H 11 11 f I- f f f f 2 3 I <7^ VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. I. Bedrijfsrekening. Werkelijk bedrag. BATEN. LASTEN. Art. Art. i. 2.000 2.000.— 1.762,49 II. Memorie. 5, III. 9.942,12 9.942,12 9.942,12 500,— 500,— 1.911,85 IV. IV. 39.841,95 39.841,95 39.841,95 5» V. 68.680,60 68.680,60 68.680,60 >5 VI. 4.311,28 4.311,28 4.311,28 V. 3.481,30 69.727,73 116.727,73 116.727,73 VI.bis 104,50 8.704,50 8.600,— 7.891’17 7.500,— 493,14 394,83 887,97 B. ten bate van de gemeenten 1.381,12 493,15 1.381,12 1.381,12 Bijzondere inkomsten Memorie. 119,89 X. 5, J» f 232.591,19 236.631,40 228.031,40 f 236.631,40 f 238.316,80 ƒ228.031,40 Batig saldo 5.725,61 1. I. 4.311,28 4.311,28 4.311,28 4.311,28 Gezien 5» De boekhouder, Th. SCHIPPER. I. II. III. f 3.178,23 1.133,05 Begroot bedrag. Totaal der baten Totaal der lasten De directeur, W. MEIJER. Begroot bedrag. Na wijziging bij besluit Burgemeester en Wethouders 202.978,— 10.800,— Vil. VIII. IX. B. Kapitaaldienst. INKOMSTEN. Door afschrijving op de gebouwen vrijgekomen gelden: Gemeente ’s-Gravenhage 3.178,23 Het Rijk1.133,05 f 202.978 10.800.— 38.400,— Memorie. 7.500,— B. Kapitaaldienst UITGAVEN. j Aflossing op het geleende kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage Het Rijk Na wijziging by besluit Burgemeester en Wethouders. f 199.881,66 9.751,63 238.316,80 232.591,19 Bijdrage van het Rijk, ingevolge art. 13, lid 1, der genoem de wet A. in contanten113.246,43 B. aandeel van het Rijk in de rente en afschrijving der uitbreidingskosten Netto-opbrengst van het recht, bedoeld in art. 13, lid 2, der genoemde wet Rente van kasgeld Verhaal van pensioensbijdragen Batig saldo der laatst afgesloten rekening A. 1. ten bate van het Rijk 2. hogere opbrengst der retributie- heffing over 1949 I A. Gewone dienst. Vergoeding door de Gemeente voor speciale onderzoe kingen ten dienste van Gemeentelijke instellingen en be drijven Vergoedingen door het Rijk van kosten voor werkzaam heden, bedoeld bij art. 13, lid 3, der Warenwet (Stbl. j 1935, No. 793) Vergoedingen voor speciale onderzoekingen ten dienste der Kringgemeenten Bijdragen der Kringgemeenten, ingevolge art. 13, lid 1, der genoemde wet Bijdrage van de gemeente ’s-Gravenhage, ingevolge art. 13, lid 1der genoemde wet Afschrijvingen. Aandeel voor rekening van de gemeente ’s-Gravenhage3.178,23 Aandeel voor rekening van het Rijk (te ver rekenen met art. VI der baten)1.133,05 I Ten laste van het Rijk: a. Kosten van administratie en van inning van het recht, bedoeld in art. 13 der Waren wet (Stbl. 1935, No. 793), zoals dit is ge- i wijzigdf 8.600, b. Mindere opbrengst der retributieheffing over 1949 A. Gewone dienst. j Algemene onkostenj Onderhoudskosten Renten. Aandeel voor rekening van de gemeente ’s-Gravenhage7.593,87 j Aandeel voor rekening van het Rijk (te ver- rekenen met art. VI der baten) 2.348,25 i Werkelijk bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 138