f I I 11 i| I 1 ll De samenstelling van diverse soorten kaas was vol doende. Eenmaal werd volvette kaas met een aanmer kelijke hoeveelheid vuil, in hoofdzaak bestaande uit kleine deeltjes ijzerroest, aangetroffen. Aangezien de fabrikant van deze kaas buiten het keuringsgebied ’s-Gravenhage gevestigd was, werden de resultaten van het onderzoek aan de betrokken Keuringsdienst door gegeven. Bij dit onderzoek werd de oorzaak van de ver ontreiniging opgespoord, zodat verwacht mag worden, dat herhaling zal worden voorkomen. Ook op de verkoop van kaas door venters en op markten werd regelmatig toezicht uitgeoefend. Bij venters werden 349, op markten 143 inspecties verricht. Wegens herhaald ontbreken van de voorgeschreven aanduiding omtrent het vetgehalte werden twee pro- cessen-verbaal opgemaakt. In 42 gevallen werd met waarschuwen volstaan. minder ernstige overtredingen werd met waarschuwen volstaan. De onderzochte monsters koffie en thee waren zonder uitzondering deugdelijk van samenstelling. In een zeer klein aantal gevallen werd aanmerking gemaakt op ver pakte waren, die niet op de voorgeschreven wijze waren aangeduid. Ook bij het onderzoek van de overige tot deze rubriek behorende waren, als koffie-extract, koffiestroop, pee koffie, koffiesurrogaat e.a., werden geen belangrijke te kortkomingen geconstateerd. Aanmerking werd gemaakt op enige monsters zg. deegwaren, w.o. macaroni, die een kunstmatige kleur stof bleken te bevatten. Bovendien werd bezwaar ge maakt tegen de verpakkingen, welke in sommige op zichten niet aan de gestelde eisen voldeed. In één geval werd proces-verbaal opgemaakt wegens het verhandelen van een oude partij puddingpoeder, welke duf was. De meeste monsters peulvruchten voldeden aan de met de handel overeengekomen normen. In talrijke monsters capucijners werd kwaadhartigheid geconsta teerd, meestal echter niet in ernstige mate. Melk. Onderzocht werden 16728 monsters melk; hiervan werden bij melkslijters genomen 12 699 monsters. De bij de melkslijters geconstateerde afwijkingen van de melk waren gering. In totaal voldeden 94 monsters niet ten volle aan de gestelde eisen, waarvan 30 wegens een (overigens geringe) watertoevoeging, terwijl 40 mon sters een vetgehalte lager dan 2,45 pCt. vertoonden. In 7 gevallen was het vetgehalte hoger dan het toegelaten maximum van 2,55 pCt. In 3 gevallen was er wegens een aanmerkelijk te laag vetgehalte aanleiding tot een strafvervolging. Aan de gestelde eis van het vetgehalte (2,45 2,55 pCt.) werd over het algemeen echter zorgvuldig voldaan. Het aantal monsters, dat bij de reductaseproef een te geringe houdbaarheid vertoonde was, mede in ver band met de koele zomer, niet groot. In 2 gevallen waar bij ernstige tekortkomingen bleken, werd proces-ver- baal opgemaakt. In totaal werden 5 203 inspecties van melkbedrijven verricht, waarbij 230 aanleiding gaven tot aanmer kingen. In vele gevallen bleken de opschriften op voertuig en melkbussen van melkslijters onvoldoende, hetgeen in 9 gevallen aanleiding gaf tot het opmaken van een proces verbaal. Ook het ventmateriaal (roerders, melkmaten en bussen) voldeed in vele gevallen niet aan de voor schriften, terwijl vele slijters niet kunnen nalaten de melk boven uit de bussen te scheppen, hetgeen vooral bij regenweer aanleiding is tot verontreiniging van de melk door de bevuilde mouw van de melkbezorger. In 23 gevallen werd een strafvervolging ingesteld. Het aantal nieuw opgerichte bedrijven was groot. Bij de inrichting daarvan werden talrijke adviezen verstrekt. Tegen de verkoop van boterkoek en botercake, waar in andere vetten dan botervet waren verwerkt, moest nog regelmatig worden opgetreden, Naast diverse waar schuwingen werden 6 processen-verbaal opgemaakt. In verscheidene monsters amandel- en banketspijs werd de aanwezigheid van een conserveermiddel vast gesteld hiertegen werd bezwaar gemaakt. Een grote partij zg. retourgebakjes werd aan de handel onttrokken wegens ransheid. Een grote partij huishoudjam met een veel te hoog watergehalte werd aan de handel onttrokken. Bij nader onderzoek bleek, dat de waar op een zodanig ondes kundige wijze was samengesteld, dat proces-verbaal werd opgemaakt. Tegen dezelfde fabrikant werd later nogmaals een strafvervolging ingesteld wegens het af leveren van pruimen op sap met een te laag suikerge halte. Ook de verkoop van rode en zwarte bessensap met veel water verdund en met te veel conserveermiddel, was aanleiding tot het opmaken van een proces-verbaal. De meest voorkomende afwijkingen waren te lage suikergehalten en te hoge gehalten aan conserveer middelen. Deze afwijkingen waren gewoonlijk niet groot, zodat met het geven van waarschuwingen kon worden volstaan. Het onderzoek van limonades enz. op de aanwezig heid van niet toegelaten conserveermiddelen werd voort gezet. Het gebruik van deze stoffen werd met alle ten dienste staande middelen tegengegaan. Tegen de verkoop van enkele grote partijen geïm porteerde vruchtensappen en vruchten op sap, welke in het geheel niet van de verplichte Nederlandse aan duidingen waren voorzien, werd bezwaar gemaakt, waarbij verlangd werd, dat de blikken werden voorzien van strookjes met de vereiste opschriften. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. 6 Kaas. Koffie en thee. Meel en grutterswaren. Gebak, koek en suikerwerken. Jam, limonade, vruchtensappen enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 127