6 Commissie van toezicht op de schoolboden: Drs K. Rijsdorp, voorzitter; mej. A. C. de Lint, secretaresse; J. W. Th. Broeksma, G. J. Brouwer, C. G. A. Leyen- zapf, mej. A. M. Postema, mej. H. H. Sollewijn Gelpke en A. Koert, leden. Commissie van toezicht op het schoolzwemonder- richt: Drs K. Rijsdorp, voorzitter; C. J. Driesscher, D. E. Nieborg, P. S. Duinker, mej. L. L. Marselis en A. Sijbesma, leden. Commissie van advies inzake het verlenen van bij dragen uit de Gemeentekas aan bijzondere kleuter scholen: mej. T. Langeraap, voorzitster; F. D. Zwa gers, secretaris; Mr J. Vollaers, A. Sijbesma en A. Verduyn, leden. Onderwijscommissie voor veilig verkeer: voorzitter t./m. 6 December 1951: W. Boer; na deze datum was voorzitter: Drs K. Rijsdorp; A. W. F. Sprink, secre taris; Dr J. van Uzeren, J. P. Blom, A. Th. van der Wart. Dr J. W. B. van der Stigchel, C. Niermeier, mej. I. G. van Anrae, J. van der Poel, J. H. Klijzing en W. Mullens, leden. Commissie van advies voor eerste aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van de scholen voor bijzon der lager onderwijs: Dr D. G. G. van Ringelestein, voorzitter; D. van Raalten, secretaris; P. S. Duinker, A. Verduyn en H. J. Osse, leden. Commissiën voor de toelatingsexamens voor de Ge meentelijke inrichtingen voor voorbereidend hoger en voor middelbaar onderwijs: voor de eerste klassen van de lycea en de hogere burgerscholen: Dr J. N. van den Ende, voorzitter; voor de tweede en hogere klassen van de hogere burgerscholen: G. de Haas, voorzitter; voor de Gemeentelijke handelsdagschool met 4-jarige cursus: A. van der Wijden, voorzitter. Commissie voor de jeugdconcerten voor leerlingen van het uitgebreid lager, middelbaar, voorbereidend hoger en kweekschoolonderwijs: Dr H. Ph. Baudet, voorzitter; J. P. A. Koelink, Dr M. van Crevel, J. P. Doedens en G. A. Mossel, leden. Commissie tot voorbereiding van schoolopvoeringen voor leerlingen van het uitgebreid lager, middelbaar, voorbereidend hoger en kweekschoolonderwijs: J. A. H. Mettrop, voorzitter; A. Bartels, secretaris; Dr J. van Gelder, penningmeester. Commissie voor het Paedagogisch Centrum: Mr J. Velders, voorzitter; Mr G. J. van Herden, secretaris; de voorzitter van de Gemeentelijke inspectie van het onderwijs, mevr. D. C. Valstar-Borghout, A. E. Donia, I. M. Hoste, Dr R. Lagas, Prof. Dr J. P. Mazure, B. Th. de Hey, mej. W. J. Mulder, H. J. Osse, A. F. L. Bosman, A. C. Monster, W. van der Gevel, mej. W. Th. Müller en J. van der Kleij, leden. Gemeentelijke centrale schoolsportcommissie: Mr J. Velders, hoofd van de afdeling Onderwijs der Ge meentesecretarie, voorzitter; L. L. van Roon, mej. M. Tenhaeff, W. Petri, A. E. Donia, Drs J. Mulder, D. Commissie van advies, bedoeld in artikel 8 van de Woonruimtewet 1947, (Stsbl. H. 291) voor de ge meente ’s-Gravenhage (Commissie Vordering Woon ruimte): Mr A. F. van Manen, lid-voorzitter; mevr. N. C. Bouma-Van Strieland, lid-secretaresse; mevr. Mr C. de Vos-Versteeg, H. Berends, J. O. van Griet- huijsen, leden; mevr. A. M. Geensen-Roos, H. de Kraa, H. Smitskamp en Mr G. W. A. de Veer, plaats vervangende leden. Adviesraad voor het openbaar onderwijs te ’s-Gra venhage: (ingesteld bij besluit van B. en W. van 13 Juli 1951): D. A. P. Tieieman, voorzitter; A. van Dam, plv. voorzitter; Dr P. van der Meulen, C. D. Zaal, Dr H. P. Th. van Lokingen, J. W. Segaar en W. van der Gevel, leden. Commissie van Toezicht op de Visserijschool en de Zeevaartschool te Scheveningen. Zie het verslag van die commissie. Commissie van toezicht op de Gemeentelijke A vond- nijverheidsschool voor jongens, voorbereidende tot de Visserijschool te Scheveningen: mej. T. Langeraap, voorzitster; W. A. van Kesteren, lid-secretaris; A. C. van der Toorn, G. H. van Veen, A. F. W. Verdu en D. van der Zwan, leden. Commissie van advies voor de leerlingenbibliotheken der Gemeentelijke scholen voor Middelbaar en Voor bereidend Hoger Onderwijs: Dr J. van Uzeren, voor zitter; W. A. van Kesteren, lid-secretaris; G. de Haas, H. van Loghem, Th. A. Verdenius, F. Koote en S. E. ten Cate, leden. Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Land en Tuinbouwcursus te Loosduinen: H. A. van Tol, voorzitter; E. van der Gaag, secretaris; B. van den Akker, P. Th. van Bergen Henegouwen, J. M. Hop penbrouwer en G. van Vliet, leden; mej.T. Langeraap, gedelegeerde van het Gemeentebestuur. Commissie van advies voor de verlening van studie beurzen: J. van Andel, voorzitter; mej. Dr W. Smidt, secretaresse; Dr Ir B. Bölger, Ir R. J. V. Bongaerts, Mr J. J. Hangelbroek, Ir T. J. Hanskamp en Mr C. R. C. Wijckerheld Bisdom, leden; adjunct-secretaris: H. J. Rousel. Boekenfonds voor het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs: bestuurder: Mr J. Velders, hoofd van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie; administrateur: C. De Mooij. College van Curatoren der Gemeentelijke gymnasia. Zie het verslag omtrent het openbaar en bijzonder voorbereidend hoger, middelbaar en handelsonderwijs. College van Curatoren der Gemeentelijke lycea. Zie het verslag omtrent het openbaar en bijzonder voor bereidend hoger, middelbaar en handelsonderwijs. Plaatselijke Commissie van toezicht op het middel baar onderwijs. Zie het verslag omtrent het openbaar en bijzonder voorbereidend hoger, middelbaar en handelsonderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 14