I l'i I I I I B I I I I 11 h I i K de 2 Alcoholhoudende dranken 5 flessen; beschuit 1 pak; cacao en chocolade 630 kg; gebak en suikerwerk 877 kg; groenten, vruchten en zaden 726 kg; jam- en limonade 1 485 flessen onderscheidenlijk 735 kg; koffie-extract 21 blikjes; thee 11 kg; meelproducten 4 142 kg; melk 53 litermelkproducten 11 flessenblokmelk met haver mout 13 pk; specerijen 86 kg onderscheidenlijk 241 flessen; spijsoliën en vetten 14 kg; vanillesuiker 220 pakjes; vis 3 248 kg; vleeswaren 120 kg; andere waren 204 partijen; gebruiksartikelen 326 partijen. Jenever met minder dan 35 vol. pCt. alcohol werd nog herhaaldelijk aangetroffen. In vrijwel alle gevallen bleek, dat de waar door de caféhouder met water was BEVINDINGEN OPGEDAAN BIJ HET ONDER ZOEK VAN VERSCHILLENDE WAREN. zicht gegeven van de werkzaamheden van de Dienst. In totaal werden 72 519 inspecties van winkels, mark ten en kermissen, vaar- en voertuigen, eet- en drink- gelegenheden, opslagplaatsen, melkverkopersbedrijven, melkveehoudersbedrijven, consumptieijsbedrijven en bakkerijen verricht. Deze inspecties gaven in 2 654 ge vallen aanleiding tot waarschuwingen, terwijl in 58 gevallen een proces-verbaal werd opgemaakt. Op het laboratorium werden 27 262 monsters onderzocht. De bij dit onderzoek verkregen resultaten gaven in 231 gevallen aanleiding tot het instellen van een straf vervolging, zodat in het geheel 289 (vorig jaar 246) processen-verbaal werden opgemaakt. Afgekeurd werden 2 017 partijen. 9 74 27 1 9 2 39 1 72 3 46 2 Bij het toezicht op de inrichting der bedrijven, ten aanzien waarvan in het Algemeen Besluit bepalingen zijn opgenomen, bleek een duidelijke verbetering waar neembaar. Waar tekortkomingen werden opgemerkt, konden op kortere termijn de verlangde verbeteringen worden aangebracht. Talrijke bedrijven, in het bij zonder kruideniersbedrijven, beschikken evenwel over een zeer onvoldoende ruimte, hetgeen vervuiling en onordelijkheid in de hand werkt. In verband met het nog steeds nijpende gebrek aan woon- en bedrijfsruimte was afdoende verbetering niet steeds mogelijk. Hygiënisch onvoldoende bewaring of behandeling van eet- en drinkwaren werd herhaaldelijk aange troffen, waarbij er in 9 gevallen aanleiding was tot het opmaken van een proces-verbaal. Op de verkoop van eet- en drinkwaren op markten wordt een intensief toezicht uitgeoefend, zodat gedu rende practisch elke marktdag een keurmeester de markten te Delft, Gouda, ’s-Gravenhage, Voorburg en Wassenaar controleert. Vele marktkooplieden beschik ken thans over vitrines, waaronder de waren behoorlijk kunnen worden bewaard .Onvoldoende beveiliging tegen verontreiniging komt echter nog herhaaldelijk voor. Vele melkverkopers zijn niet te overtuigen, dat het tappen van melk boven uit de bus onzindelijk is; in 23 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt. De controle van de bestaande en van nieuw opge richte melkbedrijven nam zeer veel tijd in beslag. In verband met de sterke stadsuitbreiding te ’s-Graven hage waren nieuwe vestigingen talrijk. In de laatste jaren kon aan de grote vraag naar speellokalen voor melkslijters niet worden voldaan. Het laat zich aanzien, dat hierin thans een kentering is gekomen. Overtredingen van het Kapok- en Beddegoedbesluit, voornamelijk de verkoop van matrassen met een 'ge bruikte kapokvulling betreffend, werden aanmerkelijk minder geconstateerd. Het gebruik van lompen, in het bijzonder van ongereinigde lompen, als vulmateriaal voor kussens en matrassen is, in verband met de zeer hoge prijs van beter materiaal, hand over hand toe genomen. Ongereinigde lompen zijn walgingwekkend en, nog afgezien van mogelijke hygiënische gevaren, uit dien hoofde reeds onaanvaardbaar. Een wettelijke regeling, waardoor tegen deze misstand met meer succes kan worden opgetreden, is in voorbereiding. Van botergebak wordt verlangd, dat het uitsluitend met boter is bereid. Hoewel hieraan voor het over grote deel door bakkers en banketbakkers wordt vol daan, zijn de afwijkingen toch nog talrijk. In samenwerking met het Bedrijfschap voor Visserij producten wordt de Verordening Kleinhandel in Vis, ten aanzien van de inrichting der bedrijven, door de Keuringsdiensten van Waren, gehandhaafd. Een ver betering van de nieuw gevestigde bedrijven is onmis kenbaar. De commissie van wijnproevers kwam enige malen op het laboratorium bijeen, met als resultaat, dat enige partijen ondeugdelijke wijn aan de handel werden ont trokken. In de tabellen A en B (zie blz. 4 en 5) wordt een over- Aantal overtredingen 289 In tabel G (zie blz. 1115) wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van bovenstaande overtredingen. In onderstaande tabel is opgenomen een overzicht van de overtredingen, welke in 1951 zijn geconstateerd en waarvoor een strafvervolging werd ingesteld. Daar van hadden betrekking op het Algemeen Besluit Broodbesluit Consumptieijsbesluit Eierenbesluit Jam-Limonadebesluit Kaasbesluit Kapok- en Beddegoedbesluit Keuringsverordeningen van diverse gemeenten het Meelbesluit Melkbesluit Melkstandaardisatiebesluit Vlees- en Vleeswarenbesluit Wasmiddelenbesluit i' I VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. i t.-'. Afgekeurde partijen. Alcoholhoudende dranken. 4 Overzicht der overtredingen. I k< I I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 124