, 6 keurmeesters B, 5 keurmeesters A, 2 analisten C, 4 analisten B, 3 analisten A, 1 ama nuensis, 1 laboratoriumbediende, 1 bureauchef B, 1 boekhouder B, 1 administratief ambtenaar B, 2 schrij vers, 1 typiste-kantoorbediende, 2 werkvrouwen voor het schoonhouden van het gebouw en 1 werkvrouw, die belast is met het spoelen van glaswerk. Op 19 Januari 1951 overleed W. J. Boenk, die sinds 1 October 1946 als analist A bij de Dienst werkzaam was. Met ingang van 1 Mei 1951 werd in de rang van analist B benoemd mej. S. M. J. Schrijvers. Aan het onderzoek in het laboratorium hebben 8 vo lontairs medegewerkt, van wie 4 met goed gevolg het analyst-examen 2de gedeelte der Nederlandse Che mische Vereniging aflegden. Het aantal ziektedagen van het personeel bedroeg 567. ALGEMEEN OVERZICHT. Met ingang van 1 Mei 1951 is de Wet op de econo mische delicten in haar geheel in werking getreden. De strafvervolgingen voortkomende uit overtredingen van de Warenwet worden sinds die datum ingezonden bij de Officier van Justitie, terwijl de berechting geschiedt door de Economische Rechter. BIJLAGE 11 Keuringsgebied en heffingen van in art. 13 Warenwet. Het keuringsgebied ’s-Gravenhage omvat 31 gemeen ten, waarvan het aantal inwoners op 1 Januari 1951 bedroeg 901 888. Na afkondiging van het Koninklijk Besluit van 10 Januari 1951, no. 8, waarbij het tarief, dat werd geheven krachtens het thans vervallen Koninklijk Besluit van 26 Juni 1937, S. no. 850, is verdubbeld, kon met de verzending van de aanslagen voor het heffingsjaar 1950 een aanvang worden gemaakt. De heffing had betrek king op 8 515 bedrijven, tot een bruto-bedrag van f 96.801,50. De werkzaamheden, verbonden aan de vaststelling van het door de bedrijven verschuldigde recht voor het heffingsjaar 1951, waren op 31 December 1951 practisch beëindigd, doch met de verzending van de aanslag biljetten voor dit heffingsjaar kon nog niet worden be gonnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 123