13 a. 1 184 DUINWATERLEIDING VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951 Lonen. Aan werkliedenionen, ziekengeld, vaste en tijdelijke toelagen, kraamgelden, gratificaties enz. werd in 1951 in totaal uitbetaald een bedrag van 433.841,38 (vorig jaar ƒ390.091,12), welk bedrag werd verminderd met 159 19 97 38 In Juni en Juli 1951 stelde de directie het personeel en een aantal gepensionneerde personeelsleden in de gelegenheid een bezoek te brengen aan de in uitvoering zijnde werken te Bergambacht. Van dit aanbod werd een zeer ruim gebruik gemaakt. In totaal werden 8 tochten per autobus gearrangeerd. Overgegaan werd tot het instellen van een zg. Ideeën bus, ter bevordering van de critische mentaliteit van de leden van het personeel en om het naar voren brengen van ideeën aangaande mogelijke verbetering en vereenvoudiging van werkzaamheden te stimuleren. 23.236,90 wegens pensioensbijdragen en 1.432,47 wegens inkoop van pensioen (vorig jaar onderschei denlijk ƒ20.563,40 en ƒ2.096, 07). Aan kindertoelage voor werklieden werd 41.054,98 uitbetaald (vorig jaar ƒ36.634,51). Aan ambtenarensalarissen, ziekengeld, vaste en tij delijke toelagen, kraamgelden, gratificaties enz. werd in 1951 in totaal uitbetaald een bedrag van ƒ800.891,70 (vorig jaar ƒ727.376,12), welk bedrag werd verminderd met ƒ41.606,97 wegens pensioensbijdragen en ƒ1.625,92 wegens inkoop van pensioen (vorig jaar onderscheiden lijk ƒ39.208,34 en 1.806,68). Aan kindertoelage voor ambtenaren werd ƒ35.933,34 uitbetaald (vorig jaar 30.979,80). 14 _5 154 Van bovengenoemd personeel bevonden 3 werklieden zich in militaire dienst, terwijl 1 werkman met ingang van 5 November 1951 bij een andere tak van Gemeente dienst werd gedetacheerd. In het verslagjaar verlieten 12 personen de dienst met pensioen, 2 herdachten hun 25-jarig en 6 hun 40-jarig dienstjubileum. Eén ambtenaar was gedurende 45 jaren aan het Bedrijf verbonden. I. COMMISSIE VAN BIJSTAND. In de vergadering van de Gemeenteraad van 10 Sep tember 1951 werden de zittende leden van de Com missie van Bijstand voor de Duinwaterleiding opnieuw benoemd. De Commissie bleef derhalve samengesteld uit de heren: Mr J. A. M. Borghols, Mr G. L. Mens Fiers Smeding, Dr B. van den Tempel en N. Veldhoen, leden. Voorzitter was de Wethouder van Economische Zaken, de heer Mr J. van Aartsen. Het hoofd van de afdeling Economische Zaken der Gemeentesecretarie, de heer Mr M. Blei Weissmann, was secretaris. Werk lieden in vaste dienst (waaronder 3 minder-validen) b. in tijdelijke dienst c. op arbeidsovereenkomst (waaronder 1 minder- valide) d. jeugdige werklieden beneden 18 jaar II. PERSONEEL. Het personeel der Duinwaterleiding was op 31 De cember 1951 als volgt samengesteld. Ambtenaren a. in vaste dienst b. in tijdelijke dienst c. op arbeidsovereenkomst (waaronder 1 minder- valide) De Dienstcommissie vergaderde éénmaal, waarbij in hoofdzaak de verstrekking van dienstkleding aan de werklieden werd besproken. De nieuw ingerichte cantine werd op Vrijdag, 28 De cember 1951, met een toespraak van de directeur ge opend. In 1951 bedroeg het aantal ziektedagen voor de ambtenaren 3 181, d.i. 5,7 pCt. (vorig jaar 3 281, d.i. 5,9 pCt.) en voor de werklieden 2 866, d.i. 6,3 pCt. (vorig jaar 2 962, d.i. 6,5 pCt.). In verband met een te vrezen influenza-epidemie stelden Burgemeester en Wethouders in Januari de personeelsleden, op de grondslag van vrijwilligheid, in de gelegenheid zich kosteloos te laten inenten met in- fluenzavaccin. Ongeveer de helft der personeelsleden maakte van dit aanbod gebruik. Op 30 Januari 1951 gaf de personeelsvereniging een feestavond in het gebouw Willemstraat. Verschillende tochten per autobus werden gearrangeerd o.a. naar België waarvoor grote belangstelling bestond. Ook dit jaar werden de nu wel traditioneel geworden samen komsten gehouden, o.a. ter gelegenheid van het Sint-Nicolaas- en het Kerstfeest. De sinds kort bestaande afdeling Toneel gaf een eerste uitvoering, die van veel enthousiasme getuigde. Het personeelsorgaan „De Sprang” verscheen vijf maal. BIJLAGE 6 Bergambacht. Ideeënbus. Salarissen. Dienstcommissie. Cantine. Afwezigheid wegens ziekte. Personeelsvereniging en Personeelsorgaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 156