12 dl 13 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. IV. Balans per 31 December 1951 SCHULDEN. Boekwaarde. BEZITTINGEN. waarde. 0. ƒ2.590.807,41 ƒ1.044.365,26 ƒ1.546.442,15 70.310,63 279.527,35 209.216,72 5» 292.837,91 512.829,08 219.991,17 J, 266.905,71 149.925,14 416.830,85 ƒ3.799.994,69 1.623.498,29 ƒ2.176.496,40 1. 2. 2. 3. 3.519,12 0. >5 110.143, ƒ2.501.038,74 ƒ2.501.038,74 Gezien J, >9 99 99 ss SS SS SS SS SS SS SS SS SS |SS SS SS SS SS SS SS SS I SS ss i” 0. 1. SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS 5.496,60 923,90 6.212,53 De directeur, P. VAN RIJN. 15,73 275,76 5,19 10,92 148.720,77 15.831,49 1.268.86 3.235,61 6.880,93 4.625,98 15.583,34 2.219,50 73,39 5.032,36 0,60 7.099,79 De administrateur, J. KAAL. 19.281,62 1.350,— 1.380,52 654,59 462,34 577,84 11.158,05 5.595,86 19,25 331,95 2.372,15 373.63 12,84 10.120,93 4.530,12 9.493,99 98,95 10,— 15.947,14 3.730.50 173,85 376,60 vzlIUvl UCluCll Kosten van voorbereiding i.v.m. aanleg en uit- SS ƒ2.176.496,40 38.608,64 15,63 65.393,68 114.322,16 78,90 1.550,— 3.867,08 20,50 4.373,94 2.212,88 1.189,52 238,20 Aan“gS’ Afgeschreven. Kas Postcheque- en Girodienst Debiteuren Voorschotten Rijksvcrzekeringsbank Geschatte debiteuren Opbrengst vlees voor rekening van derden Inhouding personeel Loonbelasting Gebouwen, grond en plantsoenen Riolering en bestra ting, losplaatsen, afrastering en luchtspoor Kracht- en verlich- tingsinstallatie en technische installa ties Inrichting der gebou wen, werktuigen en gereedschappen, meubilair, automo bielen, motorrij wielen en rijwielen. uitbreiding Verliessaldo: i Aandeel gemeente ’s-Gravenhage. 95.399,02 1 SS SS SS Kapitaal gemeente ’s-Gravenhage Gemeenteontvanger Rijksvcrzekeringsbank Gemeente ’s-Gravenhage, rekening-courant Crediteuren Crediteuren slachtrechten Crediteuren waarborgsommen Voorschotten Kasverschillen Gevonden gelden Omzetbelasting 4 pCt Spaarpremie Inhouding personeel Keurloon buitenlands vlees Rijkskeurloon In te halen uren Boetenfonds Loonbelasting Geschatte crediteuren Gelden in rekening-courant Te verrekenen rechten Intrest waarborgsommen Tussenrekening opbrengsten Voorschotrekening slachtrechten voederrechten Restitutie slachtrechten varkens Bijdragen voor eigen- en weduwen- en we zenpensioen Kosten voor Ongevallen- en Invaliditeitswet ziekteverzekering Ziekenfondsenbesluit Vereveningsheffing Kinderbijslag Tijdelijke bijslag Tijdelijke uitkering kosten ziektever zekering Wedden Lonen Gelden in rekening-courant Kosten ongevallen- en invaliditeitswet Werken voor derden Verhaal pensioensbijdragen Premie voor ziekteverzekering Verhaal bijdragen voor Ziekenfondsenbesluit Voorraden Onderhanden werken Goederen in bewerking onder derden Voorburg. 6.729,44 Rijswijk Leidschendam Zoetermeer Benthuizen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 154