12 7 VI. 5 Tuberculose. Onderstaande staat verschaft gegevens over deze ziekte. Op 31 December 1951 waren in de Gemeente geves tigd 490 slagerijen (4 meer dan in 1950); het aantal vleeswarenfabrieken, rokerijen en zouterijen bedroeg 7. In de kringgemeenten stonden onder toezicht van de KEURINGSDIENST EN TOEPASSING VAN DE VLEESKEURINGSWET. bij 242 paarden (8,16 pCt. van het aantal geslachte paarden), bij 3 veulens (0,28 pCt. van het aantal ge slachte veulens), bij 267 varkens (0,25 pCt. van het aan tal geslachte varkens), bij 1 schaap (0,03 pCt. van het aantal geslachte schapen) en bij 1 geit (0,02 pCt. van het aantal geslachte geiten). In 1950 waren deze cijfers: 203 runderen (0,9 pCt.), 241 eenhoevige dieren (5,42 pCt), 196 varkens (0,24 pCt.) en 3 schapen (0,03 pCt.). vleeswaren; hiervan werden afgekeurd 133 kg vlees en 694 kg vleeswaren. Wegens overtreding van de Vleeskeuringswet werd 16 maal proces-verbaal opgemaakt; van deze overtre dingen hadden er 14 plaats in de gemeente ’s-Graven- hage en 2 in de gemeente Voorburg. Bovendien werd nog 4 maal proces-verbaal opge maakt wegens overtreding van de Verordening op de verkoop van paardevlees in de gemeente ’s-Graven- hage. De volgende staat verschaft gegevens over de aard der overtredingen, welke uitsluitend door keurings- ambtenaren werden opgespoord en over de bij de samenstelling van dit verslag bekende straffen. Dienst 64 slagerijen en wel te Rijswijk 18, te Voorburg 28 en 2 vleeswarenfabrieken, te Leidschendam 10 en 2 vleeswarenfabrieken, te Zoetermeer 7 en 1 vleeswaren- fabriek en te Benthuizen 1 slagerij. Door de toeneming van het aantal slachtingen en mede door het verhoogde aantal keuringen volgens de Veewet, werd de winkelcontróle niet zo intensief ver richt als gewenst zou zijn. Het aantal afgelegde bezoeken bedroeg 2 480, waar van 2 178 aan slagerswinkels, 159 aan vleeswarenfa- brieken en 143 aan vlees waren verkopers en diverse eet gelegenheden. In beslag genomen werden 694 kg vlees en 697 kg Uitkomsten van Het tuberculosepercentage bij runderen is vergeleken met 1950 hoger; dit is te verklaren door het niet meer slachten van rundvee uit Denemarken, waaronder prac- tisch geen tuberculose voorkwam, terwijl door de ge organiseerde tuberculosebestrijding in Nederland het afslachten van reagerende runderen belangrijk werd gestimuleerd. EchinococcoseDeze parasiet werd gevonden bij 242 runderen (0,91 pCt. van het aantal geslachte runderen), VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Aard der overtreding. 12 1 x schikking 20,— schikking ƒ40, 1 3 4 Artikel 1 van de Gemeentelijke Verordening op de verkoop van paardevlees. Aantal gevallen van t.b.c. Diersoort. 1951. 1950. 1950. 1951. Runderen 22,48 19,51 39 7 Kalveren 2,03 3,99 8 2 (open (open: de Keuringsdienst. Nuchtere kalveren Paarden Varkens Biggen Schapen Geiten Artikel 35, 1ste lid sub a van de Vleeskeuringswet 1919 S. 524. (Het in voorraad hebben van vlees, niet voorzien van de voorgeschreven merken.) Artikel 38 van de Vleeskeuringswet 1919 S. 524. (Het bereiden van vleeswaren in een inrichting, die niet voldoet aan de voorgeschreven eisen.) Artikel 39, lstelid,subbvan de Vleeskeuringswet 1919 S. 524. (Het in voorraad hebben van bedorven vlees.) 3 11 Percentage van het aantal geslachte dieren. 0,03 0,29 Straffen (voor zover bekend). 2 1 125 4 1 3 1 3 Aantal geverbaliseerde overtredingen. 5 953 (open: 1 195) 141 51) 2 3 4 843 3 2 14 0,02 0,1 4.54 2,32 0,06 0,32 0,06 0,09 3,72 Aantal wegens I t.b.c. afgekeur de dieren. Aantal wegens t.b.c. voorwaar delijk goedge keurde dieren. 4 436 (open: Toezicht slagerswinkels enz. 1 X schikking 50, 1 X vonnis 50,—. subs. 25 dagen hechtenis met ver beurdverklaring. 3 x schikking 5,—. 960) i 78 4 3 057

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 146