11 f 1 8 I De schimmelproef was bij gemalen nootmuskaat zeer dikwijls positief. Bij een slager werd 2 kg witte peper in beslag ge nomen wegens ondeugdelijke samenstelling (te laag ge halte aan niet vluchtig aetherisch extract). Een monster mosterd had een iets te hoog keukenzoutgehalte. De aanduidingen op de verpakking voldeden niet altijd aan de eisen. Onderzocht werden 2 019 monsters koffieroom, slag room, yoghurt, chocolademelk, vla, papsoorten en karnemelk, waarvan 235 werden afgekeurd wegens on deugdelijke samenstelling, terwijl van 90 monsters de aanduiding niet in orde was. Evenals vorige jaren waren de afwijkingen hoofd zakelijk van bacteriologische aard. Bij gepasteuriseerde slagroom kwamen colibacteriën en een te hoog kiemgehalte weer zeer dikwijls voor. Eén monster was met schimmel begroeid. Gesteriliseerde slagroom was slechts in één geval niet steriel. Het vet gehalte was maar zeer zelden te laag. Ook yoghurt bevatte weer veelvuldig colibateriën. Bovendien was bij Bulgaarse yoghurt het vetgehalte enkele malen te laag; soms ook was de waar niet vol doende ingedikt. Een betrekkelijk gering aantal monsters gesterili seerde chocolademelk was niet steriel. Het vetgehalte was wel eens aan de lage kant. In één fles werden, be halve chocolademelk, drie knopen aangetroffen. De diverse soorten gepasteuriseerde vla vertoonden herhaalde malen een te hoog kiemgetal. Ook colibac teriën waren weer ruimschoots aanwezig. Gesterili seerde vla bleek niet altijd steriel te zijn. Gepasteuriseerde havermoutpap bevatte slechts bij hoge uitzondering colibacteriënwel was het kiemgetal nu en dan te hoog. Gesteriliseerde havermoutpap was slechts zeer zelden steriel. Verreweg de meeste havermoutpap wordt tegen woordig echter als gepasteuriseerd verkocht. Karnemelksepap voldeed nagenoeg steeds aan alle eisen. Bij de papsoorten kwam veelvuldig het euvel voor, dat de fles minder pap bevatte dan op de verpakking vermeld was. Karnemelk was weer rijkelijk bedeeld met colibacte riën. Ook hadden verscheidene monsters een te laag vet gehalte of een te laag gehalte aan vetvrije droge stof. In enkele gevallen was het product onvoldoende verhit geweest of afkomstig uit rauwe melk. Slechts een enkele keer was de zuurtegraad te hoog. Het Modelmelkbesluit werd met ingang van 24 Ja nuari 1951 ingetrokken, zodat de bereiding van deze melk met ingang van die datum moest worden gestaakt. Het komt nog steeds veel voor, dat in worst en wel voornamelijk leverworst en gekookte worst, te sterk waterhoudende grondstoffen worden verwerkt. Een eveneens nog welig tierend euvel is het bereiden van gebraden gehaktballen en gekookte worst met een te hoog zetmeelgehalte. Voor deze overtredingen werd een groot aantal waar schuwingen uitgereikt en werden vele processen-verbaal opgemaakt. In rauw gehakt werd verscheiden malen een te hoog gehalte aan zwaveligzuur aangetroffenzelfs bleken enige monsters gebraden gehaktballen zwaveligzuur te bevatten, terwijl deze stof hierin in het geheel niet mag voorkomen. Slechts zelden werd een te hoog gehalte aan boorzuur geconstateerd. Enkele worsten bleken gekleurd te zijn met een kunst matige kleurstof. In het keuringsgebied werden 14 285 inspecties ver richt in winkels, opslagplaatsen en bereidplaatsen, op markten en bij venters. Gekeurd werden 49 875 partijen vis, waarvan 169 werden afgekeurd, terwijl 223 waarschuwingen werden uitgereikt. Daarvan hadden 77 betrekking op de hoedanigheid van de vis, 26 op de hygiëne van bewaring en behan deling der waar en 120 op de aanduiding. De 169 afge- keurde partijen omvatten 3 248 kg vis. Regelmatig werden monsters van verpakte vis voor onderzoek op het laboratorium genomen, waarbij her haaldelijk de aanwezigheid van niet toegelaten conser veermiddelen is gebleken. De aanduiding van vis in blik, in het bijzonder die van de geïmporteerde soorten, is dik wijls niet overeenkomstig de voorschriften van het Vis- besluit. Door particulieren werden 30 klachten over vis in gediend 8 daarvan bleken gegrond te zijn. Tabel H op de volgende bladzijde geeft een overzicht van de verrichte werkzaamheden. Ook hiervan was de kwaliteit goed. De enige afwij kingen waren 2 monsters reuzel, waarin rundvet aan getoond werd; een monster rundvet van twijfelachtige samenstelling2 monsters rundvet met te hoge zuurte graad en 11 margarinemonsters met te hoog waterge- halte. - Drie partijtjes vanillesuiker werden in beslag genomen wegens te laag vanillinegehalte. Een monster honig bevatte benzoëzuur, hetgeen niet toegelaten is; in een ander monster honig werd kunsthonig aangetoond. Overigens behoefde bij deze rubriek geen enkele aan merking gemaakt te worden. 1 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. g Specerijen en zout. Melkproducten. Modelmelk. Vleeswaren. Vis. ■w Spijsvetten en oliën. Suiker, stropen en honig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 129