11 252 7 1 3 verdund. In geen der genomen monsters was de giftige methylalcohol aanwezig. Bij het onderzoek van de meegebrachte monsters advocaat werden geen belangrijke afwijkingen gecon stateerd. Ook de monsters bier konden in hoofdzaak als deugdelijk worden geboekt. In 2 gevallen was meer dan de maximaal toegelaten hoeveelheid kunstmatige zoet stof (saccharine) aanwezig. Azijn met een te laag gehalte aan azijnzuur werd enkele malen aangetroffende afwijkingen waren zeer gering. Van de 886 monsters consumptieijs waren 143 on voldoende, d.i. 16,1 pCt. (vorig jaar 16,7 pCt.). Voor ernstige afwijkingen werden 25 processen-verbaal op gemaakt. Talrijke inspecties van bedrijven en een kritisch on derzoek van de gevolgde bereidingswijzen hadden plaats, teneinde de oorzaak van de afwijkingen op te sporen. In vele gevallen kon afdoende verbetering worden verkregen. Wegens bereiding van consumptieijs in een niet in het register ingeschreven ijsbereidplaats werd in twee gevallen een strafvervolging ingesteld. 6 706 1 076 194 gedaald. Bij bespreking van de oorzaak van de waar genomen afwijkingen met de patroons werd meermalen de indruk gekregen, dat het te geringe droge-stofgehalte verband hield met de kleine winstmarge in het brood- bakkersbedrijf. In verband met de resultaten van het broodonderzoek werd het aantal monsters verhoogd tot 2 855 (vorig jaar 2 370). In winkels en bakkerijen werden 12 236 partijen brood gewogen. Van de genomen monsters bleken er 499 niet te voldoen (te lage droge stof, te weinig melk- bestanddelen of om andere redenen); 17,5 pCt. van het aantal meegenomen broden voldeed aldus niet aan de gestelde eisen (vorig jaar 12,5 pCt.). Voor ernstige tekortkomingen werden 74 processen verbaal opgemaakt (vorig jaar 33). Regelmatig werd de kwaliteit van eieren gecontro leerd. Er werd op toegezien, dat geen eendeneieren werden geleverd aan bedrijven, waar eet- of drinkwaren worden bereid voor zover deze bedrijven niet in het bezit zijn van een ontheffing. Ook op de verkoop van eieren door venters en op markten werd regelmatig toezicht uitgeoefend. Bij venters werden 368, op markten 154 inspecties verricht, waarbij 1 345 partijen kippeneieren en 442 partijen eendeneieren werden gekeurd. In één geval werd, wegens de verkoop van eenden eieren niet voorzien van de aanduiding „Eendenei, 10 minuten koken”, proces-verbaal opgemaakt; voor 14 193 45 28 78 7 12 236 2 855 499 29 3 4 964 253 471 29 1 In de hier volgende tabel E wordt een overzicht gegeven van het Broodonderzoek. Het onderzoek van de monsters cacao gaf zeer be vredigende resultaten; sprekende afwijkingen werden niet waargenomen. Tegen de aanduiding chocoladekorrels voor een boterhamstrooisel, hetwelk vreemd vet bevatte, werd bezwaar gemaakt; bovendien werd verlangd, dat de waar werd aangeduid naar aard en samenstelling. Aan de verkoop van chocoladekorrels, waarin onverzeep- baar vet (paraffine en/of vaseline) was verwerkt, werd een einde gemaakt. 886 7 Bij het onderzoek van brood is gebleken, dat het gehalte aan droge stof van het brood onmiskenbaar is Aantal partijen gewogen broden Aantal onderzochte monsters Aantal afgekeurde monsters waarvan wegens a. te lage droge stof b. te weinig melkbestanddelen c. andere redenen Aantal onderzochte monsters waarvan monsters roomijs Aantal afgekeurde monsters Afgekeurd wegens: a. positieve reactie Storch b. te hoog kiemgetal c. aanwezigheid van coli-bacteriën d. te weinig melkvet in roomijs e. andere redenen VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Tabel E. Broodonderzoek. Totaal. 1 chocolade. TABEL F. Consumptieijs. Eieren. Azijn. Consumptieijs. Witte- brood. 1 Melk- brood. 436 392 19 Bruin brood. Rogge brood. 130 Andere brood soorten. 63 90 1 308 Cacao en 143 Brood en beschuit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 125