11 FINANCIEEL GEDEELTE. KEURINGSDIENST VAN WAREN VOOR HET GEBIED 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. De niet door inkomsten gedekte uitgaven over 1951 hebben dus bedragen .ƒ212.201,29 Te verminderen met het batige saldo over het jaar 1949, ten bedrage van Dit is ƒ5.830,11 beneden het volgens de begroting over 1951 geraamde bedrag. Dit voordelige saldo zal moeten worden verrekend op de begroting over 1953. Het Rijk en de aangesloten gemeenten gezamenlijk ontvangen elk 50 pCt., derhalve onderscheidenlijk ƒ2.915,05 en ƒ2.915,06. De netto-opbrengst van het recht, bedoeld in art. 13, lid 2, der Warenwet (Stbl. 1935, no. 793) voor het hef- fingsjaar 1949 is tengevolge van de in 1951 alsnog inge trokken aanslagen over genoemd heffingsjaar 104,50 minder geworden. Met dit bedrag zal de Rijksbijdrage over het jaar 1953 worden vermeerderd. Bij een totaal der kosten over 1951, groot ƒ212.201,29 en een aantal inwoners op 1 Januari 1950, groot 883.040, bedragen de kosten over 1951 per inwoner 24 cent. Worden de rente en afschrijving van het gebouw en de inventaris (stichtingskapitaal en uitbreidingskosten) buiten beschouwing gelaten, dan bedragen de over blijvende kosten over 1951 212.201,29 verminderd met 14.253,40, dit is 197.947,89 of per inwoner 22,4 cent. Omtrent de rekening van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage over het jaar 1951 valt het volgende op te merken. De bijdragen van het Rijk (excl. de kosten der retri- butieheffing), de Centrale gemeente en de Kringge- meenten in de kosten van de Keuringsdienst bedroegen volgens de begroting over 1951 ƒ216.650,28. De bijdrage van elke gemeente afzonderlijk werd be rekend naar het aantal inwoners op 31 December 1949. De lasten (excl. de kosten der retributie- heffing) bedroegen223.886,69 De baten, bestaande uit: Vergoeding door de Ge meente voor speciale on derzoekingen ten dienste van Gemeentelijke instel lingen en bedrijven 1.762,49 Vergoedingen voor speciale onderz oekingen ten dienste dienste v.d.Kringgemeenten 1.911,85 Verhaal van pensioensbij dragen Bijzondere inkomsten BIJLAGE Administratief Overzicht. 1.381,12 91» Blijft ƒ210.820,17 1 7.891,17 119,89 - 11.685,40

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 137