5 Commissie voor kunstopdrachten: Wethouder Jvan Zwijndregt, voorzitter; Wethouder Ir L. J. M. Feber, plaatsvervangend voorzitter; C. A. Abspoel, D. Wol- bers, J. P. J. Franken Pzn., Dr J. Hulsker, W. C. J. E. Hartman, leden; de hoofddirecteur van de Ge meentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stads ontwikkeling en de directeuren van Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, van Gemeenteplantsoenen en van Gemeentewerken, buitengewone leden; Mr L. J. F. Wijsenbeek, directeur van de Dienst voor Schone Kunsten, secretaris. Commissie voor het Boetenfonds: Mr W. Nieuw- hoff Jr, hoofd van de afdeling Personeelszaken, lid- voorzitter; Mr H. J. van de Poel, plv. lid-voorzitter; H. Berends en J. Vlieger, vertegenwoordigers van de Centrale Commissie van Overleg, leden; W. Brusse en G. W. van Rheenen, plaatsvervangende leden; L. J. H. Kuypers, referendaris ter Gemeentesecretarie, secretaris. Commissie voor sociale kunstopdrachten: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, lid-voorzitter; Mr J. van Doorn, Mr D. J. Gorter, W. C. A. Riem Vis, R. P. Baas, J. P. J. Franken Pzn., G. Kiljan, Cees Bolding, Mr L. J. F. Wijsenbeek, leden; L. J. H. Kuypers, secretaris. Commissie van advies voor de Dienst voor Schone Kunsten: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onder wijs en Kunstzaken, voorzitter; Jhr Mr J. M. M. van Asch van Wijck, A. L. M. Dinkhuijsen, W. A. Rensen en N. Veldhoen, leden (Raadsleden); Ir J. W. E. Buys, S. Dresden, Dr H. E. van Gelder, Chr. de Moor, A. J. G. Verster, leden (niet-Raadsleden); Dr J. Hulsker, hoofd van de afdeling Kunstzaken der Gemeentesecretarie, secretaris. Welstandscommissie (Bij Raadsbesluit van 21 Mei 1951 werd het tijdvak, waarvoor de welstandscom missie weder is ingesteld met een jaar, tot 7 Mei 1952, verlengd): voorzitter Ir H. Hoekstra; Ir D. Roosen- burg en J. W. Janzen, leden; C. A. Abspoel en J. J. Hornstra, plaatsvervangende leden; Ir F. H. War- naars, secretaris. Commissie van advies inzake de stedebouwkundige ontwikeling van ’s-Gravenhage: voorzitter: de Burge meester; ondervoorzitter: de Wethouder van Weder opbouw; Ir G. Friedhoff, Ir L. T. van der Wal, Prof. N. Lansdorp, Ir J. J. van der Wal, A. G. Verbeek, Mr R. H. Woltjer, Dr Ir F. Bakker Schut (hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling) en de directeuren van Ge meentewerken, van het Gemeentelijk Grondbedrijf en van de Gemeentelijke Woningdienst, leden. Commissie voor de recreatie in de open lucht: Prof. Dr O. de Vries, voorzitter; S. G. A. Doorenbos, Mr F. L. Kleijn, H. A. Koops, Mr R. H. Woltjer, leden; Mr H. van der Heide, secretaris. Commissie van toezicht op het Gemeentelijk Bu reau voor de Huisvesting: Ir P. Bakker Schut, lid- voorzitter; Mr W. A. Schouten, lid-secretaris; mevr. A. E. J. de Vries-Bruins, Mr W. R. G. C. vanSolinge, G. J. Th. Bakker, W. F. van Niekerk, A. J. van Hagen en N. F. A. Vugts, leden. Commissie voor de badplaats Scheveningen: voor zitter: de Burgemeester; Mr A. Adama Zijlstra, Dr H. E. van Gelder, Mr E. Polis, Prof. H. Rosse, A. J. G. Verster, J. Wils, W. F. Wijthoff en D. A. den Duik, leden; Mr R. H. Woltjer, secretaris. Urgentiecommissie voor niet-Gemeentelijke bouw werken: Dr Ir F. Bakker Schut, voorzitter; Ir C. Tellegen, W. J. R. Dreesmann Jr, Ir K. Dees, H. M. Burghard, D. J. Lucas en K. E. Oudendijk, leden; F. C. H. Böhmermann, secretaris. Urgentiecommissie voor Openbare Werken: Dr Ir F. Bakker Schut, voorzitter; W. F. Wijthoff (Ge meentesecretaris), Mr M. Blei Weissmann (hoofd van de afdeling Economische Zaken der Gemeentesecre tarie), F. Bekink (hoofd van de afdeling Financiën der Gemeentesecretarie), Mr M. van der Feen (hoofd van de afdeling Wederopbouw en Volkshuisvesting), mej. Mr A. C. Stas (hoofd van de afdeling Openbare Werken) en Ir P. Bakker Schut, leden. Commissie voor de Huisvesting van Ouden van Dagen: voorzitter: de Wethouder van Sociale Zaken; leden: de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling en de directeuren van de Gemeentelijke Woningdienst, van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen en van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst. Gemeentelijke Commissie voor de Kraamhulp: J. A. Putto, arts, lid-voorzitter; Mr H. J. van de Poel, lid- secretaris; mevr. Dr J. S. A. M. Knoop, arts, lid- penningmeesteres; H. F. Fleischer, arts, mej. J. M. Smelik, R. H. van Dijken, mevr. M. Th. A. Bals, arts, mevr. Dr C. J. Wijckerheld Bisdom, arts, mevr. H. J. Meijer, J. P. J. Verberne, arts, mevr. P. S. M. Bruins- ma, Eerwaarde Moeder M. Anna, F. Mijnlieff, arts, Dr J. B. Ebbinge, arts, mevr. T. J. Wijnhold-Louwerse en mevr. C. N. de Jong, leden. Dr W. J. A. Visser, Jan Wils, plaatsvervangende leden; de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, de direc teuren van Bouw- en Woningtoezicht, Gemeente werken, Gemeenteplantsoenen en van de Dienst voor Schone Kunsten, ambtshalve leden; dienstdoend secretaris is de secretaris van de Gemeentelijke Wel standscommissie Gemeentelijke Monumentencommissie: Dr H. E. van Gelder, voorzitter; Ir J. F. van Hoytema, A. H. J. Molkenboer, Prof. Mr M. D. Ozinga, leden; C. Bran des, Dr W. Moll, Jhr Dr E. van Nispen tot Sevenaer,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 13