12 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. De jaarrekening over 1951 sluit met een verlies van f 110.143,waarvan een bedrag van f 95.399,02 komt ten laste van de gemeente ’s-Gravenhage en f 14.743,98 ten laste van de Kringgemeenten, t.w. Voorburg, Rijs wijk, Leidschendam, Zoetermeer en Benthuizen. In vergelijking met het oorspronkelijk begrote bedrag is de werkelijke einduitkomst f 145.557,gunstiger. De lasten liggen weliswaar f 101.980,75 hoger, maar deze worden overtroffen door de baten, welke f 247.537,75 hoger uitkomen. Hebben enerzijds verhoging der tarieven en stijging van de aantallen slachtingen de baten gunstig beïn vloed, anderzijds ging dit teloor door stijging van ver schillende kostenfactoren, zoals wedden en lonen en stroom- en kolenprijzen. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. 9 REKENING VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS OVER 1951. Vergelijking begroting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 150