BEHEER. PERSONEEL. II. Sterkte. 1 OPENBAAR SLACHTHUIS VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951 De Commissie van Bijstand in het beheer van het Openbaar Slachthuis bestond op 31 December 1951 uit de heren Jac. Dubbeldam, P. den Duik Hzn., F. H. M. Lem en H. Neuteboom. Voorzitter was de Wethouder van Economische Zaken, de heer Mr J. van Aartsen. Wegens overtreding van het Slachthuisreglement is 42 maal gestraft met een geldboete, w.o. 1 maal met bovendien 2 weken voorwaardelijke terreinontzegging en 5 schadevergoedingen. Ontzegging van de toegang tot het terrein werd 16 maal toegepast, nl. 4 maal voor de tijd van 1 maand, 1 maal voor de tijd van 2 weken, 5 maal voor de tijd van 1 week, 1 maal voor de tijd van 3 dagen, 1 maal voorde tijd van 2 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar, 3 maal voor de tijd van 1 week voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar, 1 maal voor de tijd van 1 dag voorwaardelijk. Op 31 December 1951 waren in vaste dienst, tijdelijke dienst of krachtens arbeidsovereenkomst naar burger lijk recht werkzaam: Onder het personeel kwamen 37 ongevallen voor; door de Rijksverzekeringsbank werd uitgekeerd aan ambtenaren f 178,41 en aan werklieden f 1.991,93. Aan ambtenaren en werklieden werd voor de hierna volgende feiten straf opgelegd 1 maal wegens overtreding van de voorschriften. IV. ALGEMENE MEDEDELINGEN. Het jaar 1951 is voor het Openbaar Slachthuis een bijzonder jaar geweest. Het heeft nl. in September het feit herdacht van het 40-jarig bestaan, ter gelegenheid waarvan een receptie werd gehouden, waarop honder den van hun belangstelling blijk gaven en welke werd gevolgd door een geslaagde feestavond, aangeboden door de gebruikers van het Bedrijf. Bovendien werden de ingezetenen van Den Haag in de gelegenheid gesteld de door particulieren georganiseerde vak- en vleesten- toonstellingen, alsmede de inrichting van het Bedrijf, te bezichtigen. Hiervan werd door niet minder dan ca. 130 000 per sonen gebruik gemaakt en wel op één en dezelfde dag. Voorts dient te worden vermeld, dat door de Ge meenteraad werd besloten m.i.v. 1 October de rechten te verhogen, welk besluit door de Kroon werd goedge keurd en waarvan de toepassing op de financiële uit komsten een gunstige invloed had. In het bijzonder zij er dienaangaande op gewezen, dat vooral de wijziging van heffing der slachtrechten volgens „geslacht” gewicht in heffing volgens „levend” gewicht een niet onbelangrijke vereenvoudiging heeft gebracht. III. GEBOUWEN EN INRICHTINGEN. Het onderhoud van gebouwen, inrichtingen e.d. was zeer omvangrijk. De vernieuwing van de vloer in de runderhal kwam tot stand, hetgeen als een grote verbe tering is te beschouwen. Bij wijze van proef werd een deel der cellen uit het koelhuis verwijderd, waardoor grotere opslagcapaci teit werd verkregen. Met de modernisering van de darmenwasserij werd voortgegaan, de koelinstallatie in het voorkoelhuis voor runderen, evenals die van één der pekelhuizen, werd verbeterd; bovendien werden verschillende werk tuigen en gereedschappen en enig meubilair vernieuwd. Het spreekt vanzelf, dat een bedrijf, hetwelk 40 jaar intensief in gebruik is, steeds aan onderhoud en ver nieuwing vrij hoge eisen stelt. BIJLAGE 12 62 89 Werklieden. Technische dienst Hal- en staldienst Diverse diensten Beheer. Slachthuisreglement. Ambtenaren. Directie en keuringsdienst Administratie Technische dienst Toezicht en controle 39 39 4 82 36 49 4 2 4 1 niet afdrukken op het tijdregistreertoestel overtreding van de voorschriften onbehoorlijk gedrag. 1950. 19 21 7 15 1951. 21 23 0 8 14 66 Ongevallen. 9 Waaronder 1 in militaire dienst. 2) 1 gedetacheerd. Straffen. Ambtenaren. Werklieden. 9 maal wegens te laat komen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 142